Commit 7c937866 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

SVN_SILENT made messages (after extraction)

parent d4aa0fc3
......@@ -4,6 +4,7 @@
<metadata_license>CC0-1.0</metadata_license>
<project_license>GPL-2.0+</project_license>
<name>KTeaTime</name>
<name xml:lang="ar">وقت شايك</name>
<name xml:lang="ast">KTeaTime</name>
<name xml:lang="bg">KTeaTime</name>
<name xml:lang="bs">KTeaTime</name>
......@@ -41,6 +42,7 @@
<name xml:lang="zh-CN">KTeaTime</name>
<name xml:lang="zh-TW">KTeaTime</name>
<summary>Tea Cooker</summary>
<summary xml:lang="ar">منقّع شاي</summary>
<summary xml:lang="ast">Tetera</summary>
<summary xml:lang="bg">Приготвяне на чай</summary>
<summary xml:lang="bs">Kuhač čaja</summary>
......@@ -79,6 +81,7 @@
<summary xml:lang="zh-TW">煮茶器</summary>
<description>
<p>KTeaTime is a handy timer for steeping tea. No longer will you have to guess at how long it takes for your tea to be ready. Simply select the type of tea you have, and it will alert you when the tea is ready to drink.</p>
<p xml:lang="ar">«وقت شايك» هو مؤقّت خفيف لنقع الشّاي. لم يعد عليك تخمين كم سيأخذ الشّاي حتّى يجهز. اختر نوع الشّاي الذي تريد، وسينبّهك عندما يكون الشّاي جاهزًا للشّرب.</p>
<p xml:lang="ast">KTeaTime ye un temporizador amañosu pa remoyar el té. Enxamás nun tendrás d'albidrar cuantu tiempu falta pa que'l to té tea tresnao. Namái esbilla la triba de té que tienes y el programa avisaráte cuando'l to té tea tresnao pa beber.</p>
<p xml:lang="bg">KTeaTime е удобен часовник за варене на чай. Няма нужда вече да отгатвате колко време трябва, за да е готов чаят ви. Просто изберете вида чай и програмата ще ви уведоми, когато чаят е готов за пиене.</p>
<p xml:lang="ca">El KTeaTime és un temporitzador còmode per a fer el te. Ja no haureu d'endevinar quan falta perquè el vostre te estigui llest. Simplement seleccioneu el tipus de te que voleu, i l'aplicació us avisarà quan està llest.</p>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment