Commit 61fa8477 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 2b1690c1
......@@ -27,6 +27,7 @@
<name xml:lang="pt-BR">KTimer</name>
<name xml:lang="ru">KTimer</name>
<name xml:lang="sk">KTimer</name>
<name xml:lang="sl">KTimer</name>
<name xml:lang="sv">Ktimer</name>
<name xml:lang="uk">KTimer</name>
<name xml:lang="x-test">xxKTimerxx</name>
......@@ -56,6 +57,7 @@
<summary xml:lang="pt-BR">Lançador de contagem regressiva</summary>
<summary xml:lang="ru">Обратный отсчёт</summary>
<summary xml:lang="sk">Odpočítavané spúšťanie</summary>
<summary xml:lang="sl">Zaganjalnik odštevanja</summary>
<summary xml:lang="sv">Nerräknande startprogram</summary>
<summary xml:lang="uk">Таймер</summary>
<summary xml:lang="x-test">xxCountdown Launcherxx</summary>
......@@ -86,6 +88,7 @@
<p xml:lang="pt">O KTimer é uma pequena ferramenta para executar programas ao fim de algum tempo. Permite-lhe introduzir várias tarefas e a definir um cronómetro para cada uma delas. Poderá iniciar, parar, modificar ou configurar em ciclo cada uma das tarefas.</p>
<p xml:lang="pt-BR">O KTimer é uma pequena ferramenta para executar programas em um tempo determinado. Permite-lhe inserir diversas tarefas e definir um cronômetro para cada uma delas. Os cronômetros de cada tarefa podem ser iniciados, parados, alterados ou colocados em ciclo.</p>
<p xml:lang="sk">KTimer je malý nástroj na vykonanie programov po určitom čase. Umožnuje vám zadať niekoľko úloh a nastaviť šasovač pre každý z nich. Časovače pre každú úlohu môžu byť spustené, zastavené, zmenené alebo opakované.</p>
<p xml:lang="sl">KTimer je malo orodje za izvajanje programov čez nekaj časa. Omogoča vam, da vnesete več opravil in nastavite časovni plan za vsakega od njih. Časovni termin za vsako opravilo lahko zaženete, zaustavite, spremenite ali uredite v zanko.</p>
<p xml:lang="sv">Ktimer är ett litet verktyg för att köra program efter en viss tid. Det låter dig ange flera aktiviteter och ställa in en tidtagare för var och en av dem. Tidtagningen av varje aktivitet kan startas, stoppas, ändras eller upprepas.</p>
<p xml:lang="uk">KTimer — невеличка програма для відкладеного запуску інших програм. За її допомогою ви зможете вказати декілька завдань і встановити для кожного з них таймер. Таймери для кожного з завдань можна запускати, зупиняти, змінювати або зациклювати.</p>
<p xml:lang="x-test">xxKTimer is a little tool to execute programs after some time. It allows you to enter several tasks and to set a timer for each of them. The timers for each task can be started, stopped, changed, or looped.xx</p>
......@@ -120,6 +123,7 @@
<caption xml:lang="pt">Janela de configuração do KTimer</caption>
<caption xml:lang="pt-BR">Janela de configuração do KTimer</caption>
<caption xml:lang="sk">KTimer konfiguračné okno</caption>
<caption xml:lang="sl">Okno za nastavitev KTimerja</caption>
<caption xml:lang="sv">Inställningsfönster i Ktimer </caption>
<caption xml:lang="uk">Вікно налаштовування KTimer</caption>
<caption xml:lang="x-test">xxKTimer configuration windowxx</caption>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment