Commit c4a75ee1 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent a0418873
Pipeline #90467 skipped
......@@ -3,51 +3,5 @@ description: Celebreu amb nosaltres els 25 anys de genialitat
menu:
main:
weight: 1
parts:
- color: blau
slides:
- alt: Captura de pantalla del Plasma amb el llançador obert
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcher.png
text: 'El llançador del Plasma permet llançar aplicacions ràpidament i amb facilitat,
però pot fer molt més: tasques pràctiques com apuntar aplicacions, cerca de
documents a mesura que es tecleja, o navegar a llocs habituals us ajuden a anar
directes al gra. Amb un historial dels programes iniciats i els fitxers oberts
recentment, podeu retornar a on ho vàreu deixar. Inclús recorda els termes de
cerca introduïts prèviament, així que no caldrà que ho feu.'
title: Llançador
- alt: Captura de pantalla del Plasma amb la safata del sistema oberta
class: A baix a la dreta
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcherpng
text: 'Connectar a la xarxa Wi-Fi; canviar el volum; canviar a la cançó següent
o fer pausa a un vídeo; accedir a un dispositiu extern; canviar la disposició
de la pantalla. Tot això i molt més, directament des de la safata del sistema.
Per a mantenir el focus en allò que esteu fent actualment, es pot ocultar qualsevol
icona si ho voleu. Les icones inactives s''oculten per si mateixes a menys que
digueu que estiguin a on són.
'
title: Safata del sistema
- alt: Captura de pantalla del Plasma amb una notificació
class: A baix a la dreta
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-notifications.png
text: Vegeu les tasques actives i les accions recents; llegiu els correus nous;
contesteu ràpidament els missatges; vegeu les notificacions de canvi de cançó
o de bateria baixa; comproveu les actualitzacions; interactueu amb els fitxers
moguts recentment o amb les captures de pantalla. O introduïu el mode «No destorbar»
per a concentrar-vos en la feina.
title: Notificacions
- laptop: true
src: /content/plasma-desktop/discover.png
text: El Discover permet gestionar les aplicacions instal·lades a l'ordinador.
Actualitzar, eliminar o instal·lar una aplicació està a un clic de distància.
Admet [Flatpak](https://flatpak.org/), [Snaps](https://snapcraft.io/store) i
les aplicacions disponibles a la distribució Linux.
title: Discover
text: El Plasma està dissenyat per ser fàcil d'utilitzar.
title: Senzill de manera predeterminada
title: 25è aniversari de KDE
---
......@@ -3,52 +3,5 @@ description: Celebre con nosotros 25 años geniales
menu:
main:
weight: 1
parts:
- color: azul
slides:
- alt: Captura de pantalla de Plasma con el lanzador abierto
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcher.png
text: 'El lanzador de Plasma le permite lanzar aplicaciones rápida y fácilmente,
aunque puede hacer mucho más: tareas convenientes como marcar aplicaciones,
buscar documentos a medida que escribe su nombre o navegar hasta lugares comunes
le ayudarán a ir directo al grano. Con el historial de programas ejecutados
y archivos abiertos recientemente puede volver a donde lo dejó. Incluso recuerda
por usted las palabras que haya buscado con anterioridad.'
title: Lanzador
- alt: Captura de pantalla de Plasma con la bandeja del sistema abierta
class: inferior derecha
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-systemtray.png
text: 'Conéctese a una red WiFi; cambie el volumen; salte a la siguiente canción
o pause un vídeo; acceda a un dispositivo externo; modifique la configuración
de las pantallas... Puede hacer todo esto y mucho más directamente desde la
bandeja del sistema.
Para que pueda centrarse en lo que está haciendo en cada momento, se pueden
ocultar algunos iconos, si así lo desea. Los iconos inactivos se ocultan a
mismos a menos que les indique que permanezcan donde están.
'
title: Bandeja del sistema
- alt: Captura de pantalla de Plasma con una notificación
class: inferior derecha
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-notifications.png
text: Vea las tareas activas y las acciones recientes; lea noticias y correo electrónico;
responda rápidamente a los mensajes; vea los cambios de pista o el aviso de
batería baja; compruebe actualizaciones; interactúe con los archivos que haya
movido recientemente o con las capturas de pantalla... O entre en el modo «No
molestar» para concentrarse en su trabajo.
title: Notificaciones
- laptop: true
src: /content/plasma-desktop/discover.png
text: Discover le permite gestionar las aplicaciones instaladas en su equipo.
Actualizar, eliminar o instalar una aplicación está a solo un clic de ventaja.
Permite usar [Flatpak](https://flatpak.org/), [Snap](https://snapcraft.io/store)
y las aplicaciones disponibles en su distribución de Linux.
title: Discover
text: Plasma está diseñado para que sea fácil de usar.
title: Sencillo de forma predeterminada
title: 25 aniversario de KDE
---
......@@ -3,51 +3,5 @@ description: Ospatu gurekin txunditzeko moduko 25 urte
menu:
main:
weight: 1
parts:
- color: urdina
slides:
- alt: Pantaila-argazkian Plasma abiarazlea irekita duela
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcher.png
text: The Plasma Launcher lets you quickly and easily launch applications, but
it can do much more -- convenient tasks like bookmarking applications, searching
for documents as you type, or navigating to common places help you getting straight
to the point. With a history of recently started programs and opened files,
you can return to where you left off. It even remembers previously entered search
terms so you don't have to.
title: Abiarazlea
- alt: Pantaila-argazkian Plasma sistema-erretilua irekita duela
class: Behean eskuinean
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-systemtray.png
text: 'Konektatu zure Wi-Fi sarera; aldatu bolumena; aldatu hurrengo abestira
edo etenarazi bideoa bat; sartu kanpoko gailu batera; aldatu pantailaren antolaera.
Guzti horiek eta askoz gehiago--zuzenean sistemaren erretilutik.
Arreta, egiten ari zaren horretan mantentzeko, ikono oro ezkutatu daiteke hala
nahiago baduzu. Ikono ez-aktiboek, dauden lekuan egoteko esan ezean, bere burua
ezkutatzen dute.
'
title: Sistemaren erretilua
- alt: Pantaila-argazkian Plasma jakinarazpen batekin
class: Behean eskuinean
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-notifications.png
text: Ikusi ataza aktiboak eta azken aldiko ekintzak; irakurri e-postak; mezuei
azkar erantzun; ikusi pista aldaketak edo bateria apaleko oharpena; ikuskatu
eguneratzerik dagoen; azken aldian mugitutako fitxategi edo pantaila-argazkiekin
elkarreragin. Edo, sartu «zaratarik ez» moduan zure arreta osoa egiten ari zaren
horretan ipintzeko.
title: Jakinarazpenak
- laptop: true
src: /content/plasma-desktop/discover.png
text: Discover-rek zure ordenagailuan instalatutako aplikazioak kudeatzeko aukera
ematen dizu. Aplikazio bat eguneratzea, kentzea edo instalatzea klik bakarrera
dago. [Flatpak](https://flatpak.org/), [Snaps](https://snapcraft.io/store) eta
zure Linux banaketan erabilgarri dauden aplikazioak kudeatu ditzake.
title: Discover
text: Plasma, erabiltzeko erraza izateko diseinatua dago.
title: Erraza izatez
title: KDEren 25. urteurrena
---
......@@ -3,54 +3,5 @@ description: Célébrer 25 années de choses géniales avec nous.
menu:
main:
weight: 1
parts:
- color: bleu
slides:
- alt: Copie d'écran de Plasma avec le lanceur ouvert.
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcher.png
text: Le lanceur de Plasma vous permet de lancer rapidement et facilement des
applications, mais il peut faire bien plus, avec des tâches pratiques comme
l'ajout de signets sur des applications, la recherche de documents pendant la
saisie ou la navigation vers des endroits courants vous aidant à aller droit
au but. Grâce à un historique des programmes récemment lancés et des fichiers
ouverts, vous pouvez revenir là où vous vous étiez arrêté. Il se souvient même
des termes de recherche précédemment saisis pour que vous n'ayez pas à le refaire.
title: Lanceur
- alt: Copie d'écran de Plasma avec la boîte à miniatures ouverte.
class: En bas à droite
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-systemtray.png
text: 'Connectez-vous à votre réseau WiFi, modifiez le volume, passez à la chanson
suivante ou mettez une vidéo en pause, accédez à un périphérique externe et
modifiez la disposition de l''écran. Tout cela et bien plus encore, directement
à partir de la barre d''état système.
Pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail en cours, vous pouvez
masquer n''importe quelle icône si vous le souhaitez. Les icônes inactives se
cachent d''elles-mêmes, à moins que vous ne leur demandiez de rester elles
sont.
'
title: Boîte à miniatures
- alt: Copie d'écran de Plasma avec une notification.
class: En bas à droite
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-notifications.png
text: Consultez les tâches actives et les actions récentes, lisez les nouveaux
courriels, répondez rapidement aux messages, consultez les modifications d'orientation
ou l'avis de batterie faible, vérifiez les mises à jour, interagissez avec les
fichiers récemment déplacés ou les copies d'écran. Ou passez en mode « Ne pas
déranger » pour vous concentrer sur votre travail.
title: Notifications
- laptop: true
src: /content/plasma-desktop/discover.png
text: Discover vous permet de gérer les applications installées sur votre ordinateur.
Il suffit d'un clic pour la mise à jour, la suppression ou l'installation d'une
application. Il prend en charge [Flatpak](https://flatpak.org/), [Snaps](https://snapcraft.io/store)
et les applications disponibles dans votre distribution Linux.
title: Discover
text: Plasma est conçu pour être simple à utiliser.
title: Simple par défaut
title: 25 ième anniversaire de KDE
---
......@@ -3,50 +3,5 @@ description: Celebrate with us 25 years of awesomeness
menu:
main:
weight: 1
parts:
- color: blue
slides:
- alt: Screenshot Plasma with the launcher open
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcher.png
text: The Plasma Launcher lets you quickly and easily launch applications, but
it can do much more -- convenient tasks like bookmarking applications, searching
for documents as you type, or navigating to common places help you getting straight
to the point. With a history of recently started programs and opened files,
you can return to where you left off. It even remembers previously entered search
terms so you don't have to.
title: Launcher
- alt: Screenshot Plasma with the system tray open
class: bottom-right
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-systemtray.png
text: 'Connect to your WiFi network; change the volume; switch to the next song
or pause a video; access an external device; change the screen layout. All these
and a lot more--directly from the system tray.
To conserve the focus on what you''re currently doing, any icon can be hidden
if you like. Inactive icons hide themselves unless you tell them to stay where
they are.
'
title: System Tray
- alt: Screenshot Plasma with a notification
class: bottom-right
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-notifications.png
text: See active tasks and recent actions; read new e-mails; quickly reply to
messages; see track changes or low battery notice; check for updates; interact
with recently moved files or screenshots. Or enter "Do Not Disturb" mode to
concentrate on your work.
title: Notifications
- laptop: true
src: /content/plasma-desktop/discover.png
text: Discover lets you manage the applications installed in your computer. Updating,
removing or installing an application is only one click away. Supports [Flatpak](https://flatpak.org/),
[Snaps](https://snapcraft.io/store) and the applications available in your Linux
distribution.
title: Discover
text: Plasma is designed to be easy to use.
title: Simple by default
title: 25 éves a KDE
---
......@@ -3,50 +3,5 @@ description: Vier met ons 25 jaar van iets geweldigs
menu:
main:
weight: 1
parts:
- color: blauw
slides:
- alt: Schermafdruk van Plasma met geopend startprogramma
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcher.png
text: De starter van Plasma laat u snel en gemakkelijk toepassingen starten, maar
het kan veel meer doen -- handige taken zoals bladwijzers maken van toepassingen,
zoeken naar documenten terwijl u typt of navigeren naar algemene plaatsen helpt
u bij het direct naar het juiste te gaan. Met een geschiedenis van recent gestarte
programma's en geopende bestanden, kunt u terugkeren naar waar u was gebleven.
Het onthoudt eerder ingevoerde zoektermen zodat u dat niet hoeft te doen.
title: Starter
- alt: Schermafdruk van Plasma met geopend systeemvak
class: rechtsonder
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-systemtray.png
text: 'Maak verbinding met uw WiFi netwerk; wijzig het volume; schakel om naar
de volgende song of pauzeer een video; toegang tot een extern apparaat; de indeling
van het scherm wijzigen. Al deze en heel wat meer--direct vanuit het systeemvak.
Om de focus te behouden op wat u nu aan het doen bent kan elk pictogram verborgen
worden als u dat wilt. Inactieve pictogrammen verbergen zichzelf tenzij u hen
vertelt om te blijven waar ze zijn.
'
title: Systeemvak
- alt: Schermafdruk van Plasma met een melding
class: rechtsonder
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-notifications.png
text: Zie actieve taken en recente acties; lees nieuwe e-mails; antwoordt snel
op berichten; zie wijzigingen in tracks of melding van lage batterij; controleer
op bijwerken; werk met recent verplaatste bestanden of schermafdrukken. Of voer
modus "Niet storen" in om u te concentreren op uw werk.
title: Meldingen
- laptop: true
src: /content/plasma-desktop/discover.png
text: Discover laat u de geïnstalleerde toepassingen in uw computer beheren. Bijwerken,
verwijderen of installeren van een toepassing is slechts met één klik te doen.
Ondersteunt [Flatpak](https://flatpak.org/), [Snaps](https://snapcraft.io/store)
en de toepassingen beschikbaar in uw Linux distributie.
title: Ontdekken
text: Plasma is ontworpen voor gebruiksgemak.
title: Standaard eenvoudig
title: 25ste verjaardag van KDE
---
......@@ -3,50 +3,5 @@ description: ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਮਨ
menu:
main:
weight: 1
parts:
- color: ਨੀਲਾ
slides:
- alt: ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcher.png
text: ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲਾਂਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਤੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ -- ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਮਾਰਕ
ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੋ, ਤਿਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਣੇ ਜਾਂ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਤੀਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ
ਪਵੇ।
title: ਲਾਂਚਰ
- alt: ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਟਰੇ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ
class: ਹੇਠਾਂ-ਸੱਜੇ
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-systemtray.png
text: 'ਆਪਣੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ; ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਓ/ਘਟਾਓ; ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾਓ
ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕੋ; ਬਾਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ; ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ; ਇਹ ਸਭ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ -- ਸਿੱਧੇ ਸਿਸਟਮ ਟਰੇ ਤੋਂ ਹੀ।
ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਆਈਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
'
title: ਸਿਸਟਮ ਟਰੇ
- alt: ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ
class: ਹੇਠਾਂ-ਸੱਜੇ
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-notifications.png
text: ਸਰਗਰਮ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੇਖੋ; ਨਵੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ; ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੌਰਨ ਜਵਾਬ
ਦਿਓ; ਗਾਣੇ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ; ਤਾਜ਼ਾ ਭੇਜੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਾਂ
ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ "ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ" ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
title: ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- laptop: true
src: /content/plasma-desktop/discover.png
text: ਡਿਸਕਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਟਾ
ਦਿਓ। [Flatpak](https://flatpak.org/), [Snaps](https://snapcraft.io/store) ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਨਕਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।
title: ਡਿਸਕਵਰ
text: ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
title: ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਲ
title: ਕੇਡੀਈ ਦੀ 25ਵੀ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ
---
......@@ -3,50 +3,5 @@ description: Celebrate with us 25 years of awesomeness
menu:
main:
weight: 1
parts:
- color: modrá
slides:
- alt: Screenshot Plasma with the launcher open
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcher.png
text: The Plasma Launcher lets you quickly and easily launch applications, but
it can do much more -- convenient tasks like bookmarking applications, searching
for documents as you type, or navigating to common places help you getting straight
to the point. With a history of recently started programs and opened files,
you can return to where you left off. It even remembers previously entered search
terms so you don't have to.
title: Spúšťač
- alt: Screenshot Plasma with the system tray open
class: Vpravo dole
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-systemtray.png
text: 'Connect to your WiFi network; change the volume; switch to the next song
or pause a video; access an external device; change the screen layout. All these
and a lot more--directly from the system tray.
To conserve the focus on what you''re currently doing, any icon can be hidden
if you like. Inactive icons hide themselves unless you tell them to stay where
they are.
'
title: Systémová lišta
- alt: Screenshot Plasma with a notification
class: Vpravo dole
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-notifications.png
text: See active tasks and recent actions; read new e-mails; quickly reply to
messages; see track changes or low battery notice; check for updates; interact
with recently moved files or screenshots. Or enter "Do Not Disturb" mode to
concentrate on your work.
title: Upozornenia
- laptop: true
src: /content/plasma-desktop/discover.png
text: Discover lets you manage the applications installed in your computer. Updating,
removing or installing an application is only one click away. Supports [Flatpak](https://flatpak.org/),
[Snaps](https://snapcraft.io/store) and the applications available in your Linux
distribution.
title: Discover
text: Plasma is designed to be easy to use.
title: Simple by default
title: KDE's 25th Anniversary
---
......@@ -3,51 +3,5 @@ description: Praznujte z nami 25 let izjemnosti
menu:
main:
weight: 1
parts:
- color: modro
slides:
- alt: Posnetek zaslona s Plasmo z odprtim zaganjalnikom
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcher.png
text: Plasmin zaganjalnik vam omogoča hiter in preprost zagon aplikacij, vendar
lahko naredi veliko več - priročne naloge, kot so zaznamovanje aplikacij, iskanje
dokumentov kot jih vnašate, ali krmarjenje na skupne kraje vam pomaga naravnost
do želene točke. Z zgodovino pred kratkim uporabljenih programov in odprtih
datotek, se lahko vrnete na mesto, kjer ste prenehali. Celo spominja se predhodno
vnesene iskalne izraze, tako da tega vam ni treba.
title: Zaganjalnik
- alt: Posnetek zaslona z odprtim sistemskim pladnjem
class: spodaj-desno
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-systemtray.png
text: 'Povežite se z omrežjem WiFi; Spremenite glasnost; Preklopite na naslednjo
skladbo ali zaustavite video; dostop do zunanje naprave; spremenite postavitev
zaslona. Vse to in veliko več - neposredno iz sistemskega pladnja.
Da bi ohranili osredotočenost na to, kar trenutno delate, se lahko katera koli
ikona skrije, če to želite. Neaktivne ikone se skrivajo, razen če jim poveste,
da ostanejo tam, kjer so.
'
title: Sistemski pladenj
- alt: Posnetek zaslona z obvestilom
class: spodaj-desno
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-notifications.png
text: Glejte aktivne naloge in nedavne dejavnosti; preberite novo e-pošto; hitro
odgovarjajte na sporočila; glejte spremembe sledi ali obvestilo z skoraj prazni
bateriji; preveri za posodobitvami; interakcija z nedavno premaknjenimi datotekami
ali posnetki zaslonov. Ali vnesite način »Ne moti«, da se osredotočite na svoje
delo.
title: Obvestila
- laptop: true
src: /content/plasma-desktop/discover.png
text: Discover vam omogoča upravljanje aplikacij, nameščenih na računalniku. Posodabljanje,
odstranjevanje ali namestitev aplikacije je samo en klik stran. Podpira [Flatpak](https://flatpak.org/),
[Snaps](https://snapcraft.io/store) in aplikacije, ki so na voljo v vaši distribuciji
Linuxa.
title: Discover
text: Plasma je načrtovana za enostavno uporabo.
title: Privzeto enostavno
title: 25. obletnica KDE
---
......@@ -3,49 +3,5 @@ description: Fira 25 år av häftighet med oss
menu:
main:
weight: 1
parts:
- color: blå
slides:
- alt: Skärmbild av Plasma med startprogrammet visat
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcher.png
text: 'Plasmas startprogram låter dig snabbt och enkelt starta program, men det
kan göra mycket mer: praktiska uppgifter som skapa bokmärken för program, söka
efter dokument medan du skriver, eller navigera till vanliga platser för att
hjälpa dig komma direkt till poängen. Via en historik över nyligen startade
program och öppnade filer, kan du tillbaka dit du var. Det kommer till och
med ihåg tidigare inskrivna sökbegrepp att du inte behöver göra det.'
title: Startprogram
- alt: Skärmbild av Plasma med systembrickan visad
class: nere till höger
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-systemtray.png
text: 'Anslut till ditt WIFI-nätverk, ändra volym, till nästa sång eller pausa
en video, kom åt en extern enhet, ändra skärmlayout. Allt det och mycket mer:
direkt i systembrickan.
För att behålla fokus det du håller med, kan alla ikoner döljas om du
vill. Inaktiva ikoner döljer sig själva om du inte säger åt dem att stanna där
de är.
'
title: Systembricka
- alt: Skärmbild av Plasma med en underrättelse
class: nere till höger
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-notifications.png
text: Se aktiva aktiviteter och senaste åtgärder, läs ny e-post, svara snabbt
på meddelanden, följ ändringar eller få underrättelse om dåligt batteri, kontrollera
uppdateringar, hantera senast flyttade filer eller skärmbilder. Eller aktivera
"stör ej" för att koncentrera dig på arbetet.
title: Underrättelser
- laptop: true
src: /content/plasma-desktop/discover.png
text: Discover låter dig hantera program installerade på datorn. Uppdatera, ta
bort eller installera ett program är bara ett klick borta. Stöder [Flatpak](https://flatpak.org/),
[Snaps](https://snapcraft.io/store) och programmen tillgängliga i din Linux-distribution.
title: Discover
text: Plasma är konstruerat för att vara lättanvänt.
title: Normalt enkelt
title: KDE:s 25:e årsdag
---
......@@ -3,54 +3,5 @@ description: Святкуйте 25 років краси з нами
menu:
main:
weight: 1
parts:
- color: синій
slides:
- alt: Знімок Плазми із запущеним засобом запуску
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcher.png
text: Засіб запуску Плазми надає вам змогу швидко і просто запускати програми,
але може виконувати інші дії — зручні завдання, зокрема створення закладок на
програми, пошуку документів за введеним критерієм пошуку або переходу до типових
місць, які відкриють перед вами безпосередньо потрібне вам місце. За допомогою
журналу нещодавно запущених програм та відкритих файлів ви можете повернутися
до попередньо відкритих даних. Програма навіть запам'ятовує раніше введені критерії
пошуку, тому ви можете просто вибрати один з них без зайвого введення даних.
title: Засіб запуску
- alt: Знімок Плазми із відкритим системним лотком
class: внизу праворуч
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-systemtray.png
text: 'З''єднайтеся із вашою мережею WiFi; змініть гучність; перемкніться на іншу
композицію або призупиніть відтворення відео; отримайте доступу до зовнішнього
пристрою; змініть компонування екрана. Усе це і набагато більше безпосередньо
з системного лотка.
Щоб сконцентрувати увагу на поточних подіях, ви можете, якщо хочете, приховати
будь-яку з піктограм. Неактивні піктограми буде приховано автоматично, якщо
ви не накажете системі показувати їх.
'
title: Системний лоток
- alt: Знімок Плазми зі сповіщенням
class: внизу праворуч
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-notifications.png
text: Переглядайте активні завдання та нещодавні дії; читайте нові повідомлення
електронної пошти; швидко відповідайте на повідомлення; стежте за змінами розташування
або отримуйте повідомлення щодо заряду акумуляторів; ознайомлюйтеся із оновленням;
керуйте нещодавно пересунутими файлами або знімками вікон. Або просто увійдіть
у режим «Не турбувати», щоб сконцентруватися на роботі.
title: Сповіщення
- laptop: true
src: /content/plasma-desktop/discover.png
text: За допомогою Discover ви можете керувати програмами, які встановлено на
вашому комп'ютері. Для оновлення, вилучення або встановлення програми достатньо
одного клацання кнопкою миші. Передбачено підтримку [Flatpak](https://flatpak.org/),
[Snap](https://snapcraft.io/store) та програм, які доступні зі сховища пакунків
вашого дистрибутива Linux.
title: Discover
text: Плазму створено простою у користуванні.
title: Типово проста
title: 25-а річниця KDE
---
......@@ -3,36 +3,5 @@ description: 一起庆祝 25 年来的精彩时光
menu:
main:
weight: 1
parts:
- color: 蓝色
slides:
- alt: 开始菜单展开时的 Plasma 屏幕截图
laptop: true
src: /content/plasma-desktop/plasma-launcher.png
text: 您可以使用 Plasma 的开始菜单迅速便捷地启动应用程序,但它的功能不止于此。您还可以在开始菜单中收藏应用程序,按照输入的名称搜索文档,或者跳转到文件系统的常用位置。它还能显示最近打开过的程序、文件和曾经输入的搜索条件,让您能迅速重新开展工作。
title: 开始菜单
- alt: 系统托盘展开时的 Plasma 屏幕截图
class: 右下
laptop: true