Commit 08a004af authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent ca6ecba4
This diff is collapsed.
......@@ -57,8 +57,8 @@ msgid ""
"Welcome to Krita's documentation page. Krita is a sketching and painting "
"program designed for digital artists."
msgstr ""
"Us donem la benvinguda a la pàgina de documentació del Krita. El Krita és un"
" programa d'esbós i pintura dissenyat per als artistes digitals."
"Us donem la benvinguda a la pàgina de documentació del Krita. El Krita és un "
"programa d'esbós i pintura dissenyat per als artistes digitals."
#: ../../index.rst:9
msgid ""
......@@ -171,4 +171,3 @@ msgstr ""
#: ../../index.rst:40
msgid "An index of the manual for searching terms by browsing."
msgstr "Un índex del manual per a cercar termes i navegar-hi."
......@@ -9,13 +9,13 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: docs_krita_org_resources_page\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-24 03:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-02 21:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-03 15:02+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ca\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 18.12.3\n"
......@@ -162,13 +162,13 @@ msgstr "Connectors en Python fets pels usuaris"
#: ../../resources_page.rst:105
msgid ""
"To install and manage your plugins, visit the"
" :ref:`krita_python_plugin_howto` area. See the second area on how to get"
" Krita to recognize your plugin."
"To install and manage your plugins, visit the :ref:"
"`krita_python_plugin_howto` area. See the second area on how to get Krita to "
"recognize your plugin."
msgstr ""
"Per instal·lar i gestionar els vostres connectors, visiteu l'àrea "
":ref:`krita_python_plugin_howto`. Vegeu la segona àrea sobre com aconseguir "
"que el Krita reconegui el vostre connector."
"Per instal·lar i gestionar els vostres connectors, visiteu l'àrea :ref:"
"`krita_python_plugin_howto`. Vegeu la segona àrea sobre com aconseguir que "
"el Krita reconegui el vostre connector."
#: ../../resources_page.rst:107
msgid "Direct Eraser Plugin"
......@@ -194,11 +194,11 @@ msgstr "Dreceres del llenç a la pantalla"
#: ../../resources_page.rst:117
msgid ""
"https://github.com/qeshi/henriks-onscreen-krita-shortcut-buttons/tree/master/h"
"enriks_krita_buttons"
"https://github.com/qeshi/henriks-onscreen-krita-shortcut-buttons/tree/master/"
"henriks_krita_buttons"
msgstr ""
"https://github.com/qeshi/henriks-onscreen-krita-shortcut-buttons/tree/master/h"
"enriks_krita_buttons"
"https://github.com/qeshi/henriks-onscreen-krita-shortcut-buttons/tree/master/"
"henriks_krita_buttons"
#: ../../resources_page.rst:119
msgid "Spine File Format Export"
......@@ -242,15 +242,15 @@ msgstr "https://github.com/cg-cnu/vscode-krita-plugin-generator"
#: ../../resources_page.rst:139
msgid "Bash Action (works with OSX and Linux)"
msgstr "Acció del Bash (funciona con OSX i Linux)"
msgstr "Acció del Bash (funciona amb OSX i Linux)"
#: ../../resources_page.rst:141
msgid ""
"https://github.com/juancarlospaco/krita-plugin-bashactions#krita-plugin-bashac"
"tions"
"https://github.com/juancarlospaco/krita-plugin-bashactions#krita-plugin-"
"bashactions"
msgstr ""
"https://github.com/juancarlospaco/krita-plugin-bashactions#krita-plugin-bashac"
"tions"
"https://github.com/juancarlospaco/krita-plugin-bashactions#krita-plugin-"
"bashactions"
#: ../../resources_page.rst:143
msgid "Reference Image Docker (old style)"
......@@ -282,10 +282,10 @@ msgstr "Vegeu quelcom que ens manqui?"
#: ../../resources_page.rst:158
msgid ""
"Have a resource you made and want to to share it with other artists? Let us"
" know in the forum or visit our chat room to discuss getting the resource"
" added to here."
"Have a resource you made and want to to share it with other artists? Let us "
"know in the forum or visit our chat room to discuss getting the resource "
"added to here."
msgstr ""
"Teniu un recurs que heu creat i voleu compartir-lo amb altres artistes? "
"Feu-nos-ho saber al fòrum o visiteu la nostra sala de xat per a debatre com "
"Teniu un recurs que heu creat i voleu compartir-lo amb altres artistes? Feu-"
"nos-ho saber al fòrum o visiteu la nostra sala de xat per a debatre com "
"afegir-lo aquí."
......@@ -29,8 +29,8 @@ msgid ""
"Welcome to the Krita Manual! In this section, we'll try to get you up to "
"speed."
msgstr ""
"Us donem la benvinguda al manual del Krita! En aquesta secció intentarem que"
" aneu més ràpid."
"Us donem la benvinguda al manual del Krita! En aquesta secció intentarem que "
"aneu més ràpid."
# skip-rule: t-sp_2p,t-2p_sp,t-acc_obe
#: ../../user_manual/getting_started.rst:9
......@@ -80,4 +80,3 @@ msgstr ""
#: ../../user_manual/getting_started.rst:15
msgid "Contents:"
msgstr "Contingut:"
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"pts\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-25 03:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-02 20:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-03 15:20+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -1051,8 +1051,8 @@ msgstr ""
"Podeu pintar sobre les màscares amb qualsevol dels pinzells, o convertir una "
"capa de pintura normal en una màscara. El gran benefici de les màscares és "
"que podreu fer les coses transparents sense eliminar els píxels subjacents. "
"A més, podreu fer servir les màscares per a revelar o ocultar tot un grup de "
"capes alhora."
"A més, podreu fer servir les màscares per a revelar o ocultar tota una capa "
"de grup alhora."
#: ../../user_manual/getting_started/basic_concepts.rst:255
msgid "For example, we have a white ghost lady here:"
......
......@@ -7,8 +7,8 @@
# Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: docs_krita_org_user_manual___getting_started___navigation"
"\n"
"Project-Id-Version: "
"docs_krita_org_user_manual___getting_started___navigation\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-24 03:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-02 20:46+0200\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: docs_krita_org_user_manual___japanese_animation_template\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-15 03:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-02 20:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-03 15:19+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -247,8 +247,8 @@ msgid ""
"After finalizing keys and cleaning up unnecessary layers, add inbetweenings, "
"using Time sheet and inbetweening drafts as reference."
msgstr ""
"Després de finalitzar les claus i netejar les capes innecessàries, afegiu els "
"entremigs, utilitzant el full de temps i els esbossos d'entremig com a "
"Després de finalitzar les claus i netejar les capes innecessàries, afegiu "
"els entremigs, utilitzant el full de temps i els esbossos d'entremig com a "
"referència."
#: ../../user_manual/japanese_animation_template.rst:81
......@@ -264,15 +264,15 @@ msgid ""
"Once the vector functionality of Krita becomes better, I recommend you to "
"use vector to finalize inbetweening."
msgstr ""
"Una vegada que la funcionalitat vectorial del Krita es torni millor, recomano "
"que utilitzeu vectors per a finalitzar l'entremig."
"Una vegada que la funcionalitat vectorial del Krita es torni millor, "
"recomano que utilitzeu vectors per a finalitzar l'entremig."
#: ../../user_manual/japanese_animation_template.rst:87
msgid ""
"If you do the colors in Krita, please use Coloring group layer. If you do "
"colors in other software, I recommend to export frames as .TGA files."
msgstr ""
"Si feu els colors en el Krita, empreu el grup de capes per donar color. Si "
"Si feu els colors en el Krita, empreu la capa de grup per a donar color. Si "
"feu els colors en un altre programari, recomano exportar els marcs com a "
"fitxers «.TGA»."
......@@ -287,11 +287,11 @@ msgid ""
"Studio. However, if you stick to digital, 150-120 dpi is enough to make "
"animation. So you can decrease its resolution according to your need."
msgstr ""
"Vaig fer aquesta plantilla en 300 ppp (dpi) perquè haurem d'imprimir-la per a "
"utilitzar-la en treballs tradicionals que encara tenen un paper important a "
"l'estudi d'anime japonès. No obstant això, si ens atenim al digital, de 150 "
"a 120 ppp (dpi) n'hi ha prou per a crear animació. Així podreu disminuir la "
"seva resolució d'acord amb les vostres necessitats."
"Vaig fer aquesta plantilla en 300 ppp (dpi) perquè haurem d'imprimir-la per "
"a utilitzar-la en treballs tradicionals que encara tenen un paper important "
"a l'estudi d'anime japonès. No obstant això, si ens atenim al digital, de "
"150 a 120 ppp (dpi) n'hi ha prou per a crear animació. Així podreu disminuir "
"la seva resolució d'acord amb les vostres necessitats."
#: ../../user_manual/japanese_animation_template.rst:95
msgid ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: docs_krita_org_user_manual___layers_and_masks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-13 03:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-02 20:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-03 15:19+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -121,7 +121,7 @@ msgid ""
"You can :ref:`group layers <group_layers>` and organise the elements of your "
"artwork."
msgstr ""
"Podeu :ref:`agrupar les capes <group_layers>` i organitzar els elements de "
"Podeu crear :ref:`capes de grup <group_layers>` i organitzar els elements de "
"la vostra obra d'art."
#: ../../user_manual/layers_and_masks.rst:60
......@@ -288,7 +288,7 @@ msgstr ""
"primera capa, en fer clic sobre la icona hereta l'alfa i pintar en qualsevol "
"capa de dalt semblarà no tenir cap efecte, ja que tot el llenç estarà "
"emplenat de blanc. Per tant, es recomana col·locar la capa base on voleu que "
"s'escurcin els píxels en un grup de capes. Com s'ha esmentat anteriorment, "
"s'escurcin els píxels en una capa de grup. Com s'ha esmentat anteriorment, "
"les capes de grup es componen per separat, per tant, la capa que és la capa "
"més baixa d'un grup es convertirà en la capa delimitadora i el contingut de "
"les capes per sobre d'aquesta s'escurçarà si hereta l'alfa està activada."
......@@ -303,7 +303,7 @@ msgstr ".. image:: images/en/Krita-tutorial2-I.1-2.png"
#: ../../user_manual/layers_and_masks.rst:147
msgid "You can also enable alpha inheritance to a group layer."
msgstr "També podeu habilitar l'herència alfa en un grup de capes."
msgstr "També podeu habilitar l'herència alfa en una capa de grup."
#: ../../user_manual/layers_and_masks.rst:150
msgid "Masks and Filters"
......
......@@ -42,11 +42,11 @@ msgid ""
"Vector layers, this goes even a step further, and we can let you snap to "
"bounding boxes, intersections, extrapolated lines and more."
msgstr ""
"L'ajustament és la capacitat que té el Krita d'alinear automàticament una"
" selecció o forma amb les quadrícules i guies, el centre del document i les"
" vores del document. Per a les capes vectorials, això va fins i tot un pas"
" més enllà, i podem permetre-li que s'ajusti als contenidors, interseccions,"
" línies extrapolades i més."
"L'ajustament és la capacitat que té el Krita d'alinear automàticament una "
"selecció o forma amb les quadrícules i guies, el centre del document i les "
"vores del document. Per a les capes vectorials, això va fins i tot un pas "
"més enllà, i podem permetre-li que s'ajusti als contenidors, interseccions, "
"línies extrapolades i més."
#: ../../user_manual/snapping.rst:26
msgid ""
......
......@@ -75,8 +75,9 @@ msgstr ""
"començar a dibuixar còmics. La plantilla de còmic es basa en un sistema "
"vectorial i clons d'aquestes capes vectorials, les quals reflecteixen "
"automàticament els canvis realitzats a les capes vectorials. Entre aquests "
"dos, podreu dibuixar la vostra imatge sense por de dibuixar sobre la vinyeta. "
"Utilitzeu :guilabel:`Hereta l'alfa` per a escurçar el dibuix per la vinyeta."
"dos, podreu dibuixar la vostra imatge sense por de dibuixar sobre la "
"vinyeta. Utilitzeu :guilabel:`Hereta l'alfa` per a escurçar el dibuix per la "
"vinyeta."
#: ../../user_manual/templates.rst:32
msgid "European Bande Desinée Template."
......
......@@ -207,9 +207,8 @@ msgid ""
"You can change the fill of a shape by selecting it and changing the active "
"foreground color."
msgstr ""
"Podeu canviar l'emplenament d'una forma seleccionant-la i canviant el color"
" de "
"primer pla actiu."
"Podeu canviar l'emplenament d'una forma seleccionant-la i canviant el color "
"de primer pla actiu."
#: ../../user_manual/vector_graphics.rst:65
msgid ""
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: docs_krita_org_user_manual___working_with_images\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-27 03:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-02 20:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-03 15:17+0200\n"
"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -105,7 +105,7 @@ msgid ""
"transform masks."
msgstr ""
"Coses com les capes de filtratge, que li diuen al Krita que canviï els "
"colors d'una capa, però també les màscares de transparència, grup de capes i "
"colors d'una capa, però també les màscares de transparència, capa de grup i "
"les màscares de transformació es guarden en arxius de múltiples capes. La "
"possibilitat de carregar-depèn del programari que va fer inicialment "
"l'arxiu. Així que Krita pot carregar i desar grups, màscares de "
......@@ -231,8 +231,9 @@ msgstr ""
"Repassem la profunditat de color a la :ref:`pàgina Gestió del "
"color<general_concept_color>`. Cal entendre que el Krita té espais de color "
"de la imatge i espais de color de la capa, els últims poden estalviar "
"memòria si s'utilitzen correctament. Per exemple, tenir una capa amb la línia "
"artística en escala de grisos pot reduir a la meitat els costos de memòria."
"memòria si s'utilitzen correctament. Per exemple, tenir una capa amb la "
"línia artística en escala de grisos pot reduir a la meitat els costos de "
"memòria."
#: ../../user_manual/working_with_images.rst:108
msgid "Image color space vs layer color space vs conversion."
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: "
"docs_krita_org_contributors_manual___krita_manual_conventions\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-02 03:46+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-03 03:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-19 19:50+0100\n"
"Last-Translator: Sofia Priego <spriego@darksylvania.net>\n"
"Language-Team: Spanish <kde-l10n-es@kde.org>\n"
......@@ -45,16 +45,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Reglas horizontales"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/en/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr "Reglas horizontales"
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-02 03:46+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-03 03:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-27 00:46+0100\n"
"Last-Translator: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
"Language-Team: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
......@@ -44,16 +44,16 @@ msgid ""
" :alt: mousescroll"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:0
msgid ""
".. image:: images/en/sample.png\n"
" :alt: an image."
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:None
msgid "Horizontal Rulers"
msgstr ""
#: ../../contributors_manual/krita_manual_conventions.rst:1
msgid "reStructuredText conventions for the Krita Manual"
msgstr ""
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-18 03:34+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-03 03:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-27 01:06+0100\n"
"Last-Translator: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
"Language-Team: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
......@@ -186,51 +186,47 @@ msgid ""
"`Layers --> Import/Export --> Import layer`."
msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:59
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:58
msgid ""
"Then crop it by setting the crop tool to :guilabel:`Layer`, and use :"
"menuselection:`Filters --> Colors --> Color to alpha`"
"menuselection:`Filters --> Colors --> Color to alpha` to remove any "
"background. I also set the layers to 50% opacity. We then align the vectors "
"to them:"
msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:59
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:65
msgid ""
"to remove any background. I also set the layers to 50% opacity. We then "
"align the vectors to them:"
"To resize a vector but keep its angle, you just select it with the shape "
"handling tool (the white arrow) drag on the corners of the bounding box to "
"start moving them, and then press :kbd:`Shift` to constrain the ratio. "
"This'll allow you to keep the angle."
msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:64
msgid ""
"(Tip, to resize a vector but keep its angle, you just select it with the "
"shape handling tool (the white arrow) drag on the corners of the bounding "
"box to start moving them, and then press :kbd:`Shift` to constrain the "
"ratio. This'll allow you to keep the angle)"
msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:66
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:67
msgid ""
"The lower image is 'the back seen from the front', we'll be using this to "
"determine where the ear should go."
msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:68
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:69
msgid ""
"Now, we obviously have too little space, so select the crop tool, select "
"'image' and tick 'grow' and do the following:"
"Now, we obviously have too little space, so select the crop tool, select :"
"guilabel:`Image` and tick :guilabel:`Grow` and do the following:"
msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:73
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:74
msgid ""
"Grow is a more practical way of resizing the canvas in width and height "
"immediately."
msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:75
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:76
msgid ""
"Then we align the other heads and transform them by using the transform tool "
"options:"
msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:80
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:81
msgid "(330° here is 360°-30°)"
msgstr ""
......@@ -238,11 +234,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Our rectangle we'll be working in slowly becomes visible. Now, this is a bit "
"of a difficult angle to work at, so we go to :menuselection:`Image --> "
"Rotate --> Custom Rotation`"
msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:83
msgid "and fill in 30° clockwise:"
"Rotate --> Custom Rotation` and fill in 30° clockwise:"
msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:90
......@@ -282,8 +274,8 @@ msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:112
msgid ""
"We open our orthographic with 'open existing document as untitled document' "
"so that we don't save over it."
"We open our orthographic with :guilabel:`Open existing Document as Untitled "
"Document` so that we don't save over it."
msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:114
......@@ -327,7 +319,7 @@ msgstr ""
#: ../../general_concepts/projection/axonometric.rst:143
msgid ""
"The creepiness is because we've had the tiniest bit of stylisation in our "
"sideview, so the eyes come out HUGE. This is because when we stylise the "
"side view, so the eyes come out HUGE. This is because when we stylise the "
"side view of an eye, we tend to draw it not perfectly from the side, but "
"rather slightly at an angle. If you look carefully at the turntable, the "
"same problem crops up there as well."
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-22 03:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-03 03:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-27 01:23+0100\n"
"Last-Translator: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
"Language-Team: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
......@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr ""
#: ../../reference_manual/brushes/brush_engines/sketch_brush_engine.rst:75
msgid ""
"the further the line covered is from the center of the area of effect, the "
"The further the line covered is from the center of the area of effect, the "
"less the density of the resulting curve lines."
msgstr ""
......@@ -211,7 +211,7 @@ msgstr ""
#: ../../reference_manual/brushes/brush_engines/sketch_brush_engine.rst:86
msgid ""
"this mode exists for performance reasons, and doesn't affect the output in a "
"This mode exists for performance reasons, and doesn't affect the output in a "
"visible way. Check this for large brushes or thick lines for faster "
"rendering."
msgstr ""
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-20 03:39+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-03 03:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-27 02:57+0100\n"
"Last-Translator: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
"Language-Team: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
......@@ -101,7 +101,7 @@ msgstr ""
#: ../../reference_manual/layers_and_masks/vector_layers.rst:54
msgid ""
"Once you have selected this tool. Click on the element you want to "
"Once you have selected this tool, click on the element you want to "
"manipulate and you will see guides appear around your shape."
msgstr ""
......@@ -112,7 +112,7 @@ msgstr ""
#: ../../reference_manual/layers_and_masks/vector_layers.rst:58
msgid ""
"There are four ways to manipulate your image using this tool and the guides "
"on your shape."
"on your shape."
msgstr ""
#: ../../reference_manual/layers_and_masks/vector_layers.rst:61
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-20 03:39+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-03 03:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-27 03:11+0100\n"
"Last-Translator: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
"Language-Team: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
......@@ -274,7 +274,7 @@ msgid "Window Background"
msgstr "Arrière-plan de fenêtre"
#: ../../reference_manual/preferences/general_settings.rst:123
msgid "Set the colour of the subwindow canvas area."
msgid "Set the color of the subwindow canvas area."
msgstr ""
#: ../../reference_manual/preferences/general_settings.rst:124
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-17 03:34+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-03 03:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-27 03:12+0100\n"
"Last-Translator: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
"Language-Team: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
......@@ -248,7 +248,7 @@ msgstr "Désactiver les optimisations vectorielles (pour les processeurs AMD)"
msgid ""
"Vector optimizations are a special way of asking the CPU to do maths, these "
"have names such as SIMD and AVX. These optimizations can make Krita a lot "
"faster when painting, except when you have a AMD CPU under windows. There "
"faster when painting, except when you have a AMD CPU under Windows. There "
"seems to be something strange going on there, so just deactivate them then."
msgstr ""
......@@ -278,8 +278,8 @@ msgstr ""
#: ../../reference_manual/preferences/performance_settings.rst:81
msgid ""
"So for unnamed files, this is the ``$home`` folder in Linux, and the ``%TEMP"
"%`` folder in windows."
"So for unnamed files, this is the ``$HOME`` folder in Linux, and the ``%TEMP"
"%`` folder in Windows."
msgstr ""
#: ../../reference_manual/preferences/performance_settings.rst:84
......@@ -330,7 +330,8 @@ msgstr ""
#: ../../reference_manual/preferences/performance_settings.rst:102
msgid ""
"Please make sure your computer has enough RAM *above* the amount you "
"requested in the general tab. Otherwise you might face system freezes."
"requested in the :guilabel:`General` tab. Otherwise you might face system "
"freezes."
msgstr ""
#: ../../reference_manual/preferences/performance_settings.rst:104
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-02 03:22+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-03 03:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-27 08:06+0100\n"
"Last-Translator: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
"Language-Team: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
......@@ -50,7 +50,7 @@ msgid ""
"vector layers. If you have a vector shape selected, and draw a line over the "
"canvas, you will be able to see the nodes, and the stops in the gradient. "
"Move around the nodes to move the gradient itself. Select the stops to "
"change their colour in the tool options docker, or to move their position in "
"change their color in the tool options docker, or to move their position in "
"the on canvas gradient. You can select preset gradient in the tool docker to "
"change the active shape's gradient to use those stops."
msgstr ""
......@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Krita Manual 4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-02 03:46+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-03 03:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-27 08:22+0100\n"
"Last-Translator: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
"Language-Team: KDE Francophone <kde-francophone@kde.org>\n"
......@@ -32,6 +32,28 @@ msgid ""
" :alt: mouseright"