Commit 112913a9 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent cd0f758d
......@@ -35,13 +35,13 @@ title: "Zmo\u017Enosti"
* Sistem zaznamkov (podprte tudi: prelomne točke itd.)
+ Scroll bar marks
* Oznake na drsniku
* Indikatorji spremenjenih vrstic
* Številke vrstic
+ Code folding
* Pregibanje kode
## Osvetljevanje skladnje
......@@ -59,7 +59,7 @@ title: "Zmo\u017Enosti"
![Posnetek zaslona prikazuje zmožnosti programiranja Kate](/images/kate-programming.png)
+ Scriptable auto indentation
* Skriptno določeno samodejno zamikanje
* Pametni komentarji in odstranjevanje komentarjev
......@@ -73,7 +73,7 @@ title: "Zmo\u017Enosti"
![Posnetek zaslona Kate s postopnim iskanjem niza besedila](/images/kate-search.png)
+ Incremental search, also known as “find as you type”
* Inkrementalno iskanje znano tudi kot “išči ko tipkaš”
* Podpora za večvrstično iskanje in zamenjavo
......@@ -89,4 +89,4 @@ title: "Zmo\u017Enosti"
* Zamenjajte datoteke za obnovitev podatkov ob zrušitvi sistema
+ Undo / redo system
\ No newline at end of file
* Razveljavi / uveljavi sistem
\ No newline at end of file
......@@ -7,19 +7,19 @@ title: "Obt\xE9n el Kate"
### Linux i Unixs
+ Install [Kate](https://apps.kde.org/en/kate) or [KWrite](https://apps.kde.org/en/kwrite) from [your distribution](https://kde.org/distributions/):
* Instal·leu el [Kate](https://apps.kde.org/ca/kate) o el [KWrite](https://apps.kde.org/ca/kwrite) des de la [vostra distribució](https://www.kde.org/ca/distributions/):
+ [Kate via Discover or other AppStream application stores](appstream://org.kde.kate.desktop)
* El [Kate via Discover o altres botigues d'aplicacions AppStream](appstream://org.kde.kate.desktop)
+ [KWrite via Discover or other AppStream application stores](appstream://org.kde.kwrite.desktop)
* El [KWrite via Discover o altres botigues d'aplicacions AppStream](appstream://org.kde.kwrite.desktop)
+ [Kate's Flatpak package in Flathub](https://flathub.org/apps/details/org.kde.kate)
* El [paquet Flatpak del Kate a Flathub](https://flathub.org/apps/details/org.kde.kate)
+ [Kate's Snap package in Snapcraft](https://snapcraft.io/kate)
* El [paquet Snap del Kate a Snapcraft](https://snapcraft.io/kate)
+ [Kate's release (64bit) AppImage package](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Release_appimage/)
* [Paquet AppImage de llançament del Kate (64bits)](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Release_appimage/)
+ [Kate's nightly (64bit) AppImage package](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Nightly_appimage/)
* [Paquet AppImage nocturn del Kate (64bits)](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Nightly_appimage/)
* [Construïu-lo](/build-it/#linux) a partir del codi font.
......
......@@ -7,19 +7,19 @@ title: Ottenere Kate
### Linux & sistemi Unix
+ Install [Kate](https://apps.kde.org/en/kate) or [KWrite](https://apps.kde.org/en/kwrite) from [your distribution](https://kde.org/distributions/):
* Installa [Kate](https://apps.kde.org/en/kate) o [KWrite](https://apps.kde.org/en/kwrite) dalla [tua distribuzione](https://kde.org/distributions/):
+ [Kate via Discover or other AppStream application stores](appstream://org.kde.kate.desktop)
* [Kate da Discover o da altri negozi di applicazioni AppStream](appstream://org.kde.kate.desktop)
+ [KWrite via Discover or other AppStream application stores](appstream://org.kde.kwrite.desktop)
* [KWrite da Discover o da altri negozi di applicazioni AppStream](appstream://org.kde.kwrite.desktop)
+ [Kate's Flatpak package in Flathub](https://flathub.org/apps/details/org.kde.kate)
* [Il pacchetto Flatpak di Kate in Flathub](https://flathub.org/apps/details/org.kde.kate)
+ [Kate's Snap package in Snapcraft](https://snapcraft.io/kate)
* [Il pacchetto Snap di Kate in Snapcraft](https://snapcraft.io/kate)
+ [Kate's release (64bit) AppImage package](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Release_appimage/)
* [Pacchetto AppImage della versione di Kate (64bit)](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Release_appimage/)
+ [Kate's nightly (64bit) AppImage package](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Nightly_appimage/)
* [Pacchetto AppImage della versione nightly di Kate (64bit)](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Nightly_appimage/)
* [Compilalo](/build-it/#linux) dai sorgenti.
......
......@@ -7,7 +7,19 @@ title: Pridobi Kate
### Linux in unixi
* Namesti Kate/KWrite [iz vaše distribucije]http://www.kde.org/download/distributions.php).
* Namesti [Kate](https://apps.kde.org/en/kate) ali [KWrite](https://apps.kde.org/en/kwrite) iz [vaše distribucije](https://kde.org/distributions/):
* [Kate preko Discover ali ostalih skladišč aplikacij AppStream](appstream://org.kde.kate.desktop)
* [KWrite prek Discover ali ostalih skladišč aplikacij AppStream](appstream://org.kde.kwrite.desktop)
* [Kate's Flatpak package v Flathub](https://flathub.org/apps/details/org.kde.kate)
* [Kate's Snap package v Snapcraft](https://snapcraft.io/kate)
* [Kate's izdaja (64bit) AppImage package](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Release_appimage/)
* [Kate's nočni (64bit) AppImage package](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Nightly_appimage/)
* [Build it](/build-it/#linux) iz vira.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment