Commit 2332b852 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent d7f1d02b
......@@ -9,31 +9,31 @@ title: Funksjonar
* Vis og rediger fleire dokument samtidig ved å dela vindauge vass- eller loddrett
+ Lot of plugins: [Embedded terminal](https://konsole.kde.org), SQL plugin, build plugin, GDB plugin, Replace in Files, and more
* Mange programtillegg – [innebygd terminal](https://konsole.kde.org), SQL, program­kompilering, GDB, tekstutbyting i filer, med meir
+ Multi-document interface (MDI)
* Fleirdokument-grensesnitt (MDI)
* Støtte for økter
## Generelle funksjonar
![Screenshot showing Kate search and replace feature](/images/kate-search-replace.png)
![Skjermbilete som viser «søk og byt ut»-funksjonen i Kate](/images/kate-search-replace.png)
+ Encoding support (Unicode and lots of others)
* Støtte for ulike teiknkodingar (Unicode og mange andre)
+ Bi-directional text rendering support
* Støtte for tekstvising både frå venstre mot høgre og omvend
+ Line ending support (Windows, Unix, Mac), including auto detection
* Støtte for ulike linjeskift-typar (Windows, Unix og Mac), med automatisk oppdaging av rett type
+ Network transparency (open remote files)
* Nettverks­transparens (kan opna filer på eksterne maskiner/tenester)
+ Extensible through scripting
* Kan utvidast via skripting
## Avanserte redigerings­funksjonar
![Screenshot of Kate border with line number and bookmark](/images/kate-border.png)
![Skjermbilete av dokument­margen i Kate, med linjenummer og bokmerke](/images/kate-border.png)
+ Bookmarking system (also supported: break points etc.)
* Bokmerke­system (støttar òg avbrotspunkt og liknande)
* Merke i rullefeltet
......@@ -53,11 +53,11 @@ title: Funksjonar
* Smart automatisk stavekontroll
* Markering av utvalde ord
* Markering av førekomstar av merkt tekst i resten av dokumentet
## Programmerings­funksjonar
![Screenshot of Kate programming features](/images/kate-programming.png)
![Skjermbilete av programmerings­funksjonar i Kate](/images/kate-programming.png)
* Skriptbare automatiske innrykk
......@@ -71,22 +71,22 @@ title: Funksjonar
## Funksjonalitet for søk og tekstutbyting
![Screenshot of Kate incremental search feature](/images/kate-search.png)
![Skjermbilete av inkrementelt søk i Kate](/images/kate-search.png)
+ Incremental search, also known as “find as you type”
* Inkrementelt søk, òg kjend som «find as you type»
+ Support for multiline search & replace
* Støtte for søk og utbyting av tekst over fleire linjer
* Støtte for regulære uttrykk
+ Search & replace in multiple opened files or files on disk
* Samtidig søk og utbyting av tekst i fleire opna filer eller filer på disken
## Reservekopiar og gjenoppretting
![Screenshot of Kate recover from crash feature](/images/kate-crash.png)
![Skjermbilete av Kate ved gjenoppretting etter programkrasj](/images/kate-crash.png)
* Automatiske reservekopiar ved lagring
+ Swap files to recover data on system crash
* Vekslefiler for å gjenoppretta data ved systemkrasj
* Støtte for angring/omgjering
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment