Commit 614a4bbb authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 8fae2d45
......@@ -841,7 +841,7 @@ languages:
languageName: Polski
menu:
main:
- name: Zbuduj ten program
- name: Zbuduj to
url: /build-it/
weight: 4
- identifier: blog
......@@ -860,9 +860,9 @@ languages:
url: /tags/
weight: 30
- identifier: menu
name: More
name: Więcej
weight: 6
- name: Pomoc
- name: Uzyskaj pomoc
parent: menu
url: /support/
weight: 40
......@@ -870,7 +870,7 @@ languages:
parent: menu
url: /join-us/
weight: 50
- name: VI Mode
- name: Tryb VI
parent: menu
url: /kate-vi-mode/
weight: 80
......@@ -878,7 +878,7 @@ languages:
parent: menu
url: /the-team/
weight: 90
- name: Merge Requests
- name: Żądania scalenia
parent: menu
url: /merge-requests/
weight: 100
......@@ -886,7 +886,7 @@ languages:
parent: menu
url: /syntax/
weight: 110
- name: Color Themes
- name: Zestawy barw
parent: menu
url: /themes/
weight: 120
......
......@@ -4,6 +4,6 @@ menu:
name: Kate
weight: 1
name: Kate
subtitle: Get an Edge in Editing
title: Kate - Get an Edge in Editing
subtitle: Wysuń się na prowadzenie w edytowaniu
title: Kate - Wysuń się na prowadzenie w edytowaniu
---
......@@ -13,61 +13,61 @@ title: Możliwości
+ View and edit multiple documents at the same time, by splitting horizontally and vertically the window
+ Lot of plugins: [Embedded terminal](https://konsole.kde.org), SQL plugin, build plugin, GDB plugin, Replace in Files, and more
+ Multi-document interface (MDI)
+ Session support
+ Interfejs wielodokumentowy (MDI)
+ Obsługa sesji
## Ogólne możliwości
![Zrzut ekranu pokazujący możliwość szukania i zastępowania Kate](/images/kate-search-replace.png)
+ Encoding support (Unicode and lots of others)
+ Bi-directional text rendering support
+ Obsługa kodowania (Unikod i wiele innych)
+ Obsługa dwukierunkowego wyświetlania tekstu
+ Line ending support (Windows, Unix, Mac), including auto detection
+ Network transparency (open remote files)
+ Extensible through scripting
+ Przezroczystość sieciowa (otwieraj zdaln pliki)
+ Rozszerzalne przez skrypty
## Rozszerzone możliwości edytora
![Zrzut ekranu Kate pokazujący ramkę z numerami wierszy i zakładkami](/images/kate-border.png)
+ Bookmarking system (also supported: break points etc.)
+ Scroll bar marks
+ Line modification indicators
+ Line numbers
+ Code folding
+ System zakładek (obsługiwane są również pułapki itp.)
+ Znaczniki na pasku przewijania
+ Wskaźniki zmiany wiersza
+ Numery wierszy
+ Zwijanie kodu
## Podświetlanie składni
![Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości podświetlania składni](/images/kate-syntax.png)
+ Highlighting support for over 300 languages
+ Bracket matching
+ Smart on-the-fly spell checking
+ Highlighting of selected words
+ Obsługa podświetlania dla ponad 300 języków
+ Podświetlanie naprzeciwległych nawiasów
+ Mądre sprawdzanie pisowni w locie
+ Podświetlanie zaznaczonych słów
## Możliwości programowania
![Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości programowania](/images/kate-programming.png)
+ Scriptable auto indentation
+ Smart comment and uncomment handling
+ Auto completion with argument hints
+ Vi input mode
+ Rectangular block selection mode
+ Samowcinanie z obsługą skryptów
+ Obsługa mądrego dodawania i usuwania uwag
+ Samouzupełnianie z podpowiadaniem argumentów
+ Tryb wprowadzania Vi
+ Tryb zaznaczania prostokątem
## Znajdź i zamień
![Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości przyrostowego wyszukiwania](/images/kate-search.png)
+ Incremental search, also known as “find as you type”
+ Support for multiline search & replace
+ Regular expression support
+ Obsługa dla wielowierszowego wyszukiwania i zastępowania
+ Obsługa wyrażeń regularnych
+ Search & replace in multiple opened files or files on disk
## Kopia zapasowa i przywracanie
![Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości powrotu z usterki](/images/kate-crash.png)
+ Backups on save
+ Swap files to recover data on system crash
+ Undo / redo system
+ Kopia zapasowa przy zapisie
+ Pliki wymiany do odzyskiwania danych po wsypaniu systemu
+ System wycofywania / ponawiania
......@@ -4,12 +4,12 @@ date: 2010-07-09 14:40:05+00:00
discoverData:
kate:
alt: Install Kate via Discover or other AppStream application stores
subtitle: via Discover
title: Install Kate
subtitle: przez Odkrywcę
title: Wgraj Kate
kwrite:
alt: Install KWrite via Discover or other AppStream application stores
subtitle: via Discover
title: Install KWrite
subtitle: przez Odkrywcę
title: Wgraj KWrite
hideMeta: true
menu:
main:
......@@ -20,7 +20,7 @@ title: Pobierz Kate
---
{{< get-it src="/wp-content/uploads/2010/07/Tux.svg_-254x300.png" >}}
### Linux & Unices
### Linux i Uniksy
+ Install [Kate](https://apps.kde.org/en/kate) or [KWrite](https://apps.kde.org/en/kwrite) from [your distribution](https://kde.org/distributions/)
......@@ -32,11 +32,11 @@ These buttons only works with [Discover](https://apps.kde.org/en/discover) and o
+ [Kate's Snap package in Snapcraft](https://snapcraft.io/kate)
{{< get-it-button link="https://snapcraft.io/kate" img="/images/snap-store-badge-en.png" width="200" alt=`Get Kate on the Snap store` />}}
{{< get-it-button link="https://snapcraft.io/kate" img="/images/snap-store-badge-en.png" width="200" alt=`Pobierz Kate ze sklepu Snap` />}}
+ [Kate's release (64bit) AppImage package](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Release_appimage/) *
+ [Kate's nightly (64bit) AppImage package](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Nightly_appimage/) **
+ [Build it](/build-it/#linux) from source.
+ [Zbuduj to](/build-it/#linux) ze źródła.
{{< /get-it >}}
......@@ -46,12 +46,12 @@ These buttons only works with [Discover](https://apps.kde.org/en/discover) and o
+ [Kate in the Microsoft Store](https://www.microsoft.com/store/apps/9NWMW7BB59HW)
{{< get-it-button link="https://www.microsoft.com/store/apps/9NWMW7BB59HW" img="/images/get-it-from-ms.png" width="200" alt=`Get Kate from the Microsoft store` />}}
{{< get-it-button link="https://www.microsoft.com/store/apps/9NWMW7BB59HW" img="/images/get-it-from-ms.png" width="200" alt=`Pobierz Kate ze sklepu Microsoftu` />}}
+ [Kate via Chocolatey](https://chocolatey.org/packages/kate)
+ [Kate release (64bit) installer](https://binary-factory.kde.org/view/Windows%2064-bit/job/Kate_Release_win64/) *
+ [Kate nightly (64bit) installer](https://binary-factory.kde.org/view/Windows%2064-bit/job/Kate_Nightly_win64/) **
+ [Build it](/build-it/#windows) from source.
+ [Zbuduj to](/build-it/#windows) ze źródła.
{{< /get-it >}}
......@@ -61,7 +61,7 @@ These buttons only works with [Discover](https://apps.kde.org/en/discover) and o
+ [Kate release installer](https://binary-factory.kde.org/view/MacOS/job/Kate_Release_macos/) *
+ [Kate nightly installer](https://binary-factory.kde.org/view/MacOS/job/Kate_Nightly_macos/) **
+ [Build it](/build-it/#mac) from source.
+ [Zbuduj to](/build-it/#mac) ze źródła.
{{< /get-it >}}
......
all-features:
other: Wszystkie możliwości
also-available:
other: 'Dostępne również w:'
available:
other: Dostępne na Linuksie, Windowsie oraz macOSie
extendsit:
other: Wtyczki
features:
other: Możliwości
features-subtitle:
other: Kate jest edytorem tekstu z wieloma możliwościami
get-it:
other: Pobierz to
kate-konsole:
other: Konsola wewnątrz Kate
kate-sidebar:
other: Zrzut ekranu Kate pokazujący pasek boczny projektu
kate-syntax-example:
other: Zrzut ekranu Kate pokazujący podświetlanie składni
kate-syntax-screen:
other: Zrzut ekranu Kate pokazujący wybierak składni
posts:
other: Wieści
programing:
other: Stwórz swoją następną aplikację z Kate
projects-work:
other: Pracuj sprawnie w złożonych projektach
view-all-posts:
other: Zobacz wszystkie wieści
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment