Commit 64d1dfb1 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 2ac2fdc5
Pipeline #88841 skipped
......@@ -22,7 +22,7 @@ title: Característiques
+ Implementació de la codificació (Unicode i molts altres)
+ Implementació de la Representació de text bidireccional
+ Implementació del final de línia (Windows, Unix, Mac), incloent la detecció automàtica
+ Implementació del final de línia (Windows, Unix, Mac), incloent-hi la detecció automàtica
+ Transparència de xarxa (obre fitxers remots)
+ Ampliable a través de la creació de scripts
......@@ -59,7 +59,7 @@ title: Característiques
![Captura de pantalla de la característica de cerca incremental del Kate](/images/kate-search.png)
+ Cerca incremental, també coneguda com «cerca en teclejar»
+ Cerca incremental, també coneguda com a «cerca en teclejar»
+ Permet la cerca i substitució multilínia
+ Admet expressions regulars
+ Cerca i substitució en fitxers múltiples oberts o fitxers del disc
......
......@@ -3,12 +3,12 @@ author: Christoph Cullmann
date: 2010-07-09 14:40:05+00:00
discoverData:
kate:
alt: Instal·lau el Kate a través del Discover o altres botigues d'aplicacions
alt: Instal·leu el Kate a través del Discover o altres botigues d'aplicacions
AppStream
subtitle: A través del Discover
title: Instal·leu el Kate
kwrite:
alt: Instal·lau el KWrite a través del Discover o altres botigues d'aplicacions
alt: Instal·leu el KWrite a través del Discover o altres botigues d'aplicacions
AppStream
subtitle: A través del Discover
title: Instal·leu el KWrite
......@@ -72,7 +72,7 @@ Aquests botons només funcionen amb el [Discover](https://apps.kde.org/ca/discov
**Quant als llançaments:** <br>El [Kate](https://apps.kde.org/ca/kate) i el [KWrite](https://apps.kde.org/ca/kwrite) són part de les [aplicacions KDE](https://apps.kde.org/ca), que es [publiquen normalment 3 vegades a l'any de forma completa](https://community.kde.org/Schedules). El [motor d'edició de text](https://api.kde.org/frameworks/ktexteditor/html/) i el [ressaltat de sintaxi](https://api.kde.org/frameworks/syntax-highlighting/html/) estan proporcionats pels [Frameworks de KDE](https://kde.org/ca/announcements/kde-frameworks-5.0/), que s'[actualitzen mensualment](https://community.kde.org/Schedules/Frameworks). Els llançaments nous s'anuncien [aquí](https://kde.org/ca/announcements/).
\* Els paquets del **llançament** contenen la última versió del Kate i dels Frameworks de KDE.
\* Els paquets del **llançament** contenen l'última versió del Kate i dels Frameworks de KDE.
\*\* Els paquets **nocturns** es compilen automàticament cada dia a partir del codi font, i per tant, poden ser inestables i poden haver-hi errors o funcionalitats incompletes. Només són recomanats amb la finalitat de fer proves.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ title: Mascota del Kate
---
La mascota del Kate, Kate el Ciberpicot («Cyber Woodpecker»), fou dissenyat per [Tyson Tan](https://www.tysontan.com/).
L'evolució actual de la nostra mascota es va donar a conèixer per primer cop [l'Abril de 2021](/post/2021/2021-04-28-lets-welcome-kate-the-cyber-woodpecker/).
L'evolució actual de la nostra mascota es va donar a conèixer per primer cop [l'abril de 2021](/post/2021/2021-04-28-lets-welcome-kate-the-cyber-woodpecker/).
## Kate el Ciberpicot
......@@ -38,13 +38,13 @@ Vaig demanar a Tyson si podia compartir les versions intermèdies que vàrem int
![Versió de 2014 - Kate el Ciberpicot](/images/mascot/history/Kate_editor_mascot_woodpecker.png)
> La versió de 2014 potser es va fer durant el meu moment més baix com a artista. No havia dibuixat gaire en els darrers anys, i estava a punt d'abandonar-ho completament. Hi havia algunes idees interessants en aquesta versió, com les claus {} del seu pit, i l'esquema de color inspirat en el ressaltat de codi del Doxygen. Tanmateix, l'execució era molt senzilla -- en aquell moment vaig deixar d'emprar deliberadament qualsevol tècnica sofisticada que fes evident els meus coneixements bàsics inadequats. Els anys següents vaig seguir un laboriós procés per a reconstruir la base artística autodidacta des del principi. Agraeixo a l'equip del Kate que encara mantinguin aquesta versió en el seu lloc web durant molt anys.
> La versió de 2014 potser es va fer durant el meu moment més baix com a artista. No havia dibuixat gaire en els darrers anys, i estava a punt d'abandonar-ho completament. Hi havia algunes idees interessants en aquesta versió, com les claus {} del seu pit, i l'esquema de color inspirat en el ressaltat de codi del Doxygen. Tanmateix, l'execució era molt senzilla -- en aquell moment vaig deixar d'emprar deliberadament qualsevol tècnica sofisticada que fes evident els meus coneixements bàsics inadequats. Els anys següents vaig seguir un laboriós procés per a reconstruir la base artística autodidacta des del principi. Agraeixo a l'equip del Kate que encara mantinguin aquesta versió en el seu lloc web durant molts anys.
### 2020 - La icona nova del Kate
![2020 - La icona nova del Kate](/images/mascot/history/kate-3000px.png)
> La icona nova del Kate ha estat la única vegada que he intentat un gràfic vectorial real. Fou en aquell moment que vaig començar a desenvolupar un feble sentit artístic. No tenia cap experiència prèvia en el disseny d'icones, no hi havia cap formació en la proporció basada en matemàtiques. Cada forma i cada corba es van retocar usant el meu instint com a artista. El concepte era molt senzill: és un ocell en forma de la lletra «K», i cal que sigui angulós. L'ocell era més cepat fins que en Christoph ho va advertir, i després el vaig retocar per fer un forma més pulcra.
> La icona nova del Kate ha estat l'única vegada que he intentat un gràfic vectorial real. Fou en aquell moment que vaig començar a desenvolupar un feble sentit artístic. No tenia cap experiència prèvia en el disseny d'icones, no hi havia cap formació en la proporció basada en matemàtiques. Cada forma i cada corba es van retocar usant el meu instint com a artista. El concepte era molt senzill: és un ocell en forma de la lletra «K», i cal que sigui angulós. L'ocell era més cepat fins que en Christoph ho va advertir, i després el vaig retocar per fer un forma més pulcra.
### 2021 - Esbós de la mascota
......@@ -62,4 +62,4 @@ Vaig demanar a Tyson si podia compartir les versions intermèdies que vàrem int
![Versió de 2021 - Kate el Ciberpicot final](/images/mascot/electrichearts_20210103_kate_normal.png)
> La proporció es va ajustar després que Christoph ho assenyalés. La postura es va retocar per a fer-la més comfortable. Es van redibuixar les ales després d'estudiar les ales dels ocells reals. Es va dibuixar a mà un teclat atractiu detallat per a emfatitzar l'ús principal de l'aplicació. Es va afegir un fons abstracte amb un disseny tipogràfic 2D apropiat. La idea general és: inequívocament innovador i artificial, però també inequívocament ple de vida i humanitat.
> La proporció es va ajustar després que Christoph ho assenyalés. La postura es va retocar per a fer-la més confortable. Es van redibuixar les ales després d'estudiar les ales dels ocells reals. Es va dibuixar a mà un teclat atractiu detallat per a emfatitzar l'ús principal de l'aplicació. Es va afegir un fons abstracte amb un disseny tipogràfic 2D apropiat. La idea general és: inequívocament innovador i artificial, però també inequívocament ple de vida i humanitat.
......@@ -18,7 +18,7 @@ features-desc:
other: El Kate està empaquetat amb funcionalitats que faciliten veure i editar tots
els fitxers de text. El Kate permet editar i veure molts fitxers a la vegada,
en pestanyes i vistes dividides, i es distribueix amb una gran varietat de connectors,
incloent un terminal incrustat que permet llançar ordres de consola directament
incloent-hi un terminal incrustat que permet llançar ordres de consola directament
des del Kate, connectors potents de cerca i substitució, i un connector de vista
prèvia que permet mostrar com es veuran els MD, HTML i també SVG.
features-subtitle:
......@@ -40,7 +40,7 @@ posts:
programing:
other: Desenvolupeu la propera aplicació amb el Kate
programing-desc:
other: El Kate és l'eina perfecta per a programar ja que inclou la compleció automàtica
other: El Kate és l'eina perfecta per a programar, ja que inclou la compleció automàtica
per a molts llenguatges amb l'ajuda del [Protocol de servidor de Llenguatge o
Language Server Protocol (LSP)](https://microsoft.github.io/language-server-protocol/).
L'editor s'ha optimitzat per a l'edició de codi i proporciona un sagnat automàtic
......@@ -59,7 +59,7 @@ syntax-color:
syntax-more:
other: El Kate permet el ressaltat per a més de 300 llenguatges, facilitant la lectura
de codi en gairebé qualsevol llenguatge de programació. El Kate també entén com
funcionen els parèntesi i ajuda a navegar per dins de les jerarquies de blocs
funcionen els parèntesis i ajuda a navegar per dins de les jerarquies de blocs
de codi complex. També s'inclou la verificació ortogràfica al vol, que ajuda a
comprovar el text abans de la publicació.
view-all-posts:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment