Commit 84b612ce authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent 3d003619
---
title: Característiques
author: Christoph Cullmann
date: 2010-07-09T08:40:19+00:00
---
## Característiques de l'aplicació
![Captura de pantalla que mostra la característica de la finestra dividida i
un connector de terminal](/images/kate-window.png)
+ Visualització i edició de diversos documents a la vegada, dividint la
finestra horitzontalment i verticalment
+ Molts connectors: [Terminal incrustat](https://konsole.kde.org), connector
SQL, connector de construcció, connector del GDB, Substitució a fitxers, i
més
+ Interfície multidocuments (MDI)
+ Admet sessions
## Característiques generals
![Captura de pantalla que mostra la característica de cerca i
substitució](/images/kate-search-replace.png)
+ Admet codificacions (Unicode i moltes altres)
+ Admet la representació de text bidireccional
+ Admet finals de línia (Windows, Unix, Mac), incloent-hi la detecció
automàtica
+ Transparència de xarxa (obre fitxers remots)
+ És ampliable mitjançant la creació de scripts
## Característiques avançades d'edició
![Captura de pantalla de la vora del Kate amb el número de línia i un
punt](/images/kate-border.png)
+ Sistema de punts (també admet: punts de d'interrupció, etc.)
+ Marques de barres de desplaçament
+ Indicadors de modificació de línia
+ Números de línies
+ Plegat de codi
## Ressaltat de sintaxi
![Captura de pantalla de les característiques de ressaltat de sintaxi del
Kate](/images/kate-syntax.png)
+ Permet el ressaltat de més de 300 llenguatges
+ Concordança de parèntesis
+ Verificació ortogràfica al vol intel·ligent
+ Ressaltat de paraules seleccionades
## Característiques de programació
![Captura de pantalla de les característiques de
programació](/images/kate-programming.png)
+ Sagnat automàtic que admet scripts
+ Gestió intel·ligent de comentaris/fi de comentaris
+ Compleció automàtica amb consells pels arguments
+ Mode d'entrada del Vi
+ Mode de selecció de bloc rectangular
## Cerca i substitució
![Captura de pantalla de la característica de cerca incremental del
Kate](/images/kate-search.png)
+ Cerca incremental search, també coneguda com a «cerca en teclejar»
+ Permet la cerca i substitució multilínia
+ Permet les expressions regulars
+ Cerca i substitució en múltiples fitxers oberts o fitxers al disc
## Còpia de seguretat i restauració
![Captura de pantalla de la característica de recuperació d'una fallada del
Kate](/images/kate-crash.png)
+ Còpies de seguretat en desar
+ Fitxers d'intercanvi per recuperar les dades en cas de fallada del sistema
+ Sistema per fer/desfer
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment