Commit c2710d3f authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent 2332b852
---
layout: index
---
Kate er eit skrive­program frå [KDE](https://kde.org/) med støtte for fleire dokument i same vindauge. Og sidan det byggjer på [KDE-teknologi](https://kde.org/applications), er det integrert med andre KDE-program, slik at du for eksempel kan arbeida direkte med filer over nettet. Du kan bruka Kate til å visa HTML-kjelder frå Konqueror, redigera oppsett­filer, programmera nye program eller gjera anna redigering av reintekst­filer. Og du treng aldri ha meir enn éin Kate-instans oppe, sjølv om du redigerer fleire filer. [Les meir …](/about/)
![Skjermbilete av Kate med fleire dokument og terminal­emulatoren
oppe](/images/kate-window.png)
\ No newline at end of file
---
author: Christoph Cullmann
date: 2010-07-09 14:40:05
title: Last ned Kate
---
{{< get-it src="/wp-content/uploads/2010/07/Tux.svg_-254x300.png" >}}
### Linux & Unix-ar
* Installer [Kate](https://apps.kde.org/en/kate) eller [KWrite](https://apps.kde.org/en/kwrite) frå [distribusjonen din](https://kde.org/distributions/):
* [Kate via Discover eller andre AppStream-baserte programbutikkar](appstream://org.kde.kate.desktop)
* [KWrite via Discover eller andre AppStream-baserte programbutikkar](appstream://org.kde.kwrite.desktop)
* [Flatpak-pakke for Kate i Flathub](https://flathub.org/apps/details/org.kde.kate)
* [Snap-pakke for Kate i Snapcraft](https://snapcraft.io/kate)
* [AppImage-pakke for Kate (64 bit)](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Release_appimage/)
* [AppImage-pakke for dagleg oppdatert Kate-versjon (64 bit)](https://binary-factory.kde.org/job/Kate_Nightly_appimage/)
* [Kompiler](/build-it/#linux) frå kjeldekoden.
{{< /get-it >}}
{{< get-it src="/wp-content/uploads/2010/07/Windows_logo_–_2012_dark_blue.svg_.png" >}}
### Windows
* [Kate i Windows Store](https://www.microsoft.com/store/apps/9NWMW7BB59HW)
+ [Kate via Chocolatey](https://chocolatey.org/packages/kate)
* [Installerings­program for Kate (64 bit)](https://binary-factory.kde.org/view/Windows%2064-bit/job/Kate_Release_win64/)
* [Installerings­program for dagleg oppdatert Kate-versjon (64 bit)](https://binary-factory.kde.org/view/Windows%2064-bit/job/Kate_Nightly_win64/)
* [Kompiler](/build-it/#windows) frå kjeldekoden.
{{< /get-it >}}
{{< get-it src="/wp-content/uploads/2010/07/OS_X_El_Capitan_logo.svg_.png" >}}
### macOS
* [Installerings­program for offisiell Kate-versjon](https://binary-factory.kde.org/view/MacOS/job/Kate_Release_macos/)
* [Installerings­program for dagleg oppdatert Kate-versjon](https://binary-factory.kde.org/view/MacOS/job/Kate_Nightly_macos/)
* [Kompiler](/build-it/#mac) frå kjeldekoden.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment