Commit eb956f29 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent ae440220
---
# Don't translated this string
layout: index
---
Kate is een tekstbewerker van meerdere documenten en onderdeel van
[KDE](https://kde.org) sinds uitgave 2.2. Omdat het behoort tot de [KDE
toepassingen/applications](https://kde.org/applications), wordt Kate
geleverd met netwerktransparantie , evenals integratie met de geweldige
mogelijkheden van KDE. Kies het voor bekijken van HTML broncode uit
konqueror, bewerken van configuratiebestanden, schrijven van nieuwe
toepassingen of elk andere taak met tekstverwerking. U gebruikt slechts één
actief exemplaar van Kate. [Leer meer...](/about/)
![Schermafdruk van Kate die meerdere documenten toont en bezig met bouwen
van terminalemulator](/images/kate-window.png)
<div class="text-center">
<a class="btn btn-success" href="/get-it"><i class="fa fa-download"></i>&nbsp;Haal het op</a>
</div>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment