Commit 4343a3b7 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent d8ce6cf9
---
layout: index # Don't translated this string
---
Kate jest wielodokumentowym edytorem [KDE](https://kde.org) od wydania
2.2. Będąc [Aplikacją KDE](https://kde.org/applications), Kate jest
dostarczane na zasadzie przezroczystości sieci, a także z wbudowanymi
możliwościami jakie daje KDE. Wybierz go do oglądania źródeł HTML z
konquerora, zmieniania plików ustawień, pisania nowych aplikacji lub innych
zadań edycji tekstu. Nadal wystarczy tylko jedno wystąpienie Kate. [Dowiedz
się wiecej...](/about/)
![Zrzut ekranu Kate pokazujący wiele dokumentów i emulator terminala podczas
budowy ](/images/kate-window.png)
<div class="text-center">
<a class="btn btn-success" href="/get-it"><i class="fa fa-download"></i>&nbsp;Pobierz</a>
</div>
---
tytuł: Możliwości
autor: Christoph Cullmann
date: 2010-07-09T08:40:19+00:00
---
## Możliwości programu
![Zrzut ekranu pokazujący możliwość podziału okna Kate oraz wtyczka
terminalu](/images/kate-window.png)
+ Oglądaj i edytuj wiele dokumentów w tym samym czasie, poprzez podział okna
w pionie lub poziomie + wiele wtyczek: [osadzony
terminal](https://konsole.kde.org), wtyczka SQL, wtyczka budowania, wtyczka
GDB, Zastąp w plikach oraz więcej + Interfejs wielu dokumentów (MDI) +
Obsługa sesji
## Ogólne możliwości
![Zrzut ekranu pokazujący możliwość szukania i zastępowania
Kate](/images/kate-search-replace.png)
+ Obsługa kodowania (Unicode i wiele innych) + Wyświetlanie dwukierunkowego
tekstu + Obsługa zakończeń wiersza (Windows, Unix, Mac) wraz z
samowykrywaniem + przezroczystość sieci (otwieranie zdalnych plików) +
rozszerzalność poprzez skrypty
## Rozszerzone możliwości edytora
![Zrzut ekranu Kate pokazujący ramkę z numerami wierszy i
zakładkami](/images/kate-border.png)
+ system zakładek (także z obsługą punktów łamania itp.) + znaczniki na
pasku przewijania + wskaźniki zmian w wierszach + numery wierzy + zwijanie
kodu
## Podświetlanie składni
![Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości podświetlania
składni](/images/kate-syntax.png)
+ Obsługa podświetlania dla ponad 300 języków + dopasowywanie nawiasów +
mądre sprawdzanie pisowni w locie + podświetlanie zaznaczonych słów
## Możliwości programowania
![Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości
programowania](/images/kate-programming.png)
+ Skryptowe samowcinanie + Mądra obsługa dodawania uwag i ich usuwania +
samouzupełnianie z podpowiadaniem argumentów + tryb wprowadzania Vi + tryb
zaznaczania prostokątem
## Znajdź i zamień
![Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości przyrostowego
wyszukiwania](/images/kate-search.png)
+ Przyrostowe wyszukiwanie, znane także jako &#8220;szukaj podczas
pisania&#8221; + Obsługa wielowierszowego wyszukiwania i zastępowania +
obsługa wyrażeń regularnych + Szukaj i zastąp w wielu otwartych plikach lub
plikach na dysku
## Kopia zapasowa i przywracanie
![Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości powrotu z
usterki](/images/kate-crash.png)
+ kopie zapasowe przy zapisie + pliki wymiany do odzyskiwania danych po
wysypaniu systemu + system cofania/powracania
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment