Commit 7279dc1d authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent 519be2e9
---
# Översätt inte den här strängen
layout: index
---
Kate är en editor för flera dokument som ingår i [KDE](https://kde.org)
sedan utgåva 2.2. Eftersom det är ett
[KDE-program](https://kde.org/applications), levereras Kate med
nätverkstransparens, samt integrering med KDE:s enastående funktioner. Välj
det för att titta på HTML-källkod från Konqueror, redigera
inställningsfiler, skriva nya program eller för vilken annan
textredigeringsuppgift som helst. Man behöver ändå bara en instans av Kate
som kör. [Ta reda på mer...](/about/)
![Skärmbild av Kate som visar flera dokument och terminalemulatorn för
byggning](/images/kate-window.png)
<div class="text-center">
<a class="btn btn-success" href="/get-it"><i class="fa fa-download"></i>&nbsp;Hämta det</a>
</div>
---
title: Funktioner
author: Christoph Cullmann
date: 2010-07-09T08:40:19+00:00
---
## Programfunktioner
![Skärmbild som visar Kates fönsterdelningsfunktion och
terminalinsticksprogram](/images/kate-window.png)
+ Visa och redigera flera dokument samtidigt, genom att dela fönstret
horisontellt och vertikalt
+ Många insticksprogram: [inbäddad terminal](https://konsole.kde.org),
SQL-insticksprogram, bygginsticksprogram, GDB-insticksprogram, Ersätt i
filer, med mera
+ Flerdokumentgränssnitt (MDI)
+ Sessionsstöd
## Allmänna funktioner
![Skärmbild som visar Kates söknings- och
ersättningsfunktion](/images/kate-search-replace.png)
+ Kodningsstöd (Unicode och många andra)
+ Stöd för bidirektionell textåtergivning
+ Stöd för radslut (Windows, Unix, Mac), inklusive automatisk detektering
+ Nätverkstransparens (öppna fjärrfiler)
+ Utökningsbart via skript
## Avancerade redigeringsfunktioner
![Skärmbild av Kates kant med radnummer och
bokmärke](/images/kate-border.png)
+ Bokmärkessystem (stöder också brytpunkter, etc.)
+ Rullningslistmarkeringar
+ Indikering av radändringar
+ Radnummer
+ Kodvikning
## Syntaxfärgläggning
![Skärmbild av Kates syntaxfärgläggningsfunktion](/images/kate-syntax.png)
+ Färgläggningsstöd för mer än 300 språk
+ Parentesmatchning
+ Smart stavningskontroll i farten
+ Färgläggning av utvalda ord
## Programmeringsfunktioner
![Skärmbild av Kates programmingsfunktioner](/images/kate-programming.png)
+ Skriptbar automatisk indentering
+ Smart hantering för kommentera och avkommentera
+ Automatisk komplettering med argumenttips
+ VI-inmatningsläge
+ Rektangulärt blockmarkeringsläge
## Sök och ersätt
![Skärmbild av Kates inkrementella sökfunktion](/images/kate-search.png)
+ Inkrementell sökning, också känt som &#8220;sök medan du skriver&#8221;
+ Stöd för sök och ersätt av flera rader
+ Stöd för reguljära uttryck
+ Sök och ersätt i flera öppna filer eller filer på disk
## Säkerhetskopiera och återställ
![Skärmbild av Kates funktion för
kraschåterställning](/images/kate-crash.png)
+ Säkerhetskopior vid spara
+ Växlingsfiler för att återställa data vid systemkrascher
+ System för ångra och gör om
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment