...
 
Commits (95)
# kate-editor.org
kate-editor.org website
This repository contains the full kate-editor.org website.
# Instantiate the page
You can create the static page by running
./update.sh
This will pull the git repo and run hugo with the right settings.
A checked in version of hugo is used that shall run on any CentOS >= 7 or compatible Linux x86-64 distribution.
# Live preview
You can start a local hugo powered web server via
./server.sh
The command will print the URL to use for local previewing.
# Update the syntax-highlighting framework update sites
Run the update regeneration script, that will pull in the necessary stuff from anongit.kde.org
./update-syntax.pl
Afterwards, check the files that were added to your local git clone and commit/push if that looks ok.
(all files updated shall be in static/syntax/... + the auto-generated content/syntax.md page)
This needs to be done after each frameworks release.
#!/usr/bin/env bash
FILENAME="kate-editor-org"
function export_pot_file # First parameter will be the path of the pot file we have to create, includes $FILENAME
{
potfile=$1
python3 translations.py extract $potfile
}
function import_po_files # First parameter will be a path that will contain several .po files with the format LANG.po
{
podir=$1
python3 translations.py import $podir
python3 translations.py generate-translations
rm -rf locale
}
......@@ -26,6 +26,28 @@ pygmentsCodefencesGuessSyntax = true
# add info for crawlers
enableRobotsTXT = true
# Add language that are translated here
[languages]
[languages.en]
weight = 1
languageName = "English"
[languages.uk]
weight = 2
languageName = "українська"
[languages.ca]
weight = 2
languageName = "Català"
[languages.pt]
weight = 2
languageName = "Português"
[languages.nl]
weight = 2
languageName = "Nederlands"
# default author
[Author]
name = "The Kate Team"
[outputs]
# JSON for search
home = ["HTML", "RSS", "JSON"]
......@@ -53,6 +75,16 @@ enableRobotsTXT = true
[menu]
[[menu.main]]
name = "Get Kate"
url = "/get-it/"
weight = 1
[[menu.main]]
name = "Build It"
url = "/build-it/"
weight = 2
[[menu.main]]
identifier = "blog"
name = "BLOG"
......@@ -61,19 +93,19 @@ enableRobotsTXT = true
[[menu.main]]
parent = "blog"
name = "Posts"
url = ""
url = "/post/"
weight = 10
[[menu.main]]
parent = "blog"
name = "Categories"
url = "categories/"
url = "/categories/"
weight = 20
[[menu.main]]
parent = "blog"
name = "Tags"
url = "tags/"
url = "/tags/"
weight = 30
[[menu.main]]
......@@ -83,68 +115,63 @@ enableRobotsTXT = true
[[menu.main]]
parent = "menu"
name = "Features"
url = "about-kate/"
weight = 30
[[menu.main]]
parent = "menu"
name = "Get It"
url = "get-it/"
weight = 40
name = "ABOUT"
url = "/about/"
weight = 20
[[menu.main]]
parent = "menu"
name = "Build It"
url = "build-it/"
weight = 50
name = "Features"
url = "/about-kate/"
weight = 30
[[menu.main]]
parent = "menu"
name = "Get Help"
url = "support/"
url = "/support/"
weight = 60
[[menu.main]]
parent = "menu"
name = "Join Us"
url = "join-us/"
url = "/join-us/"
weight = 70
[[menu.main]]
parent = "menu"
name = "Featured Articles"
url = "featured-articles/"
url = "/featured-articles/"
weight = 80
[[menu.main]]
parent = "menu"
name = "KatePart"
url = "about-katepart/"
url = "/about-katepart/"
weight = 90
[[menu.main]]
parent = "menu"
name = "VI Mode"
url = "kate-vi-mode/"
url = "/kate-vi-mode/"
weight = 100
[[menu.main]]
parent = "menu"
name = "The Team"
url = "the-team/"
url = "/the-team/"
weight = 110
[[menu.main]]
parent = "menu"
name = "Impressum"
url = "impressum/"
name = "Syntax Highlighting"
url = "/syntax/"
weight = 120
[[menu.main]]
name = "ABOUT"
url = "about/"
weight = 30
parent = "menu"
name = "Impressum"
url = "/impressum/"
weight = 130
# maximal privacy
[privacy]
......
---
# Don't translated this string
layout: index
---
El Kate és un editor multidocument que forma part del [KDE](https://kde.org)
des del llançament 2.2. En ser una [aplicació del
KDE](https://kde.org/applications), el Kate es distribueix amb transparència
de xarxa, i també amb integració amb les característiques excepcionals del
KDE. Trieu-lo per visualitzar codi font HTML des del Konqueror, editar
fitxers de configuració, escriure aplicacions noves o qualsevol altra tasca
d'edició de text. Només necessitareu una instància del Kate en
execució. [Vegeu més...](/about/)
![Captura de pantalla del Kate que mostra diversos documents i l'emulador de
terminal integrat](/images/kate-window.png)
<div class="text-center">
<a class="btn btn-success" href="/get-it"><i class="fa fa-download"></i>&nbsp;Obteniu-lo</a>
</div>
---
# Don't translated this string
layout: index
---
Kate is a multi-document editor part of [KDE](https://kde.org) since release 2.2. Being a [KDE applications](https://kde.org/applications), Kate ships with network transparency, as well as integration with the outstanding features of KDE. Choose it for viewing HTML sources from konqueror, editing configuration files, writing new applications or any other text editing task. You still need just one running instance of Kate. [Learn more...](/about/)
![Screenshot of Kate showing multiple documents and the building terminal emulator](/images/kate-window.png)
<div class="text-center">
<a class="btn btn-success" href="/get-it"><i class="fa fa-download"></i>&nbsp;Get it</a>
</div>
---
# Don't translated this string
layout: index
---
Kate is een tekstbewerker van meerdere documenten en onderdeel van
[KDE](https://kde.org) sinds uitgave 2.2. Omdat het behoort tot de [KDE
toepassingen/applications](https://kde.org/applications), wordt Kate
geleverd met netwerktransparantie , evenals integratie met de geweldige
mogelijkheden van KDE. Kies het voor bekijken van HTML broncode uit
konqueror, bewerken van configuratiebestanden, schrijven van nieuwe
toepassingen of elk andere taak met tekstverwerking. U gebruikt slechts één
actief exemplaar van Kate. [Leer meer...](/about/)
![Schermafdruk van Kate die meerdere documenten toont en bezig met bouwen
van terminalemulator](/images/kate-window.png)
<div class="text-center">
<a class="btn btn-success" href="/get-it"><i class="fa fa-download"></i>&nbsp;Haal het op</a>
</div>
---
# Don't translated this string
layout: index
---
O Kate é um componente de edição multi-documentos que faz parte do
[KDE](https://kde.org) desde a versão 2.2. Sendo uma das [aplicações do
KDE](https://kde.org/applications), o Kate traz a transparência na rede,
assim como a integração com as funcionalidades espantosas do KDE. Escolha-o
para ver o código-fonte em HTML no Konqueror, editar ficheiros de
configuração, criar novas aplicações ou qualquer outra tarefa de edição de
texto. Só irá necessitar de apenas uma instância em execução do Kate. [Saiba
mais...](/about/)
![Imagem do Kate a apresentar vários documentos e o emulador do terminal
numa compilação](/images/kate-window.png)
<div class="text-center">
<a class="btn btn-success" href="/get-it"><i class="fa fa-download"></i>&nbsp;Transferir</a>
</div>
---
# Don't translated this string
layout: index
---
Kate — редактор, призначений для одночасного редагування декількох
документів, частина [KDE](https://kde.org), починаючи з випуску
2.2. Оскільки програма є частиною [комплекту програм
KDE](https://kde.org/applications), у ній передбачено мережеву прозорість, а
також інтеграцію із усіма чудовими можливостями KDE. Kate зручно
користуватися для перегляду початкового коду HTML у konqueror, редагування
файлів налаштувань, створення нових програм та виконання будь-яких завдань з
редагування тексту. Для усього цього достатньо одного запущеного екземпляра
Kate. [Дізнатися більше...](/about/)
![Знімок вікна Kate із декількома відкритими документами та емулятором
термінала, ще виконується збирання програми](/images/kate-window.png)
<div class="text-center">
<a class="btn btn-success" href="/get-it"><i class="fa fa-download"></i>&nbsp;Отримати</a>
</div>
---
title: Característiques
author: Christoph Cullmann
date: 2010-07-09T08:40:19+00:00
---
## Característiques de l'aplicació
![Captura de pantalla que mostra la característica de la finestra dividida i
un connector de terminal](/images/kate-window.png)
+ Visualització i edició de diversos documents a la vegada, dividint la
finestra horitzontalment i verticalment
+ Molts connectors: [Terminal incrustat](https://konsole.kde.org), connector
SQL, connector de construcció, connector del GDB, Substitució a fitxers, i
més
+ Interfície multidocument (MDI)
+ Admet sessions
## Característiques generals
![Captura de pantalla que mostra la característica de cerca i
substitució](/images/kate-search-replace.png)
+ Admet codificacions (Unicode i moltes altres)
+ Admet la representació de text bidireccional
+ Admet finals de línia (Windows, Unix, Mac), incloent-hi la detecció
automàtica
+ Transparència de xarxa (obre fitxers remots)
+ És ampliable mitjançant la creació de scripts
## Característiques avançades d'edició
![Captura de pantalla de la vora del Kate amb el número de línia i un
punt](/images/kate-border.png)
+ Sistema de punts (també admet: punts de d'interrupció, etc.)
+ Marques de barres de desplaçament
+ Indicadors de modificació de línia
+ Números de línies
+ Plegat de codi
## Ressaltat de sintaxi
![Captura de pantalla de les característiques de ressaltat de sintaxi del
Kate](/images/kate-syntax.png)
+ Permet el ressaltat de més de 300 llenguatges
+ Concordança de parèntesis
+ Verificació ortogràfica al vol intel·ligent
+ Ressaltat de paraules seleccionades
## Característiques de programació
![Captura de pantalla de les característiques de
programació](/images/kate-programming.png)
+ Sagnat automàtic que admet scripts
+ Gestió intel·ligent de comentaris/fi de comentaris
+ Compleció automàtica amb consells pels arguments
+ Mode d'entrada del Vi
+ Mode de selecció de bloc rectangular
## Cerca i substitució
![Captura de pantalla de la característica de cerca incremental del
Kate](/images/kate-search.png)
+ Cerca incremental search, també coneguda com a «cerca en teclejar»
+ Permet la cerca i substitució multilínia
+ Permet les expressions regulars
+ Cerca i substitució en múltiples fitxers oberts o fitxers al disc
## Còpia de seguretat i restauració
![Captura de pantalla de la característica de recuperació d'una fallada del
Kate](/images/kate-crash.png)
+ Còpies de seguretat en desar
+ Fitxers d'intercanvi per recuperar les dades en cas de fallada del sistema
+ Sistema per fer/desfer
......@@ -4,183 +4,67 @@ author: Christoph Cullmann
date: 2010-07-09T08:40:19+00:00
---
<div style="height: 150px; clear: both;">
<div style="width: 150px; float: left;">
<a href="/wp-content/uploads/2011/09/app.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1542" title="Kate Application" src="/wp-content/uploads/2011/09/app-small.png" alt="" width="144" height="124" /></a>
</div>
<div style="float: left;">
<h6>
Application Features
</h6>
<ul>
<li>
window splitting (horizontal & vertical)
</li>
<li>
multi-document interface (MDI)
</li>
<li>
plugin: embedded terminal, SQL plugin, build plugin, GDB plugin, Replace in Files, and more
</li>
<li>
session support
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div style="height: 160px; clear: both;">
<div style="width: 150px; float: left;">
<a href="/wp-content/uploads/2011/09/general.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1548" title="Working with Kate" src="/wp-content/uploads/2011/09/general-small.png" alt="" width="144" height="134" /></a>
</div>
<div style="float: left;">
<h6>
General Features
</h6>
<ul>
<li>
encoding support (Unicode and lots of others)
</li>
<li>
bi-directional text rendering support
</li>
<li>
line ending support (Windows, Unix, Mac), including auto detection
</li>
<li>
network transparency (open remote files)
</li>
<li>
extensible through scripting
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div style="height: 160px; clear: both;">
<div style="width: 150px; float: left;">
<a href="/wp-content/uploads/2011/09/advanced.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1536" title="Advanced Editor Features" src="/wp-content/uploads/2011/09/advanced-small.png" alt="" width="144" height="134" /></a>
</div>
<div style="float: left;">
<h6>
Advanced Editor Features
</h6>
<ul>
<li>
bookmarking system (also supported: break points etc.)
</li>
<li>
scroll bar marks
</li>
<li>
line modification indicators
</li>
<li>
line numbers
</li>
<li>
code folding
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div style="height: 150px; clear: both;">
<div style="width: 150px; float: left;">
<img class="alignnone size-full wp-image-1516" title="Syntax Highlighting" src="/wp-content/uploads/2011/09/highlighting.png" alt="" width="144" height="124" />
</div>
<div style="float: left;">
<h6>
Syntax Highlighting
</h6>
<ul>
<li>
highlighting support for close to 300 languages
</li>
<li>
bracket matching
</li>
<li>
smart on-the-fly spell checking
</li>
<li>
highlighting of selected words
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div style="height: 160px; clear: both;">
<div style="width: 150px; float: left;">
<img class="alignnone size-full wp-image-1519" title="Programming Features" src="/wp-content/uploads/2011/09/programming.png" alt="" width="144" height="134" />
</div>
<div style="float: left;">
<h6>
Programming Features
</h6>
<ul>
<li>
scriptable auto indentation
</li>
<li>
smart comment and uncomment handling
</li>
<li>
auto completion with argument hints
</li>
<li>
vi input mode
</li>
<li>
rectangular block selection mode
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div style="height: 150px; clear: both;">
<div style="width: 150px; float: left;">
<img class="alignnone size-full wp-image-1528" title="Incremental Find" src="/wp-content/uploads/2011/09/find.png" alt="" width="144" height="124" />
</div>
<div style="float: left;">
<h6>
Search & Replace
</h6>
<ul>
<li>
incremental search, also known as &#8220;find as you type&#8221;
</li>
<li>
support for multiline search & replace
</li>
<li>
regular expression support
</li>
<li>
search & replace in multiple opened files or files on disk
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div style="height: 140px; clear: both;">
<div style="width: 150px; float: left;">
<a href="/wp-content/uploads/2010/07/recovery.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1531" title="Data Recovery" src="/wp-content/uploads/2011/09/recovery-small.png" alt="" width="144" height="114" /></a>
</div>
<div style="float: left;">
<h6>
Backup and Restore
</h6>
<ul>
<li>
backups on save
</li>
<li>
swap files to recover data on system crash
</li>
<li>
undo / redo system
</li>
</ul>
</div>
</div>
## Application Features
![Screenshot showing Kate window splitting feature and terminal plugin](/images/kate-window.png)
+ View and edit multiple documents at the same time, by splitting horizontally and vertically the window
+ Lot of plugins: [Embedded terminal](https://konsole.kde.org), SQL plugin, build plugin, GDB plugin, Replace in Files, and more
+ Multi-document interface (MDI)
+ Session support
## General Features
![Screenshot showing Kate search and replace feature](/images/kate-search-replace.png)
+ Encoding support (Unicode and lots of others)
+ Bi-directional text rendering support
+ Line ending support (Windows, Unix, Mac), including auto detection
+ Network transparency (open remote files)
+ Extensible through scripting
## Advanced Editor Features
![Screenshot of Kate border with line number and bookmark](/images/kate-border.png)
+ Bookmarking system (also supported: break points etc.)
+ Scroll bar marks
+ Line modification indicators
+ Line numbers
+ Code folding
## Syntax Highlighting
![Screenshot of Kate syntax highlighting features](/images/kate-syntax.png)
+ Highlighting support for over 300 languages
+ Bracket matching
+ Smart on-the-fly spell checking
+ Highlighting of selected words
## Programming Features
![Screenshot of Kate programming features](/images/kate-programming.png)
+ Scriptable auto indentation
+ Smart comment and uncomment handling
+ Auto completion with argument hints
+ Vi input mode
+ Rectangular block selection mode
## Search & Replace
![Screenshot of Kate incremental search feature](/images/kate-search.png)
+ Incremental search, also known as &#8220;find as you type&#8221;
+ Support for multiline search & replace
+ Regular expression support
+ Search & replace in multiple opened files or files on disk
## Backup and Restore
![Screenshot of Kate recover from crash feature](/images/kate-crash.png)
+ Backups on save
+ Swap files to recover data on system crash
+ Undo / redo system
---
title: Mogelijkheden
author: Christoph Cullmann
date: 2010-07-09T08:40:19+00:00
---
## Mogelijkheden van toepassing
![Schermafdruk die venster van Kate toont met splitsingsfunctie en
terminalplug-in](/images/kate-window.png)
+ Bekijk en bewerk meerdere documenten tegelijk, door het venster horizontaal
en verticaal te splitsen
+ Veel plug-ins: [Ingebedde terminal](https://konsole.kde.org), SQL-plug-in,
bouwplug-in, GDB-plug-in, vervangen in bestanden en meer
+ Interface voor meervoudig document (MDI)
+ Ondersteuning voor sessie
## Algemene mogelijkheden
![Schermafdruk die de functie zoeken en vervangen in Kate
toont](/images/kate-search-replace.png)
+ Ondersteuning voor codering (Unicode en vele anderen)
+ Ondersteuning voor tonen van bi-directionele tekst
+ Ondersteuning voor regeleinde (Windows, Unix, Mac), inclusief autodetectie
+ Netwerktransparantie (open bestanden op afstand)
+ Uit te breiden via scripts
## Geavanceerde bewerkingsfuncties
![Schermafdruk van rand van Kate met regelnummer en
bladwijzer](/images/kate-border.png)
+ Systeem voor bladwijzers (ook ondersteund: breakpoints etc.)
+ Markeringen op schuiflbalk
+ Markeringen voor wijzigingen in regels
+ Regelnummers
+ Code invouwen
## Syntaxisaccentuering
![Schermafdruk van functies voor syntaxisaccentuering van
Kate](/images/kate-syntax.png)
+ Ondersteuning voor accentuering voor meer dan 300 talen
+ Haken overeen laten komen
+ Intelligente on-the-fly spellingcontrole
+ Accentuering van geselecteerde woorden
## Programmeringsfuncties
![Schermafdruk van functies voor programmering van
Kate](/images/kate-programming.png)
+ Automatisch inspringen mogelijk met script
+ Slimme toelichting en behandeling deze verwijderen
+ Automatische aanvulling met argumenten tips
+ VI-invoermethode
+ Rechthoekige selectiemodus van blokken
## Zoeken & vervangen
![Schermafdruk met de incrementele zoekfunctie van
Kate](/images/kate-search.png)
+ Incrementeel zoeken, ook bekend als &#8220;vinden terwijl u typt&#8221;
+ Ondersteuning voor zoeken & vervangen in meerdere regels
+ Ondersteuning van reguliere expressie
+ Ondersteuning van zoeken & vervangen in meerdere geopende bestanden of
bestanden op de schijf
## Reservekopie en herstellen
![Schermafdruk met herstel na een crash van Kate](/images/kate-crash.png)
+ Reservekopie bij opslaan
+ Bestanden omwisselen om gegevens te herstellen na crash van systeem
+ Systeem voor ongedaan maken / opnieuw doen
---
title: Funcionalidades
author: Christoph Cullmann
date: 2010-07-09T08:40:19+00:00
---
## Funcionalidades da Aplicação
![Imagem que mostra a funcionalidade de janelas divididas do Kate e o
'plugin' do terminal](/images/kate-window.png)
+ Veja e edite vários documentos ao mesmo tempo, dividindo a janela na
horizontal e na vertical
+ Diversos 'plugins': [Terminal incorporado](https://konsole.kde.org),
'plugin' de SQL, 'plugin' de compilação, 'plugin' do GDB, Substituição nos
Ficheiros, entre outros
+ Interface Multi-documentos (MDI)
+ Suporte para sessões
## Funcionalidades Gerais
![Imagem que mostra a funcionalidade de pesquisa e substituição do
Kate](/images/kate-search-replace.png)
+ Suporte para diferentes codificações (Unicode e muitas outras)
+ Suporte para o desenho de texto bidireccional
+ Suporte para diferentes fins de linha (Windows, Unix, Mac), incluindo a
detecção automática
+ Transparência na rede (abertura de ficheiros remotos)
+ Extensível através de programação
## Funcionalidades Avançadas do Editor
![Imagem do contorno do Kate com o número da linha e os
favoritos](/images/kate-border.png)
+ Sistema de marcação de favoritos (também suportados: pontos de paragem,
etc.)
+ Marcações na barra de deslocamento
+ Indicadores de modificação da linha
+ Números de linha
+ Dobragem de código
## Realce de Sintaxe
![Imagem das funcionalidades de realce de sintaxe do
Kate](/images/kate-syntax.png)
+ Suporte de realces para mais de 300 linguagens
+ Correspondência de parêntesis
+ Verificação ortográfica instantânea
+ Realce das palavras seleccionadas
## Funcionalidades de Programação
![Imagem das funcionalidades de programação do
Kate](/images/kate-programming.png)
+ Indentação automática e programável
+ Tratamento inteligente da adição e remoção de comentários
+ Completação automática com sugestões dos argumentos
+ Modo de introdução de dados do VI
+ Modo de selecção em bloco rectangular
## Pesquisa & Substituição
![Imagem da funcionalidade de pesquisa incremental do
Kate](/images/kate-search.png)
+ Pesquisa incremental, também conhecida como &#8220;pesquisar à medida que
escreve&#8221;
+ Suporte para a pesquisa & substituição com várias linhas
+ Suporte para expressões regulares
+ Pesquisa & substituição nos vários ficheiros abertos ou nos ficheiros do
disco
## Salvaguarda e Reposição
![Imagem do Kate a recuperar de um estoiro](/images/kate-crash.png)
+ Cópias de segurança ao gravar
+ Ficheiros temporários para recuperar os dados em caso de estoiro do sistema
+ Sistema para desfazer / refazer
---
title: Можливості
author: Christoph Cullmann
date: 2010-07-09T08:40:19+00:00
---
## Можливості програми
![Знімок вікна Kate із розділеним переглядом та додатком
термінала](/images/kate-window.png)
+ Одночасний перегляд і редагування декількох документів за допомогою поділу
вікна програми у вертикальному або горизонтальному напрямках
+ Багато додатків: [вбудований термінал](https://konsole.kde.org), додаток
редагування SQL, додаток збирання, додаток GDB, додаток заміни у файлах тощо
+ Багатодокументний інтерфейс (MDI)
+ Підтримка сеансів
## Загальні можливості
![Знімок вікна із демонстрацією можливості пошуку із заміною у
Kate](/images/kate-search-replace.png)
+ Підтримка кодувань (Unicode і багатьох інших)
+ Підтримка показу тексту у двох напрямках
+ Підтримка різних форматів завершення рядків (Windows, Unix, Mac),
автоматичне визначення формату завершення рядків
+ Мережева прозорість (відкриття файлів на віддалених носіях)
+ Розширення можливостей за допомогою скриптів
## Додаткові можливості з редагування