Commit 1c799fe0 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 6ea102f8
......@@ -6,7 +6,7 @@ summary: "Qu\xE8 ha passat a les aplicacions del KDE aquest mes"
title: "Actualitzaci\xF3 de les aplicacions del KDE d'octubre de 2020"
type: announcement
---
Després de l'Akademy, ha arribat a les aplicacions del KDE un mes nou d'actualitzacions de programari i correccions d'errors.
Després de l'Akademy, ha arribat a les aplicacions del KDE un mes addicional d'actualitzacions noves de programari i correccions d'errors.
# Llançaments nous
......@@ -40,7 +40,7 @@ El full de càlcul proporciona estadístics descriptius dels conjunts de dades.
Gràcies a l'esforç realitzat en el Cantor durant els darrers mesos, els desenvolupadors han pogut afegir la compatibilitat amb els fitxers de projecte Jupyter en aquesta publicació del LabPlot.
S'ha posat més esforç en la versió macOS del LabPlot. A banda de moltes correccions petites específiques del macOS specific fixes, també s'ha afegit la implementació de la barra tàctil que és disponible als models més nous del MacBook Pro.
S'ha posat més esforç en la versió macOS del LabPlot. A banda de moltes correccions petites específiques del macOS, també s'ha afegit la implementació de la barra tàctil que és disponible als models més nous del MacBook Pro.
[El Labplot es pot baixar](https://labplot.kde.org/download/) per al Linux, el Windows i el Mac.
......@@ -48,7 +48,7 @@ S'ha posat més esforç en la versió macOS del LabPlot. A banda de moltes corre
{{< img class="text-center img-fluid" src="KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
El nostre IDE de desenvolupament de programari, el [KDevelop 5.6](https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-560-released) aporta mig any de treball, enfocat principalment en l'estabilitat, el rendiment, i el manteniment futur. Afegeix una funcionalitat útil que [mostra opcionalment notes en línia de problemes al final de la línia](https://blog.david-redondo.de/kde/2020/02/28/problems.html).
El nostre IDE de desenvolupament de programari, el [KDevelop 5.6](https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-560-released) aporta mig any de treball, enfocat principalment en l'estabilitat, el rendiment, i el manteniment futur. Afegeix una funcionalitat útil que [mostra opcionalment notes en línia dels problemes al final de la línia](https://blog.david-redondo.de/kde/2020/02/28/problems.html).
## Calindori 1.2
......@@ -72,9 +72,9 @@ Obteniu-lo com a [paquet Chocolatey de Windows](https://chocolatey.org/packages/
{{< img class="text-center img-fluid" src="gui_allocations_chart.png" caption="Heaptrack" style="width: 600px">}}
Per als desenvolupadors, s'ha creat una [publicació de correcció d'errors del Heaptrack](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0).El «heaptrack» rastreja totes les assignacions de memòria i anota aquests esdeveniments amb seguiments de pila. Les eines d'anàlisi dedicades que hi ha a continuació, us permetran interpretar el perfil de memòria en monticles
Per als desenvolupadors, s'ha creat una [publicació de correcció d'errors del Heaptrack](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0).El «heaptrack» rastreja totes les assignacions de memòria i anota aquests esdeveniments amb seguiments de pila. Les eines d'anàlisi dedicades permeten interpretar després el perfil de memòria en monticles.
Hi ha millores a l'estabilitat del Heaptrack que el fan més resilient a errors en enregistrar dades. Addicionalment, alguns ajustos menors a l'eina d'anàlisi gràfic l'han fet d'un ús més eficient. També s'ha millorat lleugerament el rendiment del pas d'anàlisi. Finalment, s'ha corregit un error important a l'algorisme de diferència de dades, que hauria de tornar a fer més útil aquesta funcionalitat.
Hi ha millores a l'estabilitat del Heaptrack que el fan més resilient a errors en enregistrar dades. Addicionalment, s'han efectuat uns ajustos menors a l'eina d'anàlisi gràfic que l'han fet més eficient. També s'ha millorat lleugerament el rendiment del pas d'anàlisi. Finalment, s'ha corregit un error important a l'algorisme de diferència de dades, que hauria de tornar a fer més útil aquesta funcionalitat.
## KDiff3 1.8.4
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment