Commit 87dfa4a6 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 1c799fe0
......@@ -74,7 +74,7 @@ Obteniu-lo com a [paquet Chocolatey de Windows](https://chocolatey.org/packages/
Per als desenvolupadors, s'ha creat una [publicació de correcció d'errors del Heaptrack](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0).El «heaptrack» rastreja totes les assignacions de memòria i anota aquests esdeveniments amb seguiments de pila. Les eines d'anàlisi dedicades permeten interpretar després el perfil de memòria en monticles.
Hi ha millores a l'estabilitat del Heaptrack que el fan més resilient a errors en enregistrar dades. Addicionalment, s'han efectuat uns ajustos menors a l'eina d'anàlisi gràfic que l'han fet més eficient. També s'ha millorat lleugerament el rendiment del pas d'anàlisi. Finalment, s'ha corregit un error important a l'algorisme de diferència de dades, que hauria de tornar a fer més útil aquesta funcionalitat.
Hi ha millores a l'estabilitat del Heaptrack que el fan més resilient a errors en enregistrar dades. Addicionalment, s'han efectuat ajustos menors a l'eina d'anàlisi gràfic que l'han fet més eficient. També s'ha millorat lleugerament el rendiment del pas d'anàlisi. Finalment, s'ha corregit un error important a l'algorisme de diferència de dades, que hauria de tornar a fer més útil aquesta funcionalitat.
## KDiff3 1.8.4
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment