Commit 89dfa71f authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent b0743d4e
---
draft: false
layout: page
publishDate: 2020-10-12 14:00:00
publishDate: '2020-09-10T12:00:00+00:00'
summary: "Qu\xE8 ha passat a les aplicacions del KDE aquest mes"
title: "Actualitzaci\xF3 de les aplicacions del KDE d'octubre de 2020"
type: announcement
......@@ -12,7 +12,7 @@ Després de l'Akademy, ha arribat a les aplicacions del KDE un mes nou d'actuali
## digiKam 7.1
{{< img class="text-center" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
El mes va començar amb la publicació de la popular [aplicació de gestió de fotos, el digiKam](https://www.digikam.org/news/2020-09-06-7.1.0_release_announcement/).
......@@ -26,7 +26,7 @@ El digiKam és disponible a les distribucions de Linux com un arxiu tar de codi,
## Labplot 2.8
{{< img class="text-center" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
El LabPlot és una aplicació KDE per a la creació interactiva de gràfics i l'anàlisi de dades científiques. El LabPlot proporciona una manera senzilla de crear, gestionar i editar gràfics i portar a terme anàlisis de dades. El [Labplot 2.8](https://labplot.kde.org/2020/09/16/labplot-2-8-released/) s'ha publicat després d'un any de treball.
......@@ -46,13 +46,13 @@ S'ha posat més esforç en la versió macOS del LabPlot. A banda de moltes corre
## KDevelop 5.6
{{< img class="text-center" src="https://www.kdevelop.org/sites/www.kdevelop.org/files/inline-images/KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
El nostre IDE de desenvolupament de programari, el [KDevelop 5.6](https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-560-released) aporta mig any de treball, enfocat principalment en l'estabilitat, el rendiment, i el manteniment futur. Afegeix una funcionalitat útil que [mostra opcionalment notes en línia de problemes al final de la línia](https://blog.david-redondo.de/kde/2020/02/28/problems.html).
## Calindori 1.2
{{< img class="text-center" src="https://dimitris.cc/img/dayview_desktop.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="dayview_desktop.png" caption="Calindori" style="width: 600px">}}
L'aplicació de calendari basada en el mòbil [Calindori 1.2](https://dimitris.cc/kde/2020/09/11/Calindori_1_2.html) ja és aquí! Encara que ja s'han etiquetat un parell de versions, aquesta és la primera publicació estable de Calindori com a aplicació KDE.
......@@ -70,7 +70,7 @@ Obteniu-lo com a [paquet Chocolatey de Windows](https://chocolatey.org/packages/
## Heaptrack 1.2
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/heaptrack/gui_allocations_chart.png" caption="Foo" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="gui_allocations_chart.png" caption="Heaptrack" style="width: 600px">}}
Per als desenvolupadors, s'ha creat una [publicació de correcció d'errors del Heaptrack](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0).El «heaptrack» rastreja totes les assignacions de memòria i anota aquests esdeveniments amb seguiments de pila. Les eines d'anàlisi dedicades que hi ha a continuació, us permetran interpretar el perfil de memòria en monticles
......@@ -78,11 +78,11 @@ Hi ha millores a l'estabilitat del Heaptrack que el fan més resilient a errors
## KDiff3 1.8.4
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kdiff3/diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
El KDiff3 permet comparar fins a tres fitxers a la vegada.
(Aquesta actualització)[https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html] corregeix: errors de tecleig, recàrrega de fitxers en el Windows, i la còpia en xarxa.
[This update](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html) fixes typos, reloading files on Windows and network copy.
El KDiff3 es pot [baixar](https://download.kde.org/stable/kdiff3/) per al Linux, el Mac i el Windows.
......@@ -96,7 +96,7 @@ L'aplicació de xat per IRC [Konversation](https://mail.kde.org/pipermail/kde-an
## Connectors de visualització del Markdown
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kmarkdownwebview/kmarkdownwebview.png" caption="Foo" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="kmarkdownwebview.png" caption="Foo" style="width: 600px">}}
Aquest mes s'han actualitzat un parell de connectors. La [Markdown Viewer KPart](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005607.html) i el [KMarkdownWebView](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005608.html) tenen publicacions noves que actualitzen les traduccions i corregeixen la construcció amb les Qt antigues. Aquests dos connectors donen vistes prèvies dels fitxers formatats amb Markdown al Kate i altres aplicacions KDE.
......
---
draft: false
layout: page
publishDate: 2020-10-12 14:00:00
publishDate: '2020-09-10T12:00:00+00:00'
summary: "\xBFQu\xE9 ha ocurrido este mes en las Aplicaciones de KDE?"
title: "Actualizaci\xF3n de las Aplicaciones de KDE de octubre de 2020"
type: announcement
......@@ -12,7 +12,7 @@ Tras la Akademy, ha llegado un mes cargado de nuevas actualizaciones de software
## digiKam 7.1
{{< img class="text-center" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
El mes ha empezado con el lanzamiento de nuestra popular [aplicación de gestión de fotos, digiKam](https://www.digikam.org/news/2020-09-06-7.1.0_release_announcement/).
......@@ -26,7 +26,7 @@ digiKam está disponible en su distribución de L64 bits para Linux, paquete par
## Labplot 2.8
{{< img class="text-center" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
LabPlot es una aplicación de KDE para gráficos interactivos y análisis de datos científicos. LabPlot proporciona una modo sencillo de crear, gestionar y editar gráficos para realizar análisis de datos. Se ha publicado [Labplot 2.8](https://labplot.kde.org/2020/09/16/labplot-2-8-released/) tras un año de trabajo.
......@@ -46,13 +46,13 @@ Se ha dedicado más trabajo a la versión de LabPlot para macOS. Además de nume
## KDevelop 5.6
{{< img class="text-center" src="https://www.kdevelop.org/sites/www.kdevelop.org/files/inline-images/KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
Nuestro IDE de desarrollo de software, [KDevelop 5.6](https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-560-released), contiene medio año de trabajo, centrado principalmente en la estabilidad, el rendimiento y el mantenimiento futuro. Añade la útil funcionalidad de [mostrar de forma opcional notas en línea de los problemas al final de las líneas](https://blog.david-redondo.de/kde/2020/02/28/problems.html).
## Calindori 1.2
{{< img class="text-center" src="https://dimitris.cc/img/dayview_desktop.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="dayview_desktop.png" caption="Calindori" style="width: 600px">}}
Se ha publicado la aplicación de calendario para móviles [Calindori 1.2](https://dimitris.cc/kde/2020/09/11/Calindori_1_2.html). Aunque ya se habían etiquetado un par de versiones, este es el primer lanzamiento estable de Calindori como aplicación de KDE.
......@@ -70,7 +70,7 @@ Se puede obtener como [paquete de Windows Chocolatey](https://chocolatey.org/pac
## Heaptrack 1.2
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/heaptrack/gui_allocations_chart.png" caption="Heaptrack" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="gui_allocations_chart.png" caption="Heaptrack" style="width: 600px">}}
Para los desarrolladores, ya tenemos un [lanzamiento de corrección de fallos de Heaptrack](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0). Heaptrack sigue el rastro de todas las asignaciones de memoria y anota estos eventos con trazas de la pila. Con ellas, las herramientas dedicadas a su análisis le ayudan a interpretar el perfil de memoria de la pila.
......@@ -78,11 +78,11 @@ Algunas de las mejoras de estabilidad para Heaptrack la hacen más resistente a
## KDiff3 1.8.4
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kdiff3/diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
KDiff3 le permite comparar hasta tres archivos de texto a la vez.
(Esta actualización)[https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html] corrige errores tipográficos, la recarga de archivos en Windows y la copia en red.
[This update](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html) fixes typos, reloading files on Windows and network copy.
KDiff3 se puede [descargar](https://download.kde.org/stable/kdiff3/) para Linux, Mac y Windows.
......@@ -96,7 +96,7 @@ La aplicación de charla IRC [Konversation](https://mail.kde.org/pipermail/kde-a
## Complementos de visualización de Markdown
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kmarkdownwebview/kmarkdownwebview.png" caption="Heaptrack" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="kmarkdownwebview.png" caption="Heaptrack" style="width: 600px">}}
Este mes se han actualizado un par de complementos. El [KPart del visor de Markdown](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005607.html) y [KMarkdownWebView](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005608.html) tienen nuevas versiones que actualizan sus traducciones y corrigen la compilación con versiones más antiguas de Qt. Estos dos complementos proporcionan vistas previas de archivos con formato Markdown en Kate y en otras aplicaciones de KDE.
......
---
draft: false
layout: page
publishDate: 2020-10-12 14:00:00
publishDate: '2020-09-10T12:00:00+00:00'
summary: Quoi de neuf ce mois-ci avec les applications de KDE
title: "Mise \xE0 jour des applications de KDE de Octobre 2020"
type: announcement
......@@ -12,7 +12,7 @@ Après Akademy, un mois exceptionnel de nouvelles mises à jour de logiciels et
## DigiKam 7.1
{{< img class="text-center" src="digikam.png" caption="DigiKam" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="digikam.png" caption="DigiKam" style="width: 600px">}}
Le mois a démarré avec la mise à jour de notre populaire [application de gestion de photos, digiKam](https://www.digikam.org/news/2020-09-06-7.1.0_release_announcement/).
......@@ -26,7 +26,7 @@ digiKam est disponible pour votre distribution Linux comme une archive compress
## Labplot 2.8
{{< img class="text-center" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
LabPlot est une application KDE pour le tracé interactif et l'analyse de données scientifiques. Labplot fournit une façon facile de créer, de gérer et de modifier les tracés ainsi que de réaliser des analyses de données. [Labplot 2.8](https://labplot.kde.org/2020/09/16/labplot-2-8-released/) a été publiée après une année de travail.
......@@ -46,13 +46,13 @@ Plus d'effort a été porté dans la version « MacOS » de Labplot. A coté d
## KDevelop 5.6
{{< img class="text-center" src="https://www.kdevelop.org/sites/www.kdevelop.org/files/inline-images/KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
Notre environnement de développement intégré « IDE » [KDevelop 5.6](https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-560-released), arrive avec six mois de développement, avec un objectif centré sur la stabilité, la performances et la maintenance évolutive. Il acquière une fonctionnalité utile [d'affichage en ligne de notes pour des problèmes en fin de ligne](https://blog.david-redondo.de/kde/2020/02/28/problems.html).
## Calindori 1.2
{{< img class="text-center" src="https://dimitris.cc/img/dayview_desktop.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="dayview_desktop.png" caption="Calindori" style="width: 600px">}}
L'application d'agenda pour périphériques mobiles [Calindori 1.2](https://dimitris.cc/kde/2020/09/11/Calindori_1_2.html) est publiée. Ainsi, un ensemble de version a aussi été défini, ceci est la première version stable de Calindori comme application de KDE.
......@@ -70,7 +70,7 @@ Obtenez le à partir du [paquet « Windows Chocolatey »](https://chocolatey.o
## Heaptrack 1.2
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/heaptrack/gui_allocations_chart.png" caption="Truc" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="gui_allocations_chart.png" caption="Heaptrack" style="width: 600px">}}
Pour les développeurs externes, une [version corrective de « Heaptrack »](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0) est disponible. « Heaptrack » trace les allocations de mémoire et annote ces évènements avec des traces de pile. Des outils dédiés d'analyse vous permettent ainsi d'interpréter le profil de mémoire de la pile.
......@@ -78,11 +78,11 @@ Il y a des améliorations de la stabilité de « Heaptrack », le rendant plus
## KDiff3 1.8.4
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kdiff3/diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
KDiff3 vous permet de comparer jusqu'à trois fichiers de texte en mème temps.
(Cette mise à jour)[https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html] corrige les erreurs typographiques, le rechargement de fichiers sous Windows et la copie sur le réseau.
[This update](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html) fixes typos, reloading files on Windows and network copy.
KDiff3 peut être [télécharger](https://download.kde.org/stable/kdiff3/) pour Linux, Mac et Windows.
......@@ -96,7 +96,7 @@ L'application de discussion « IRC » [Konversation](https://mail.kde.org/pipe
## Module externe pour l'affichage « Markdown »
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kmarkdownwebview/kmarkdownwebview.png" caption="Truc" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="kmarkdownwebview.png" caption="Truc" style="width: 600px">}}
Une paire de modules externes ont été mis à jour ce mois-ci. [L'afficheur « Markdown » KPart](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005607.html) et [KMarkdownWebView](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005608.html) sont livrés avec de nouvelles versions, avec de nouvelles traductions et la correction des compilations avec d'anciennes versions « Qt ». Ces modules externes donnent tous les deux des aperçus des fichiers formatées en « Markdown » pour Kate et d'autres applications de KDE.
......
---
draft: false
layout: page
publishDate: 2020-10-12 14:00:00
publishDate: '2020-09-10T12:00:00+00:00'
summary: Wat gebeurde er in de toepassingen van KDE deze maand
title: Update van toepassingen van KDE in oktober 2020
type: announcement
......@@ -12,7 +12,7 @@ Na Akademy is een ophoogmaand met nieuwe bijgewerkte software en reparaties van
## digiKam 7.1
{{< img class="text-center" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
De maand is gestart met de uitgave van ons populaire [fotobeheerprogramma, digiKam](https://www.digikam.org/news/2020-09-06-7.1.0_release_announcement/).
......@@ -26,7 +26,7 @@ digiKam is beschikbaar in uw Linux distributie als een broncode-tarball, Linux 3
## Labplot 2.8
{{< img class="text-center" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
LabPlot is een interactieve grafische toepassing van KDE voor het maken van plots en de analyse van wetenschappelijke gegevens. LabPlot biedt een gemakkelijke manier om plots te maken, te beheren en te bewerken en om gegevensanalyse te doen. [Labplot 2.8](https://labplot.kde.org/2020/09/16/labplot-2-8-released/) is uitgegeven met een waarde van een jaar werk.
......@@ -46,13 +46,13 @@ Er is meer inspanning gestopt in de macOS versie van LabPlot. Naast vele kleine
## KDevelop 5.6
{{< img class="text-center" src="https://www.kdevelop.org/sites/www.kdevelop.org/files/inline-images/KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
Onze IDE voor het ontwikkelen van software, [KDevelop 5.6](https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-560-released), brengt een half jaar werk, hoofdzakelijk gericht op stabiliteit, prestatie en toekomstige onderhoudbaarheid. Het voegt de nuttige functie toe van [optioneel inline notities tonen voor problemen aan het eind van de regel](https://blog.david-redondo.de/kde/2020/02/28/problems.html).
## Calindori 1.2
{{< img class="text-center" src="https://dimitris.cc/img/dayview_desktop.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="dayview_desktop.png" caption="Calindori" style="width: 600px">}}
De op het mobieltje gebaseerde agendatoepassing [Calindori 1.2](https://dimitris.cc/kde/2020/09/11/Calindori_1_2.html) is uit! Hoewel een paar versies ook een tag hebben gekregen, is dit de eerste stabiele uitgave van Calindori als een KDE toepassing.
......@@ -70,7 +70,7 @@ Verkrijg het uit [Windows Chocolatey Package](https://chocolatey.org/packages/ki
## Heaptrack 1.2
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/heaptrack/gui_allocations_chart.png" caption="Foo" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="gui_allocations_chart.png" caption="Heaptrack" style="width: 600px">}}
Voor de ontwikkelaars buiten ons, we hadden een [uitgave met reparaties van bugs van Heaptrack](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0). Heaptrack traceert alle toewijzingen van geheugen en annoteert deze gebeurtenissen met stacktraces. Specifieke hulpmiddelen voor analyse bieden u de mogelijkheid om het geheugenprofiel van de heap te interpreteren
......@@ -78,11 +78,11 @@ Er zijn verbeteringen aan de stabiliteit van Heaptrack die het meer bestand make
## KDiff3 1.8.4
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kdiff3/diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
KDiff3 laat u tot drie tekstbestanden tegelijk vergelijken.
(Deze update)[https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html] repareert typefouten, opnieuw laden van bestanden op Windows en kopiëren via het netwerk.
[This update](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html) fixes typos, reloading files on Windows and network copy.
KDiff3 kan [gedownload worden](https://download.kde.org/stable/kdiff3/) voor Linux, Mac en Windows.
......@@ -96,7 +96,7 @@ IRC chat toepassing [Konversation](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-a
## Plug-ins voor het bekijken van Markdown
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kmarkdownwebview/kmarkdownwebview.png" caption="Foo" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="kmarkdownwebview.png" caption="Foo" style="width: 600px">}}
Er zijn een paar plug-ins deze maand bijgewerkt. [Markdown Viewer KPart](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005607.html) en [KMarkdownWebView](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005608.html) beiden kregen nieuwe uitgaven met bijwerken van hun vertalingen en reparaties voor bouwen met oudere Qt. Deze beide plug-ins geven voorbeelden van met Markdown geformatteerde bestanden in Kate en andere KDE toepassingen.
......
---
draft: false
layout: page
publishDate: 2020-10-12 14:00:00
publishDate: '2020-09-10T12:00:00+00:00'
summary: "O que se Passou nas Aplica\xE7\xF5es do KDE Neste M\xEAs"
title: "Actualiza\xE7\xE3o de Outubro 2020 das Aplica\xE7\xF5es do KDE"
type: announcement
......@@ -12,7 +12,7 @@ Depois do Akademy, chegou um mês pleno de novas actualizações de aplicações
## digiKam 7.1
{{< img class="text-center" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
O mês começou com o lançamento da nossa famosa [aplicação de gestão de fotografias, o digiKam](https://www.digikam.org/news/2020-09-06-7.1.0_release_announcement/).
......@@ -26,7 +26,7 @@ O digiKam está disponível na sua distribuição de Linux como um pacote com o
## Labplot 2.8
{{< img class="text-center" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
O LabPlot é uma aplicação do KDE para gráficos interactivos e análise de dados científicos. O LabPlot oferece uma forma simples de criar, gerir e editar gráficos e de efectuar algumas análises de dados. O [Labplot 2.8](https://labplot.kde.org/2020/09/16/labplot-2-8-released/) foi lançado ao fim de um ano pleno de trabalho.
......@@ -46,13 +46,13 @@ Foi aplicado mais esforço na versão para macOS do LabPlot. Para além de diver
## KDevelop 5.6
{{< img class="text-center" src="https://www.kdevelop.org/sites/www.kdevelop.org/files/inline-images/KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
O nosso IDE de desenvolvimento de aplicações, o [KDevelop 5.6](https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-560-released), ao fim de cerca de meio ano de trabalho, focou-se principalmente na estabilidade, na performance e na capacidade de manutenção no futuro. Adiciona a funcionalidade útil para [mostrar opcionalmente as notas incorporadas dos problemas no fim da linha](https://blog.david-redondo.de/kde/2020/02/28/problems.html).
## Calindori 1.2
{{< img class="text-center" src="https://dimitris.cc/img/dayview_desktop.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="dayview_desktop.png" caption="Calindori" style="width: 600px">}}
Já saiu a aplicação móvel vocacionada para calendários [Calindori 1.2](https://dimitris.cc/kde/2020/09/11/Calindori_1_2.html)! Ainda que algumas versões tenham também sido assinaladas, esta é a primeira versão estável do Calindori como uma aplicação do KDE.
......@@ -70,7 +70,7 @@ Poderá obter o [Pacote do Chocolatey para Windows](https://chocolatey.org/packa
## Heaptrack 1.2
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/heaptrack/gui_allocations_chart.png" caption="XPTO" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="gui_allocations_chart.png" caption="Heaptrack" style="width: 600px">}}
Para os programadores por aí, foi lançada uma [versão com correcções de erros do Heaptrack](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0). O Heaptrack regista todas as alocações de memória e anota esses eventos com registos de chamadas. Algumas ferramentas dedicadas de análise então permitir-lhe-ão interpretar o perfil da memória de dados
......@@ -78,11 +78,11 @@ Existem melhorias na estabilidade do Heaptrack que o tornam mais resistente a er
## KDiff3 1.8.4
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kdiff3/diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
O KDiff3 permite-lhe comparar até três ficheiros de texto de uma vez.
(Esta actualização)[https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html] corrige erros ortográficos, o recarregamento de ficheiros no Windows e a cópia na rede.
[This update](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html) fixes typos, reloading files on Windows and network copy.
Poderá [obter o KDiff3](https://download.kde.org/stable/kdiff3/) para o Windows, Mac e Linux.
......@@ -96,7 +96,7 @@ A aplicação de conversas em IRC [Konversation](https://mail.kde.org/pipermail/
## 'Plugins' de Visualização de Markdown
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kmarkdownwebview/kmarkdownwebview.png" caption="XPTO" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="kmarkdownwebview.png" caption="XPTO" style="width: 600px">}}
Foram actualizados alguns 'plugins' neste mês. O [KPart de Visualização de Markdown](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005607.html) e a [KMarkdownWebView](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005608.html) receberam ambos novas versões que actualizam as suas traduções e que corrigem problemas na compilação com versões mais antigas do Qt. Estes 'plugins' fornecem ambos antevisões dos ficheiros formatados em Markdown no Kate e nas outras aplicações do KDE.
......
---
draft: false
layout: page
publishDate: 2020-10-12 14:00:00
publishDate: '2020-09-10T12:00:00+00:00'
summary: "Vad har h\xE4nt i KDE:s program den h\xE4r m\xE5naden"
title: KDE:s programuppdateringar i oktober 2020
type: announcement
......@@ -12,7 +12,7 @@ Efter Akademy, har en bräddfull månad med nya uppdateringar av programvara och
## digiKam 7.1
{{< img class="text-center" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
Månaden inleddes med utgivningen av vår populära [fotohanteringsprogram, digiKam](https://www.digikam.org/news/2020-09-06-7.1.0_release_announcement/).
......@@ -26,7 +26,7 @@ digiKam är tillgängligt i Linux-distributioner som ett tar-källkodsarkiv, Lin
## Labplot 2.8
{{< img class="text-center" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
LabPlot är ett KDE-program för interaktiv grafik och analys av vetenskaplig data. LabPlot tillhandahåller ett enkelt sätt att skapa, hantera och redigera diagram, och utföra dataanalys. [Labplot 2.8](https://labplot.kde.org/2020/09/16/labplot-2-8-released/) har givits ut efter ett årslångt arbete.
......@@ -46,13 +46,13 @@ Mer arbete har lagts ner på macOS-versionen av Labplot. Förutom många små ma
## KDevelop 5.6
{{< img class="text-center" src="https://www.kdevelop.org/sites/www.kdevelop.org/files/inline-images/KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
Vår integrerade utvecklingsmiljön för programvaruutveckling, [KDevelop 5.6](https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-560-released), för med sig ett halvårs arbete, i huvudsak fokuserat på stabilitet, prestanda, och framtida hållbarhet. Det lägger till en användbar funktion att [valfritt visa anmärkningar på plats för problem i slutet av raden](https://blog.david-redondo.de/kde/2020/02/28/problems.html).
## Calindori 1.2
{{< img class="text-center" src="https://dimitris.cc/img/dayview_desktop.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="dayview_desktop.png" caption="Calindori" style="width: 600px">}}
Det mobilbaserade kalenderprogrammet [Calindori 1.2](https://dimitris.cc/kde/2020/09/11/Calindori_1_2.html) har getts ut! Även om några versioner också har taggats, är det här den första stabila utgåvan av Calindori som ett KDE-program.
......@@ -70,7 +70,7 @@ Hämta det på [Windows Chocolatey Package](https://chocolatey.org/packages/kid3
## Heaptrack 1.2
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/heaptrack/gui_allocations_chart.png" caption="Brand" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="gui_allocations_chart.png" caption="Heaptrack" style="width: 600px">}}
För utvecklarna där ute, har en [felrättningsutgåva av Heaptrack](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0) gjorts. Heaptrack spårar alla minnestilldelningar och förser händelserna med noter om bakåtspårningar av stacken. Särskilda analysverktyg låter dig sedan tolka heap-minnesprofilen.
......@@ -78,11 +78,11 @@ Det har gjorts förbättringar av stabiliteten för Heaptrack som gör det mer f
## KDiff3 1.8.4
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kdiff3/diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
KDiff3 låter dig jämföra upp till tre textfiler samtidigt.
(Den här uppdateringen)[https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html] rättar felskrivningar, återinläsning av filer på Windows och nätverkskopiering.
[This update](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html) fixes typos, reloading files on Windows and network copy.
KDiff3 kan [laddas ner](https://download.kde.org/stable/kdiff3/) för Linux, Mac och Windows.
......@@ -96,7 +96,7 @@ IRC-chattprogrammet [Konversation](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-a
## Insticksprogram för visning av Markdown
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kmarkdownwebview/kmarkdownwebview.png" caption="Brand" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="kmarkdownwebview.png" caption="Brand" style="width: 600px">}}
Ett par insticksprogram har uppdaterats den här månaden. [Delprogrammet för Markdown visning](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005607.html) och [Webbvisning av Markdown](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005608.html) har båda nya utgåvor som uppdaterar deras översättningar och rättar byggning med äldre Qt-versioner. Båda insticksprogrammen förhandsvisar filer formaterade med Markdown i Kate och andra KDE-program.
......
---
draft: false
layout: page
publishDate: 2020-10-12 14:00:00
publishDate: '2020-09-10T12:00:00+00:00'
summary: "\u041D\u043E\u0432\u0438\u043D\u0438 \u043F\u0440\u043E\u0433\u0440\u0430\
\u043C KDE \u0446\u044C\u043E\u0433\u043E \u043C\u0456\u0441\u044F\u0446\u044F"
title: "\u0416\u043E\u0432\u0442\u043D\u0435\u0432\u0435 \u043E\u043D\u043E\u0432\u043B\
......@@ -15,7 +15,7 @@ type: announcement
## digiKam 7.1
{{< img class="text-center" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
Місяць розпочався з випуску нашої популярної [програми для керування фотографіями, digiKam](https://www.digikam.org/news/2020-09-06-7.1.0_release_announcement/).
......@@ -29,7 +29,7 @@ digiKam можна встановити у вашому дистрибутиві
## Labplot 2.8
{{< img class="text-center" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
LabPlot — програма KDE для інтерактивної побудови графіків та аналізу наукових даних. За допомогою можна без проблем будувати графіки, керувати графіками і редагувати графіки, а також виконувати аналіз даних. [Labplot 2.8](https://labplot.kde.org/2020/09/16/labplot-2-8-released/) є результатом річної роботи розробників.
......@@ -49,13 +49,13 @@ LabPlot — програма KDE для інтерактивної побудо
## KDevelop 5.6
{{< img class="text-center" src="https://www.kdevelop.org/sites/www.kdevelop.org/files/inline-images/KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
Протягом останньої половини року акцент у розробці нашого комплексного середовища для розробки програм, [KDevelop 5.6](https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-560-released), було зроблено, в основному, на стабільності, швидкодії та придатності до подальшого супроводу. Додано корисну можливість [необов'язкового показу вбудованих нотаток щодо проблем наприкінці рядка](https://blog.david-redondo.de/kde/2020/02/28/problems.html).
## Calindori 1.2
{{< img class="text-center" src="https://dimitris.cc/img/dayview_desktop.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="dayview_desktop.png" caption="Calindori" style="width: 600px">}}
Випущено програму-календар для мобільних пристроїв [Calindori 1.2](https://dimitris.cc/kde/2020/09/11/Calindori_1_2.html)! Хоча до цього було випущено пару версій, це перший стабільний випуск Calindori як програми KDE.
......@@ -73,7 +73,7 @@ Calindori можна скористатися у KDE Neon для мобільн
## Heaptrack 1.2
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/heaptrack/gui_allocations_chart.png" caption="Щось" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="gui_allocations_chart.png" caption="Heaptrack" style="width: 600px">}}
Для розробників маємо [випуск із виправленнями вад Heaptrack](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0). Heaptrack трасує усі запити щодо розміщення даних у пам’яті і анотує ці події за допомогою трасування стека. Далі, спеціалізовані інструменти для аналізу надають вам змогу обробляти дані профілювання пам’яті.
......@@ -81,11 +81,11 @@ Calindori можна скористатися у KDE Neon для мобільн
## KDiff3 1.8.4
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kdiff3/diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
За допомогою KDiff3 ви можете порівнювати між собою три текстові файли одночасно.
У цьому (оновленні)[https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html] виправлено друкарські помилки, перезавантаження файлів у Windows та копіювання мережею.
[This update](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html) fixes typos, reloading files on Windows and network copy.
Ви можете [отримати пакунки KDiff3](https://download.kde.org/stable/kdiff3/) для Linux, Mac і Windows.
......@@ -99,7 +99,7 @@ Calindori можна скористатися у KDE Neon для мобільн
## Додатки для перегляду Markdown
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kmarkdownwebview/kmarkdownwebview.png" caption="Щось" style="width: 600px">}}
{{< img class="text-center img-fluid" src="kmarkdownwebview.png" caption="Щось" style="width: 600px">}}
Цього місяця оновлено два додатки. Випущено нові версії [додатка для перегляду Markdown](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005607.html) та [KMarkdownWebView](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005608.html) з оновленням перекладів та виправленням збирання зі старішими версіями Qt. Обидва ці додатки забезпечують перегляд файлів у форматуванні Markdown у Kate та інших програмах KDE.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment