Commit 1ccc771c authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent 6999749c
---
titulua: 19.12 RC Kaleratzea
argitalpenData: 2019-11-29 00:01:00
layout: page # don't translate
laburpena: "Banakako 120 programatik gora gehi hamabinaka programatzaile liburutegi eta eginbide plugin argitaratu dira batera KDEren argitalpen zerbitzuren zati gisa."
type: announcement # don't translate
---
2019ko azaroak 29. Banakako 120 programatik gora gehi hamabinaka
programatzaile liburutegi eta eginbide plugin argitaratu dira batera KDEren
argitalpen zerbitzuaren zati gisa.
Gaurkoan guztiek lortu dituzte argitalpen hautagai diren sorburuak, hau da,
eginbide osatuak dituztela baino probak egitea behar dutela azken akatsak
konpontzeko.
Banaketa eta aplikazio biltegietako paketatzaileek beraien
argitaratu-aurreko kanalak eguneratu beharko lituzkete arazoak ikuskatzeko.
+ [19.12 argitalpen
oharrak](https://community.kde.org/Releases/19.12_Release_Notes) tar
artxiboen eta arazo ezagunen gaineko informazio bila.
+ [Paketek zama-jaisteko wiki
orria](https://community.kde.org/Get_KDE_Software_on_Your_Linux_Distro)
+ [19.12 RC sorburuaren informazio
orria](https://kde.org/info/applications-19.11.90)
## Prentsako kontaktuak
Informazioa zabaltzeko bidal iezaguzu eposta bat:
[press@kde.org](mailto:press@kde.org).
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment