Commit ef552456 authored by Phu Nguyen's avatar Phu Nguyen
Browse files

Add aliases for component pages

parent 9ee93270
---
aliases:
- /ca-va/akonadi
description: ''
layout: component
screenshot: /assets/img/akonadi.png
......
---
aliases:
- /ca-va/akregator
description: 'L''Akregator és un lector de canals RSS. Pot descarregar automàticament
els canals RSS dels llocs preferits i permet llegir els articles fins i tot quan
esteu fora de línia. També proporciona una funcionalitat de cerca avançada i característiques
......
---
aliases:
- /ca-va/kaddressbook
description: 'El KAddressBook vos permet gestionar els vostres contactes fàcilment.
Està profundament integrat amb la resta del Kontact, permetent-vos triar fàcilment
els vostres contactes quan envieu un correu electrònic o creant una invitació a
......
---
aliases:
- /ca-va/kmail
description: 'El KMail és un client de correu electrònic que s''integra amb els
proveïdors de correu electrònic àmpliament utilitzats com el GMail. Proporciona
moltes eines i característiques per maximitzar la vostra productivitat i fa que
......
---
aliases:
- /ca-va/knotes
description: ''
layout: component
shortDescription: ''
......
---
aliases:
- /ca-va/kontact
description: 'El Kontact unifica totes les nostres aplicacions PIM en una finestra
única per donar-vos la millor experiència possible i impulsar la vostra productivitat.
Amb el Kontact podeu utilitzar totes les eines del nostre potent paquet en un sol
......
---
aliases:
- /ca-va/korganizer
description: 'El KOrganizer és un organitzador potent ple de característiques, gestor
d''esdeveniments i tasques pendents que s''integra amb la resta del Kontact,
especialment amb el KMail.
......
---
aliases:
- /ca/akonadi
description: ''
layout: component
screenshot: /assets/img/akonadi.png
......
---
aliases:
- /ca/akregator
description: 'L''Akregator és un lector de canals RSS. Pot descarregar automàticament
els canals RSS dels llocs preferits i permet llegir els articles fins i tot quan
esteu fora de línia. També proporciona una funcionalitat de cerca avançada i característiques
......
---
aliases:
- /ca/kaddressbook
description: 'El KAddressBook us permet gestionar els vostres contactes fàcilment.
Està profundament integrat amb la resta del Kontact, permetent-vos triar fàcilment
els vostres contactes quan envieu un correu electrònic o creant una invitació a
......
---
aliases:
- /ca/kmail
description: 'El KMail és un client de correu electrònic que s''integra amb els
proveïdors de correu electrònic àmpliament utilitzats com el GMail. Proporciona
moltes eines i característiques per maximitzar la vostra productivitat i fa que
......
---
aliases:
- /ca/knotes
description: ''
layout: component
shortDescription: ''
......
---
aliases:
- /ca/kontact
description: 'El Kontact unifica totes les nostres aplicacions PIM en una finestra
única per donar-vos la millor experiència possible i impulsar la vostra productivitat.
Amb el Kontact podeu utilitzar totes les eines del nostre potent paquet en un sol
......
---
aliases:
- /ca/korganizer
description: 'El KOrganizer és un organitzador potent ple de característiques, gestor
d''esdeveniments i tasques pendents que s''integra amb la resta del Kontact,
especialment amb el KMail.
......
---
aliases:
- /es/akonadi
description: ''
layout: component
screenshot: /assets/img/akonadi.png
......
---
aliases:
- /es/akregator
description: 'Akregator es un lector de fuentes RSS. Puede descargar automáticamente
fuentes RSS de sus sitios favoritos y le permite leer los artículos incluso sin
conexión. También proporciona ricas funciones de búsqueda y archivado.
......
---
aliases:
- /es/kaddressbook
description: 'KAddressBook le permite manejar sus contactos de forma fácil. Está profundamente
integrado con el resto de Kontact, proporcionándole una forma fácil de escoger contactos
al enviar correo electrónico o crear una invitación para una reunión.
......
---
aliases:
- /es/kmail
description: 'KMail es un cliente de correo electrónico de última generación que se
integra bien con proveedores de correo ampliamente usados, como GMail. Proporciona
varias herramientas y funciones para maximizar la productividad y hacer que resulte
......
---
aliases:
- /fr/akonadi
description: ''
layout: component
screenshot: /assets/img/akonadi.png
......
---
aliases:
- /fr/akregator
description: 'Akregator est un lecteur de flux « RSS ». Il peut télécharger automatiquement
les flux « RSS » de vos sites préférés. Il vous permet de lire les articles même
lorsque vous êtes hors ligne. Il offre également des fonctionnalités très riches
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment