Commit 2a3d8f29 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent f903f3eb
Pipeline #130407 skipped
......@@ -42,6 +42,12 @@ languages:
languageName: Français
title: Le manifeste de KDE
weight: 2
it:
contentDir: content-trans/it
languageCode: it
languageName: Italiano
title: Manifesto KDE
weight: 2
nl:
contentDir: content-trans/nl
languageCode: nl
......@@ -54,6 +60,12 @@ languages:
languageName: Slovenščina
title: Manifest KDE
weight: 2
sv:
contentDir: content-trans/sv
languageCode: sv
languageName: Svenska
title: KDE:s manifest
weight: 2
uk:
contentDir: content-trans/uk
languageCode: uk
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ Ser part de la comunitat internacional de KDE aporta certs beneficis:
* Pujar a l'espatlla de gegants
* Fer ús de la infraestructura de KDE per a l'allotjament de projectes
* Beneficiar-se de l'experiència dels administradors de sistemes de KDE
* Obtenir suport de la comunitat més gran amb el desenvolupament, la documentació, la traducció, les proves, la gestió d'errors, etc.
* Obtenir suport d'una comunitat més gran amb el desenvolupament, la documentació, la traducció, les proves, la gestió d'errors, etc.
* Utilitzar oportunitats per integrar-se en un gran ecosistema de productes d'usuari final
* Interacció amb equips que tenen valors comuns, que condueixen a la pol·linització creuada d'idees i innovacions
......
......@@ -10,15 +10,15 @@ title: Compromisos d'un projecte KDE
La designació de projecte KDE comporta alguns compromisos:
* Respectar el [codi de conducta de KDE](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Donar suport a la [Visió de KDE)(https://community.kde.org/KDE/Vision) i la [Missió de KDE](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* No hi ha un acord de llicència de col·laborador obligatori
* Donar suport a la [Visió de KDE](https://community.kde.org/KDE/Vision) i la [Missió de KDE](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* No hi ha obligatorietat d'un Acord de llicència de col·laborador
* Requisits tècnics
* El projecte es manté fidel a les [pràctiques establertes](https://community.kde.org/Policies) habituals en projectes similars a KDE
* Totes les dades de codi font s'allotgen en la infraestructura disponible i es poden escriure per part de tots els comptes de col·laboradors de KDE
* Els serveis en línia associats amb el projecte estan allotjats en la infraestructura de KDE o tenen un pla d'acció que garanteix la continuïtat que aprova l'equip d'administració de sistemes de KDE
* Drets d'autors, marques comercials i patents
* Respectar la [Política de llicències de KDE)(https://community.kde.org/Policies/LicensingPolicy)
* Respectar la [Política de llicències de KDE](https://community.kde.org/Policies/LicensingPolicy)
* Respectar les directrius de marca de KDE
* Si els autors del programari l'abandonen o desapareixen, accepten transferir la marca comercial al mantenidor següent
* Si el codi està cobert per patents registrades pel propi projecte, aquestes patents han de ser llicenciades lliurement
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment