Commit 3d4a2576 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent 287102cb
Pipeline #136634 skipped
---
menu:
main:
name: Manifest
weight: 1
title: Manifest KDE
---
<div class="text">Jesteśmy społecznością ludzi technicznych, projektantów, pisarzy i adwokatów, którzy pracują nad tym, aby zapewnić wolność wszystkim ludziom dzięki naszemu oprogramowaniu. Z powodu tej pracy cenimy:</div>
<span class="value">Otwarte Zarządzanie</span> aby zapewnić zaangażowanie w nasze działania przewodnictwa i podejmowania wyborów;
<span class="value">Wolne Oprogramowanie</span> aby zapewnić, że wyniki naszej pracy są dostępne dla wszystkich ludzi przez cały czas;
<span class="value">Inkluzywność</span> aby zapewnić, że wszyscy ludzie są mile widziani, jeśli chcą dołączyć lub w czymś uczestniczyć;
<span class="value">Innowacja</span>, aby zapewnić, że nowe pomysły cały czas się pojawiają, aby lepiej służyć ludziom;
<span class="value">Wspólne Posiadanie</span> aby zapewnić, że jesteśmy zjednoczeni;
<span class="value">Skupienie się na użytkowniku końcowym</span> aby zapewnić, że nasza praca jest użyteczna dla wszystkich ludzi.
<div class="text">To znaczy, że w dążeniu do naszego celu, uważamy, że te rzeczy za istotne przy określaniu nas samych oraz naszych poczynań.</div>
<div class="addendum">Z tych wartości wyciągnęliśmy <a href="../benefits">korzyści</a> oraz <a href="../commitments">obowiązki</a> Projektu KDE.</div>
---
layout: other
menu:
main:
name: Korzyści
weight: 2
other: commitments
title: Korzyści projektu KDE
---
Bycie częścią międzynarodowej społeczności KDE daje pewne korzyści:
* Stanie na barkach gigantów
* Wykorzystaj infrastrukturę KDE do przechowywania projektu
* Korzystaj z doświadczenia administratorów systemu KDE
* Uzyskanie wsparcie większej społeczności ws. rozwoju, dokumentacji, tłumaczenia, prób, obsługi błędów, itp.
* Używanie okazji, aby wtopić się w większy ekosystem produktów dla użytkownika końcowego
* Współgranie z zespołami, które mają wspólne wartości, co prowadzi do rozprzestrzeniania się pomysłów i nowości
* Ciesz się występowaniem w twoim imieniu i wsparciem przez KDE e.V.
* Uczestnicz w Akademy i innych wydarzeniach KDE
* Otrzymuj wsparcie finansowe i organizacyjne
* Wiedz, że twoje znaki towarowe można zabezpieczyć
* Wiedz, że twoje życzenia co do licencji mogą być chronione poprzez [Umowę Powierzenia Licencji](https://ev.kde.org/rules/fla/)
* Zwiększ swoją widoczność poprzez uznanie społeczności KDE oraz promowanie narzędzi KDE takich jak:
* wypychanie ogłoszeń o projektach na Dot i używanie innych kanałów promocji KDE
* możliwość dostępu do swojego projektu poprzez poddomenę na kde.org
* posiadanie kanału IRC \#kde-<projectname\> w sieci Libera Chat
* używanie KDE jako parasola kojarzącego ze społecznością KDE do rozmów na stronach sieciowych i na innych kanałach
---
layout: other
menu:
main:
name: Obowiązki
weight: 3
other: benefits
title: Obowiązki projektu KDE
---
Uznanie projektu jako należącego do KDE niesie ze sobą pewne obowiązki:
* Przestrzeganie [Zasad Dobrego Zachowania w KDE](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Wsparcie [Wizji KDE](https://community.kde.org/KDE/Vision) oraz [Misji KDE](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* Nie ma wymaganej Umowy Licencyjnej Twórcy
* Wymagania techniczne
* Projekt trzyma się [ustalonych praktyk](https://community.kde.org/Policies) wspólnych podobnym projektom KDE
* Wszystkie materiały źródłowe są utrzymywane na infrastrukturze dostępnej i zapisywalnej przez wszystkie konta twórców KDE
* Usługi sieciowe skojarzone z tym projektem są utrzymywane na infrastrukturze KDE lub mają plan działania, który zapewnia ciągłość i który jest zatwierdzony przez zespół administrujący systemem KDE
* Prawa autorskie, znaki towarowe i patenty
* [Zasady licencjonowania KDE](https://community.kde.org/Policies/Licensing_Policy) są przestrzegane
* Wytyczne znaków towarowych KDE są przestrzegane
* Jeśli autorzy oprogramowania opuszczą go lub znikną, to godzą się na przeniesienie znaku towarowego na następnego opiekuna
* Jeśli kod podlega patentom zarejestrowanym przez dany program, to patenty te muszą zostać uwolnione do użytku publicznego
back-manifesto:
other: Z powrotem do manifestu
inspiration:
other: Ten manifest powstał z inspiracji manifestami [Agile](http://agilemanifesto.org/)
oraz [Software Craftmanship](http://manifesto.softwarecraftsmanship.org/).
title-benefits:
other: Korzyści projektu KDE
title-commitments:
other: Obowiązki projektu KDE
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment