Commit 9e5bf2a3 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 3d4a2576
Pipeline #137033 skipped
......@@ -5,20 +5,20 @@ menu:
weight: 1
title: KDE:s manifest
---
<div class="text">We are a community of technologists, designers, writers and advocates who work to ensure freedom for all people through our software. Because of this work we have come to value:</div>
<div class="text">Vi är ett samfund teknologer, formgivare, skribenter och förespråkare som arbetar för att säkerställa frihet för alla människor tack vare vår programvara. På grund av detta arbete har vi kommit att värdesätta:</div>
<span class="value">Open Governance</span> to ensure engagement in our leadership and decision processes;
<span class="value">Öppen ledning</span> för att säkerställa engagemang i vårt ledarskap och beslutsprocesser.
<span class="value">Free Software</span> to ensure the result of our work is available to all people for all time;
<span class="value">Fri programvara</span> för att säkerställa att resultatet av vårt arbete är tillgängligt för alla människor för alltid.
<span class="value">Inclusivity</span> to ensure that all people are welcome to join us and participate;
<span class="value">Inklusivitet</span> för att säkerställa att alla människor är välkomna att gå med och delta.
<span class="value">Innovation</span> to ensure that new ideas constantly emerge to better serve people;
<span class="value">Innovation</span> för att säkerställa att nya idéer hela tiden uppstår för att tjäna människor bättre.
<span class="value">Common Ownership</span> to ensure that we stay united;
<span class="value">Gemensamt ägarskap</span> för att säkerställa att vi förblir förenade.
<span class="value">End-User Focus</span> to ensure our work is useful to all people.
<span class="value">Fokus på slutanvändare</span> för att säkerställa att vårt arbete är användbart för alla människor.
<div class="text">That is, in pursuit of our goal, we have found these items essential to define and stay true to ourselves.</div>
<div class="text">Det betyder att i strävan efter vårt mål har vi funnit dessa punkter väsentliga för att definiera och förbli sanna mot oss själva.</div>
<div class="addendum">From those values we derived the <a href="../benefits">benefits</a> and <a href="../commitments">commitments</a> of a KDE Project.</div>
<div class="addendum">Från dessa värden härleder vi ett KDE-projekts <a href="../benefits">fördelar</a> och <a href="../commitments">åtaganden</a>.</div>
......@@ -7,24 +7,24 @@ menu:
other: commitments
title: Fördelarna med ett KDE-projekt
---
Being part of the international KDE community conveys certain benefits:
Att ingå i det internationella KDE-samfundet medför vissa fördelar:
* To stand on the shoulders of giants
* Make use of KDE infrastructure for project hosting
* Fördelar av KDE:s systemadministratörers erfarenhet
* Get support from the larger community with development, documentation, translation, testing, bug handling, etc.
* Use opportunities to integrate with a large ecosystem of end-user products
* Interaction with teams that have common values, leading to the cross-pollination of ideas and innovations
* Att bygga vidare på det som stora tänkare sagt och gjort
* Dra nytta av KDE:s infrastruktur för projekthemvist
* Dra nytta av erfarenheten hos KDE:s systemadministratörer
* Få stöd från det större samfundet med utveckling, dokumentation, översättning, utprovning, felhantering, etc.
* Använda möjligheter att integrerar med ett större ekosystem av slutanvändarprodukter
* Interagera med grupper som har gemensamma värden, vilket leder till korspollinering av idéer och innovationer
* Enjoy representation and support by KDE e.V.
* Åtnjuta representation och stöd av KDE e.V.
* Delta i Akademy och andra KDE-evenemang
* Erhåll ekonomisk och organisatoriskt stöd
* Känn till att dina varumärken kan säkras
* Know that your licensing wishes can be protected via the [Fiduciary Licensing Agreement](https://ev.kde.org/rules/fla/)
* Erhålla ekonomiskt och organisatoriskt stöd
* Känna till att dina varumärken kan säkras
* Känna till att dina licensönskningar kan skyddas via det [förvaltade licensavtalet](https://ev.kde.org/rules/fla/)
* Increase your visibility through the reputation of the KDE community and KDE promotion tools such as:
* pushing project announcements to the Dot and employing other KDE promotion channels
* having your project reachable through a subdomain under kde.org
* having a \#kde-<projectname\> IRC channel on the Libera Chat network
* using KDE as an umbrella brand to associate with the KDE community for communication on web sites and other channels
* Öka din synlighet via KDE-samfundets renommé och KDE:s marknadsföringsverktyg såsom:
* sända ut projektkungörelser till Dot och utnyttja andra marknadsföringskanaler inom KDE
* göra ditt projekt tillgängligt via en underdomän till kde.org
* använda IRC-kanalen \#kde-<projektnamn\> i Libera Chat-nätverket
* använda KDE som övergripande varumärke för att associeras med KDE-samfundet vid kommunikation webbplatser och andra kanaler
......@@ -7,19 +7,19 @@ menu:
other: benefits
title: Ett KDE-projekts åtagande
---
The KDE Project designation carries with it certain commitments:
Utnämning till KDE-projekt medför vissa åtaganden:
* Respect the [KDE Code of Conduct](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Support the [KDE Vision](https://community.kde.org/KDE/Vision) and [KDE Mission](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* There is no mandatory Contributor License Agreement
* Respektera [KDE:s förhållningsregler](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Stödja [KDE:s vision](https://community.kde.org/KDE/Vision) och [KDE:s värv](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* Det finns inget obligatoriskt licensavtal för bidragsgivare
* Tekniska krav
* The project stays true to [established practices](https://community.kde.org/Policies) common to similar KDE projects
* All source materials are hosted on infrastructure available to and writable by all KDE contributor accounts
* Online services associated with the project are either hosted on KDE infrastructure or have an action plan that ensures continuity which is approved by the KDE system administration team
* Projektet håller sig till [etablerade metoder](https://community.kde.org/Policies) gemensamma med liknande KDE-projekt
* Allt källmaterial tillhandahålls via infrastruktur tillgänglig för och skrivbar av alla KDE:s bidragsgivares konton
* Nättjänster som hör ihop med projektet tillhandahålls antingen på KDE:s infrastruktur eller har en åtgärdsplan som säkerställer kontinuitet och har godkänts av KDE:s systemadministrationsgrupp
* Copyright, varumärken och patent
* [KDE: licenspolicy](https://community.kde.org/Policies/Licensing_Policy) respekteras
* KDE branding guidelines are respected
* KDE:s varumärkesregler respekteras
* Om programvarans upphovsmän överger den eller försvinner, går de med på att överföra varumärket till nästa underhållsansvariga.
* Om koden täcks av patent registrerade av projektet själv, måste de vara fritt licenserade.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment