Commit a3631ad4 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent 2c967c38
Pipeline #129187 skipped
---
menu:
main:
name: Manifest
weight: 1
title: El manifest de KDE
---
<div class="text">Som una comunitat de tecnòlegs, dissenyadors, escriptors i defensors que treballen per garantir la llibertat per a totes les persones a través del nostre programari. Gràcies a aquest treball hem arribat a uns valors:</div>
<span class="value">Governança oberta</span> per assegurar el compromís en els nostres processos de lideratge i decisió;
<span class="value">Programari lliure</span> per assegurar que el resultat del nostre treball està disponible per a totes les persones durant tot el temps;
<span class="value">Inclusivitat</span> per assegurar que totes les persones són benvingudes a unir-se a nosaltres i participar;
<span class="value">Innovació</span> per assegurar que les noves idees sorgeixen constantment per servir millor a les persones;
<span class="value">Propietat comuna</span> per assegurar que ens mantinguem units;
<span class="value">Centre en l'usuari final</span> per assegurar que el nostre treball és útil a totes les persones.
<div class="text">És a dir, a la recerca del nostre objectiu, hem trobat aquests elements essencials que ens defineixen i ens mantenen fidels a nosaltres mateixos.</div>
<div class="addendum">D'aquests valors hem obtingut els <a href="../benefits">beneficis</a> i els <a href="../commitments">compromisos</a> d'un projecte de KDE.</div>
---
layout: other
menu:
main:
name: Beneficis
weight: 2
other: commitments
title: Beneficis d'un projecte KDE
---
Ser part de la comunitat internacional de KDE aporta certs beneficis:
* Pujar a l'espatlla de gegants
* Fer ús de la infraestructura de KDE per a l'allotjament de projectes
* Beneficiar-se de l'experiència dels administradors de sistemes de KDE
* Obtindre suport de la comunitat més gran amb el desenvolupament, la documentació, la traducció, les proves, la gestió d'errors, etc.
* Utilitzar oportunitats per integrar-se en un gran ecosistema de productes d'usuari final
* Interacció amb equips que tenen valors comuns, que condueixen a la pol·linització creuada d'idees i innovacions
* Gaudir de la representació i el suport de la KDE e.V.
* Participar a l'Akademy i altres esdeveniments de KDE
* Rebre suport financer i organitzatiu
* Saber que les vostres marques comercials es poden assegurar
* Saber que la vostra voluntat de llicència es pot protegir a través de l'[Acord Fiduciari de Llicència](https://ev.kde.org/rules/fla/)
* Augmentar la vostra visibilitat a través de la reputació de la comunitat KDE i les eines de promoció de KDE com:
* publicar anuncis de projectes al Dot i emprar altres canals de promoció de KDE
* tindre el vostre projecte accessible a través d'un subdomini sota kde.org
* tenint un canal d'IRC \#kde-<projectname\> a la xarxa Libera Chat
* utilitzar KDE com a marca paraigua per associar-se amb la comunitat KDE per a la comunicació en llocs web i altres canals
---
layout: other
menu:
main:
name: Compromisos
weight: 3
other: benefits
title: Compromisos d'un projecte KDE
---
La designació de projecte KDE comporta alguns compromisos:
* Respectar el [codi de conducta de KDE](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Donar suport a la [Visió de KDE)(https://community.kde.org/KDE/Vision) i la [Missió de KDE](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* No hi ha un acord de llicència de col·laborador obligatori
* Requisits tècnics
* El projecte es manté fidel a les [pràctiques establertes](https://community.kde.org/Policies) habituals en projectes similars a KDE
* Totes les dades de codi font s'allotgen en la infraestructura disponible i es poden escriure per part de tots els comptes de col·laboradors de KDE
* Els serveis en línia associats amb el projecte estan allotjats en la infraestructura de KDE o tenen un pla d'acció que garanteix la continuïtat que aprova l'equip d'administració de sistemes de KDE
* Drets d'autors, marques comercials i patents
* Respectar la [Política de llicències de KDE)(https://community.kde.org/Policies/LicensingPolicy)
* Respectar les directrius de marca de KDE
* Si els autors del programari l'abandonen o desapareixen, accepten transferir la marca comercial al mantenidor següent
* Si el codi està cobert per patents registrades pel propi projecte, aquestes patents han de ser llicenciades lliurement
---
menu:
main:
name: Manifest
weight: 1
title: El manifest de KDE
---
<div class="text">Som una comunitat de tecnòlegs, dissenyadors, escriptors i defensors que treballen per garantir la llibertat per a totes les persones a través del nostre programari. Gràcies a aquest treball hem arribat a uns valors:</div>
<span class="value">Governança oberta</span> per assegurar el compromís en els nostres processos de lideratge i decisió;
<span class="value">Programari lliure</span> per assegurar que el resultat del nostre treball està disponible per a totes les persones durant tot el temps;
<span class="value">Inclusivitat</span> per assegurar que totes les persones són benvingudes a unir-se a nosaltres i participar;
<span class="value">Innovació</span> per assegurar que les noves idees sorgeixen constantment per servir millor a les persones;
<span class="value">Propietat comuna</span> per assegurar que ens mantinguem units;
<span class="value">Centre en l'usuari final</span> per assegurar que el nostre treball és útil a totes les persones.
<div class="text">És a dir, a la recerca del nostre objectiu, hem trobat aquests elements essencials que ens defineixen i ens mantenen fidels a nosaltres mateixos.</div>
<div class="addendum">D'aquests valors hem obtingut els <a href="../benefits">beneficis</a> i els <a href="../commitments">compromisos</a> d'un projecte de KDE.</div>
---
layout: other
menu:
main:
name: Beneficis
weight: 2
other: commitments
title: Beneficis d'un projecte KDE
---
Ser part de la comunitat internacional de KDE aporta certs beneficis:
* Pujar a l'espatlla de gegants
* Fer ús de la infraestructura de KDE per a l'allotjament de projectes
* Beneficiar-se de l'experiència dels administradors de sistemes de KDE
* Obtenir suport de la comunitat més gran amb el desenvolupament, la documentació, la traducció, les proves, la gestió d'errors, etc.
* Utilitzar oportunitats per integrar-se en un gran ecosistema de productes d'usuari final
* Interacció amb equips que tenen valors comuns, que condueixen a la pol·linització creuada d'idees i innovacions
* Gaudir de la representació i el suport de la KDE e.V.
* Participar a l'Akademy i altres esdeveniments de KDE
* Rebre suport financer i organitzatiu
* Saber que les vostres marques comercials es poden assegurar
* Saber que la vostra voluntat de llicència es pot protegir a través de l'[Acord Fiduciari de Llicència](https://ev.kde.org/rules/fla/)
* Augmentar la vostra visibilitat a través de la reputació de la comunitat KDE i les eines de promoció de KDE com:
* publicar anuncis de projectes al Dot i emprar altres canals de promoció de KDE
* tenir el vostre projecte accessible a través d'un subdomini sota kde.org
* tenint un canal d'IRC \#kde-<projectname\> a la xarxa Libera Chat
* utilitzar KDE com a marca paraigua per associar-se amb la comunitat KDE per a la comunicació en llocs web i altres canals
---
layout: other
menu:
main:
name: Compromisos
weight: 3
other: benefits
title: Compromisos d'un projecte KDE
---
La designació de projecte KDE comporta alguns compromisos:
* Respectar el [codi de conducta de KDE](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Donar suport a la [Visió de KDE)(https://community.kde.org/KDE/Vision) i la [Missió de KDE](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* No hi ha un acord de llicència de col·laborador obligatori
* Requisits tècnics
* El projecte es manté fidel a les [pràctiques establertes](https://community.kde.org/Policies) habituals en projectes similars a KDE
* Totes les dades de codi font s'allotgen en la infraestructura disponible i es poden escriure per part de tots els comptes de col·laboradors de KDE
* Els serveis en línia associats amb el projecte estan allotjats en la infraestructura de KDE o tenen un pla d'acció que garanteix la continuïtat que aprova l'equip d'administració de sistemes de KDE
* Drets d'autors, marques comercials i patents
* Respectar la [Política de llicències de KDE)(https://community.kde.org/Policies/LicensingPolicy)
* Respectar les directrius de marca de KDE
* Si els autors del programari l'abandonen o desapareixen, accepten transferir la marca comercial al mantenidor següent
* Si el codi està cobert per patents registrades pel propi projecte, aquestes patents han de ser llicenciades lliurement
---
menu:
main:
name: Manifiesto
weight: 1
title: El manifiesto de KDE
---
<div class="text">Somos una comunidad de tecnólogos, diseñadores, escritores y defensores que trabajan para garantizar la libertad de todas las personas a través de nuestro software. Gracias a este trabajo hemos llegado a valorar:</div>
La <span class="value">gobernanza abierta</span> para garantizar la participación en nuestro liderazgo y procesos de decisión;
El <span class="value">software libre</span> para garantizar que el resultado de nuestro trabajo esté disponible para todas las personas en todo momento;
La <span class="value">inclusividad</span> para garantizar que todas las personas sean bienvenidas a unirse a nosotros y a participar;
La <span class="value">innovación</span> para garantizar que surjan ideas constantemente para servir mejor a las personas;
La <span class="value">propiedad comunitaria</span> para garantizar que permanezcamos unidos;
El <span class="value">enfoque en el usuario final</span> para garantizar que nuestro trabajo sea útil para todas las personas.
<div class="text">Es decir, al perseguir nuestro objetivo hemos encontrado que estos elementos son esenciales para definirnos y permanecer fieles a nosotros mismos.</div>
<div class="addendum">De esos valores hemos derivado los <a href="../benefits">beneficios</a> y los <a href="../commitments">compromisos</a> de un «Proyecto de KDE».</div>
---
layout: other
menu:
main:
name: Beneficios
weight: 2
other: commitments
title: Ventajas de un proyecto de KDE
---
Ser parte de la comunidad internacional de KDE conlleva ciertos beneficios:
* Permanecer sobre hombros de gigantes
* Hacer uso de la infraestructura de KDE para el alojamiento de proyectos
* Beneficiarse de la experiencia de los administradores de sistemas de KDE
* Obtener ayuda de la comunidad más grande en el desarrollo, documentación, traducción, prueba, gestión de errores, etc.
* Aprovechar las oportunidades de integrarse en un gran ecosistema de productos para el usuario final
* Interacción con equipos que tienen valores comunes, lo que lleva a la polinización cruzada de ideas e innovaciones
* Disfrutar de la representación y del apoyo de KDE e.V.
* Participar en Akademy y en otros eventos de KDE
* Recibir apoyo económico y organizativo
* Saber que sus marcas registradas se pueden asegurar
* Saber que sus deseos sobre licencias se pueden proteger a través del [Acuerdo de licencia fiduciaria](https://ev.kde.org/rules/fla/)
* Aumentar su visibilidad a través de la reputación de la comunidad de KDE y de las herramientas de promoción de KDE, como:
* publicación de anuncios de proyectos en el Dot y empleo de otros canales de promoción de KDE
* tener su proyecto accesible a través de un subdominio bajo kde.org
* tener un canal de IRC \#kde-<nombre del proyecto\> en la red de chat Libera
* usar KDE como una marca paraguas para asociarse con la comunidad de KDE para la comunicación en sitios web y otros canales
---
layout: other
menu:
main:
name: Compromisos
weight: 3
other: benefits
title: Compromisos de un proyecto de KDE
---
La designación de «Proyecto de KDE» conlleva ciertos compromisos:
* Respetar el [Código de conducta de KDE](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Apoyar la [Visión de KDE](https://community.kde.org/KDE/Vision) y la [Misión de KDE](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* No existe un acuerdo de licencia de colaborador obligatorio
* Requisitos técnicos
* El proyecto se mantiene fiel a las [prácticas establecidas](https://community.kde.org/Policies) comunes a proyectos de KDE similares
* Todos los materiales fuente se alojan en una infraestructura disponible para todas las cuentas de colaboradores de KDE, donde también tienen permiso de escritura
* Los servicios en línea asociados con el proyecto están alojados en la infraestructura de KDE o tienen un plan de acción que asegura la continuidad aprobado por el equipo de administración del sistema de KDE
* Derechos de autor, marcas registradas y patentes
* Se respeta la [política de licencias de KDE](https://community.kde.org/Policies/Licensing_Policy)
* Se respetan las directrices de marca de KDE
* Si los autores del software lo abandonan o desaparecen, aceptan transferir la marca comercial al siguiente mantenedor
* Si el código está amparado por patentes registradas por el propio proyecto, dichas patentes se deben licenciar libremente
---
menu:
main:
name: Manifesto
weight: 1
title: Het KDE Manifesto
---
<div class="text">We are a community of technologists, designers, writers and advocates who work to ensure freedom for all people through our software. Because of this work we have come to value:</div>
<span class="value">Open Governance</span> to ensure engagement in our leadership and decision processes;
<span class="value">Free Software</span> to ensure the result of our work is available to all people for all time;
<span class="value">Inclusivity</span> to ensure that all people are welcome to join us and participate;
<span class="value">Innovation</span> to ensure that new ideas constantly emerge to better serve people;
<span class="value">Common Ownership</span> to ensure that we stay united;
<span class="value">End-User Focus</span> to ensure our work is useful to all people.
<div class="text">That is, in pursuit of our goal, we have found these items essential to define and stay true to ourselves.</div>
<div class="addendum">From those values we derived the <a href="../benefits">benefits</a> and <a href="../commitments">commitments</a> of a KDE Project.</div>
---
layout: other
menu:
main:
name: Benefits
weight: 2
other: commitments
title: Voordelen van een KDE Project
---
Being part of the international KDE community conveys certain benefits:
* To stand on the shoulders of giants
* Make use of KDE infrastructure for project hosting
* Benefit from the experience of the KDE sysadmins
* Get support from the larger community with development, documentation, translation, testing, bug handling, etc.
* Use opportunities to integrate with a large ecosystem of end-user products
* Interaction with teams that have common values, leading to the cross-pollination of ideas and innovations
* Enjoy representation and support by KDE e.V.
* Participate in Akademy and other KDE events
* Receive financial and organizational support
* Know that your trademarks can be secured
* Know that your licensing wishes can be protected via the [Fiduciary Licensing Agreement](https://ev.kde.org/rules/fla/)
* Increase your visibility through the reputation of the KDE community and KDE promotion tools such as:
* pushing project announcements to the Dot and employing other KDE promotion channels
* having your project reachable through a subdomain under kde.org
* having a \#kde-<projectname\> IRC channel on the Libera Chat network
* using KDE as an umbrella brand to associate with the KDE community for communication on web sites and other channels
---
layout: other
menu:
main:
name: Commitments
weight: 3
other: benefits
title: Commitments van een KDE Project
---
The KDE Project designation carries with it certain commitments:
* Respect the [KDE Code of Conduct](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Support the [KDE Vision](https://community.kde.org/KDE/Vision) and [KDE Mission](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* There is no mandatory Contributor License Agreement
* Technical requirements
* The project stays true to [established practices](https://community.kde.org/Policies) common to similar KDE projects
* All source materials are hosted on infrastructure available to and writable by all KDE contributor accounts
* Online services behorende bij het project worden ofwel gehost op KDE infrastructuur of hebben een actieplan dat continuïteit verzekerd dat is goedgekeurd door het KDE systeembeheerteam
* Copyrights, handelsmerken en patenten
* [Licentiebeleid van KDE](https://community.kde.org/Policies/Licensing_Policy) wordt gerespecteerd
* Richtlijnen van KDE merk worden gerespecteerd
* Als de auteurs van de software het verlaten of verdwijnen, dan stemmen zij er mee in dat het handelsmerk wordt overgedragen aan de volgende onderhouder
* Als de code gedekt wordt door patenten geregistreerd door het project zelf, dan moeten deze patenten vrij in licentie worden gegeven
---
menu:
main:
name: Маніфест
weight: 1
title: Маніфест KDE
---
<div class="text">Ми є спільнотою інженерно-технічних працівників, дизайнерів, авторів текстів та адвокатів вільного програмного забезпечення, які працюють для забезпечення свободи усіх людей за допомогою нашого програмного забезпечення. Через цю роботу ми високо цінуємо:</div>
<span class="value">відкрите управління</span> для забезпечення залученості учасників до процесів керування та прийняття рішень;
<span class="value">вільне програмне забезпечення</span>, щоб результати нашої роботи були доступними усім людям завжди.;
<span class="value">інклюзивність</span>, щоб до нашої команди міг долучитися і брати участь у ній будь-хто;
<span class="value">інновації</span>, щоб забезпечити безперервну появу нових ідей, які покращуватимуть життя людей;
<span class="value">спільна власність</span>, щоб забезпечити нашу єдність;
<span class="value">концентрація на кінцевих користувачах</span>, щоб забезпечити користь від нашої роботи для усіх.
<div class="text">Тобто, переслідуючи нашу мету, ми вважаємо ці цінності ключовими та істинними для нас самих.</div>
<div class="addendum">Похідними від цих цінностей є <a href="../benefits">привілеї</a> та <a href="../commitments">обов'язки</a> учасників Проєкту KDE.</div>
---
layout: other
menu:
main:
name: Привілеї
weight: 2
other: commitments
title: Привілеї учасників Проєкту KDE
---
Участь у міжнародній спільноті KDE надає вам такі привілеї:
* Можливість працювати на основі роботи найкращих
* Використання інфраструктури KDE для зберігання даних проєкту
* Можливість користуватися професійними навичками системних адміністраторів KDE
* Отримання підтримки ширшої спільноти щодо розробки, документування, перекладу, тестування, опрацювання вад тощо
* Користування можливостями інтегруватися із ширшою екосистемою продуктів для кінцевих користувачів
* Взаємодія з командами, які мають спільні цінності, що веде до обміну ідеями та інноваціями
* Переваги представництва і підтримки з боку KDE e.V.
* Участь в Akademy та інших заходах KDE
* Отримання фінансової та організаційної підтримки
* Забезпечення захисту ваших торговельних марок
* Забезпечення захисту ваших ліцензійних побажань за допомогою [договору оферти ліцензійної угоди](https://ev.kde.org/rules/fla/)
* Зробіть своє програмне забезпечення відомішим ширшому колу користувачів, скориставшись репутацією спільноти KDE та засобами просування KDE, зокрема такими:
* надсилання оголошень щодо проєкту на Dot та використання інших каналів просування KDE
* можливість доступу до вашого проєкту з піддомену kde.org
* використання каналу IRC \#kde-<назва_проєкту\> у мережі Libera Chat
* використання KDE як торговельної марки — парасольки, для пов'язування проєкту зі спільнотою KDE під час обміну даними на сайтах та іншими каналами
---
layout: other
menu:
main:
name: Обов'язки
weight: 3
other: benefits
title: Обов'язки учасників Проєкту KDE
---
Участь у Проєкті KDE передбачає певні обов'язки:
* Виконання [Кодексу поведінки учасника KDE](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Підтримка [Бачення KDE](https://community.kde.org/KDE/Vision) та [Мети KDE](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* Немає обов'язкової ліцензійної угоди учасника
* Технічні вимоги
* Проєкт дотримується [усталених підходів](https://community.kde.org/Policies), які є загальними для подібних проєктів KDE
* Усі початкові коди зберігаються в інфраструктурі, яка є доступною і придатною до внесків з боку усіх облікових записів учасників KDE
* Інтернет-служби, які пов'язано із проєктом, працюють або на основі інфраструктури KDE, або мають план дій, який забезпечує неперервність роботи і який затверджено командою системних адміністраторів KDE
* Авторські права, торговельні марки та патенти
* Слід враховувати [правила ліцензування KDE](https://community.kde.org/Policies/Licensing_Policy)
* Слід враховувати настанови щодо торговельних марок KDE
* Якщо автори програмного забезпечення втратять до нього інтерес або зникнуть, вони погоджуються передати торговельну марку наступним супровідникам програмного забезпечення
* Якщо код є предметом патентів, які зареєстровано самим проєктом, ці патенти повинні мати безкоштовні умови ліцензування
back-manifesto:
other: Torna al manifest
inspiration:
other: Aquest manifest s'inspira en els manifestos d'[Agile](http://agilemanifesto.org/)
i de [Software Craftmanship](http://manifesto.softwaresmanship.org/).
title-benefits:
other: Beneficis d'un projecte KDE
title-commitments:
other: Compromisos d'un projecte KDE
back-manifesto:
other: Torna al manifest
inspiration:
other: Aquest manifest s'inspira en els manifestos d'[Agile](http://agilemanifesto.org/)
i de [Software Craftmanship](http://manifesto.softwaresmanship.org/).
title-benefits:
other: Beneficis d'un projecte KDE
title-commitments:
other: Compromisos d'un projecte KDE
back-manifesto:
other: Volver al manifiesto
inspiration:
other: Este manifiesto está inspirado por los manifiestos de [Agile](http://agilemanifesto.org/)
y de [Software Craftmanship](http://manifesto.softwarecraftsmanship.org/).
title-benefits:
other: Ventajas de un proyecto de KDE
title-commitments:
other: Compromisos de un proyecto de KDE
back-manifesto:
other: Terug naar het manifest
inspiration:
other: Dit manifest is geïnspireerd door de manifesten [Agile](http://agilemanifesto.org/)
en [Software Craftmanship](http://manifesto.softwarecraftsmanship.org/).
title-benefits:
other: Voordelen van een KDE Project
title-commitments:
other: Commitments van een KDE Project
back-manifesto:
other: Повернутися до маніфесту
inspiration:
other: Джерелом натхнення для написання цього маніфесту є маніфести [Agile](http://agilemanifesto.org/)
та [Software Craftmanship](http://manifesto.softwarecraftsmanship.org/).
title-benefits:
other: Привілеї учасників Проєкту KDE
title-commitments:
other: Обов'язки учасників Проєкту KDE
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment