Commit cf46d17b authored by Phu Nguyen's avatar Phu Nguyen
Browse files

Handle generation ourselves, let Scripty do extraction only

parent 65c0496f
# SPDX-FileCopyrightText: 2022 Phu Hung Nguyen <phu.nguyen@kdemail.net>
# SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-or-later
hugoi18n extract $podir
#!/usr/bin/env bash
# SPDX-FileCopyrightText: 2022 Nguyen Hung Phu <phu.nguyen@kdemail.net>
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
export FILENAME="manifesto-kde-org"
function export_pot_file # First parameter is the path of the pot file we have to create, containing $FILENAME
{
potfile=$1
hugoi18n extract $potfile
}
function import_po_files # First parameter is the path of a directory containing several .po files named as $lang.po
{
export LANG=en_US.UTF-8
podir=$1
hugoi18n -q compile $podir
hugoi18n -q generate
}
......@@ -14,36 +14,6 @@ i18n:
- title
- description
languages:
ca:
contentDir: content-trans/ca
languageCode: ca
languageName: Català
params:
description: Som una comunitat de tecnòlegs, dissenyadors, escriptors i defensors
que treballen per garantir la llibertat per a totes les persones a través
del nostre programari. Aquests són els nostres valors i principis.
title: Manifest de KDE
weight: 2
ca-va:
contentDir: content-trans/ca-va
languageCode: ca@valencia
languageName: Català (Valencià)
params:
description: Som una comunitat de tecnòlegs, dissenyadors, escriptors i defensors
que treballen per a garantir la llibertat a totes les persones a través del
nostre programari. Estos són els nostres valors i principis.
title: Manifest de KDE
weight: 2
cs:
contentDir: content-trans/cs
languageCode: cs
languageName: Český
params:
description: We are a community of technologists, designers, writers and advocates
who work to ensure freedom for all people through our software. These are
our values and principles.
title: Manifest KDE
weight: 2
en:
languageCode: en
languageName: English
......@@ -53,147 +23,6 @@ languages:
our values and principles.
title: KDE Manifesto
weight: 1
es:
contentDir: content-trans/es
languageCode: es
languageName: Español
params:
description: Somos una comunidad de tecnólogos, diseñadores, escritores y defensores
que trabajan para garantizar la libertad de todas las personas a través de
nuestro software. Estos son nuestros valores y principios.
title: Manifiesto de KDE
weight: 2
fr:
contentDir: content-trans/fr
languageCode: fr
languageName: Français
params:
description: Nous sommes une communauté de technologues, de concepteurs, des
écrivains, des avocats, travaillant pour garantir la liberté de toutes les
personnes, grâce à nos logiciels. Ce sont nos valeurs et nos principes.
title: Le manifeste de KDE
weight: 2
ia:
contentDir: content-trans/ia
languageCode: ia
languageName: Interlingua
params:
description: We are a community of technologists, designers, writers and advocates
who work to ensure freedom for all people through our software. These are
our values and principles.
title: Manifesto de KDE
weight: 2
it:
contentDir: content-trans/it
languageCode: it
languageName: Italiano
params:
description: Siamo una comunità di tecnici, progettisti, scrittori e sostenitori
che lavorano per garantire la libertà a tutte le persone attraverso il nostro
software. Questi sono i nostri valori e i nostri principi.
title: Manifesto KDE
weight: 2
nl:
contentDir: content-trans/nl
languageCode: nl
languageName: Nederlands
params:
description: Wij zijn een gemeenschap van technologen, ontwerpers, schrijvers
en promoten diegenen die werken aan het verzekeren van vrijheid voor alle
mensen door onze software. Dit zijn onze waarden en principes.
title: KDE Manifesto
weight: 2
pl:
contentDir: content-trans/pl
languageCode: pl
languageName: Polski
params:
description: We are a community of technologists, designers, writers and advocates
who work to ensure freedom for all people through our software. These are
our values and principles.
title: Manifest KDE
weight: 2
pt-pt:
contentDir: content-trans/pt-pt
languageCode: pt
languageName: Português
params:
description: Somos uma comunidade de técnicos, designers, criados e advogados
que trabalham para garantir a liberdade a todos, através do nosso 'software'.
Estes são os nossos valores e princípios.
title: Manifesto do KDE
weight: 2
ru:
contentDir: content-trans/ru
languageCode: ru
languageName: Русский
params:
description: We are a community of technologists, designers, writers and advocates
who work to ensure freedom for all people through our software. These are
our values and principles.
title: Манифест KDE
weight: 2
sk:
contentDir: content-trans/sk
languageCode: sk
languageName: Slovenčina
params:
description: We are a community of technologists, designers, writers and advocates
who work to ensure freedom for all people through our software. These are
our values and principles.
title: KDE Manifesto
weight: 2
sl:
contentDir: content-trans/sl
languageCode: sl
languageName: Slovenščina
params:
description: Smo skupnost tehnologov, oblikovalcev, piscev in zagovornikov,
ki s pomočjo naše programske opreme zagotavljamo svobodo vsem ljudem. To so
naše vrednote in principi.
title: Manifest KDE
weight: 2
sv:
contentDir: content-trans/sv
languageCode: sv
languageName: Svenska
params:
description: Vi är ett samfund teknologer, formgivare, skribenter och förespråkare
som arbetar för att säkerställa frihet för alla människor tack vare vår programvara.
Det här är våra värderingar och principer.
title: KDE:s manifest
weight: 2
tr:
contentDir: content-trans/tr
languageCode: tr
languageName: Türkçe
params:
description: Biz, yazılımlarımız ile tüm kişilere özgürlüğü sağladığımızdan
emin olmaya çalışan, teknoloji bağımlıları, tasarımcılar, yazarlar ve destekleyicilerden
oluşan bir topluluğuz. Bunlar, bizim değerlerimiz ve ilkelerimizdir.
title: KDE Manifestosu
weight: 2
uk:
contentDir: content-trans/uk
languageCode: uk
languageName: Українська
params:
description: Ми є спільнотою інженерно-технічних працівників, дизайнерів, авторів
текстів та адвокатів вільного програмного забезпечення, які працюють для забезпечення
свободи усіх людей за допомогою нашого програмного забезпечення. Тут викладено
наші цінності і принципи.
title: Маніфест KDE
weight: 2
zh-cn:
contentDir: content-trans/zh-cn
languageCode: zh_CN
languageName: 简体中文
params:
description: We are a community of technologists, designers, writers and advocates
who work to ensure freedom for all people through our software. These are
our values and principles.
title: KDE 宣言
weight: 2
markup:
goldmark:
renderer:
......
---
menu:
main:
name: Manifest
weight: 1
title: El manifest de KDE
---
<div class="text">Som una comunitat de tecnòlegs, dissenyadors, escriptors i defensors que treballen per a garantir la llibertat a totes les persones a través del nostre programari. Gràcies a este treball hem arribat a uns valors:</div>
<span class="value">Governança oberta</span> per a assegurar el compromís en els nostres processos de lideratge i decisió;
<span class="value">Programari lliure</span> per a assegurar que el resultat del nostre treball està disponible per a totes les persones durant tot el temps;
<span class="value">Inclusivitat</span> per a assegurar que totes les persones són benvingudes a unir-se a nosaltres i participar;
<span class="value">Innovació</span> per a assegurar que les noves idees sorgeixen constantment per servir millor a les persones;
<span class="value">Propietat comuna</span> per a assegurar que ens mantinguem units;
<span class="value">Centre en l'usuari final</span> per a assegurar que el nostre treball és útil a totes les persones.
<div class="text">És a dir, a la recerca del nostre objectiu, hem trobat estos elements essencials que ens definixen i ens mantenen fidels a nosaltres mateixos.</div>
<div class="addendum">D'estos valors hem obtingut els <a href="../benefits">beneficis</a> i els <a href="../commitments">compromisos</a> d'un projecte de KDE.</div>
---
layout: other
menu:
main:
name: Beneficis
weight: 2
other: commitments
title: Beneficis d'un projecte KDE
---
Ser part de la comunitat internacional de KDE aporta certs beneficis:
* Pujar a l'espatla de gegants
* Fer ús de la infraestructura de KDE per a l'allotjament de projectes
* Beneficiar-se de l'experiència dels administradors de sistemes de KDE
* Obtindre suport d'una comunitat més gran amb el desenvolupament, la documentació, la traducció, les proves, la gestió d'errors, etc.
* Utilitzar oportunitats per integrar-se en un gran ecosistema de productes d'usuari final
* Interacció amb equips que tenen valors comuns, que conduïxen a la pol·linització creuada d'idees i innovacions
* Gaudir de la representació i el suport de la KDE e.V.
* Participar a l'Akademy i altres esdeveniments de KDE
* Rebre suport financer i organitzatiu
* Saber que les vostres marques comercials es poden assegurar
* Saber que la vostra voluntat de llicència es pot protegir a través de l'[Acord Fiduciari de Llicència](https://ev.kde.org/rules/fla/)
* Augmentar la vostra visibilitat a través de la reputació de la comunitat KDE i les eines de promoció de KDE com:
* publicar anuncis de projectes al Dot i emprar altres canals de promoció de KDE
* tindre el vostre projecte accessible a través d'un subdomini davall kde.org
* tenint un canal d'IRC \#kde-<projectname\> a la xarxa Libera Chat
* utilitzar KDE com a marca paraigua per associar-se amb la comunitat KDE per a la comunicació en llocs web i altres canals
---
layout: other
menu:
main:
name: Compromisos
weight: 3
other: benefits
title: Compromisos d'un projecte KDE
---
La designació de projecte KDE comporta alguns compromisos:
* Respectar el [codi de conducta de KDE](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Donar suport a la [Visió de KDE](https://community.kde.org/KDE/Vision) i la [Missió de KDE](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* No hi ha obligatorietat d'un Acord de llicència de col·laborador
* Requisits tècnics
* El projecte es manté fidel a les [pràctiques establides](https://community.kde.org/Policies) habituals en projectes similars a KDE
* Totes les dades de codi font s'allotgen en la infraestructura disponible i es poden escriure per part de tots els comptes de col·laboradors de KDE
* Els serveis en línia associats amb el projecte estan allotjats en la infraestructura de KDE o tenen un pla d'acció que garantix la continuïtat que aprova l'equip d'administració de sistemes de KDE
* Drets d'autors, marques comercials i patents
* Respectar la [Política de llicències de KDE](https://community.kde.org/Policies/LicensingPolicy)
* Respectar les directrius de marca de KDE
* Si els autors del programari l'abandonen o desapareixen, accepten transferir la marca comercial al mantenidor següent
* Si el codi està cobert per patents registrades pel propi projecte, estes patents han de ser llicenciades lliurement
---
menu:
main:
name: Manifest
weight: 1
title: El manifest de KDE
---
<div class="text">Som una comunitat de tecnòlegs, dissenyadors, escriptors i defensors que treballen per garantir la llibertat per a totes les persones a través del nostre programari. Gràcies a aquest treball hem arribat a uns valors:</div>
<span class="value">Governança oberta</span> per assegurar el compromís en els nostres processos de lideratge i decisió;
<span class="value">Programari lliure</span> per assegurar que el resultat del nostre treball està disponible per a totes les persones durant tot el temps;
<span class="value">Inclusivitat</span> per assegurar que totes les persones són benvingudes a unir-se a nosaltres i participar;
<span class="value">Innovació</span> per assegurar que les noves idees sorgeixen constantment per servir millor a les persones;
<span class="value">Propietat comuna</span> per assegurar que ens mantinguem units;
<span class="value">Centre en l'usuari final</span> per assegurar que el nostre treball és útil a totes les persones.
<div class="text">És a dir, a la recerca del nostre objectiu, hem trobat aquests elements essencials que ens defineixen i ens mantenen fidels a nosaltres mateixos.</div>
<div class="addendum">D'aquests valors hem obtingut els <a href="../benefits">beneficis</a> i els <a href="../commitments">compromisos</a> d'un projecte de KDE.</div>
---
layout: other
menu:
main:
name: Beneficis
weight: 2
other: commitments
title: Beneficis d'un projecte KDE
---
Ser part de la comunitat internacional de KDE aporta certs beneficis:
* Pujar a l'espatlla de gegants
* Fer ús de la infraestructura de KDE per a l'allotjament de projectes
* Beneficiar-se de l'experiència dels administradors de sistemes de KDE
* Obtenir suport d'una comunitat més gran amb el desenvolupament, la documentació, la traducció, les proves, la gestió d'errors, etc.
* Utilitzar oportunitats per integrar-se en un gran ecosistema de productes d'usuari final
* Interacció amb equips que tenen valors comuns, que condueixen a la pol·linització creuada d'idees i innovacions
* Gaudir de la representació i el suport de la KDE e.V.
* Participar a l'Akademy i altres esdeveniments de KDE
* Rebre suport financer i organitzatiu
* Saber que les vostres marques comercials es poden assegurar
* Saber que la vostra voluntat de llicència es pot protegir a través de l'[Acord Fiduciari de Llicència](https://ev.kde.org/rules/fla/)
* Augmentar la vostra visibilitat a través de la reputació de la comunitat KDE i les eines de promoció de KDE com:
* publicar anuncis de projectes al Dot i emprar altres canals de promoció de KDE
* tenir el vostre projecte accessible a través d'un subdomini sota kde.org
* tenint un canal d'IRC \#kde-<projectname\> a la xarxa Libera Chat
* utilitzar KDE com a marca paraigua per associar-se amb la comunitat KDE per a la comunicació en llocs web i altres canals
---
layout: other
menu:
main:
name: Compromisos
weight: 3
other: benefits
title: Compromisos d'un projecte KDE
---
La designació de projecte KDE comporta alguns compromisos:
* Respectar el [codi de conducta de KDE](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Donar suport a la [Visió de KDE](https://community.kde.org/KDE/Vision) i la [Missió de KDE](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* No hi ha obligatorietat d'un Acord de llicència de col·laborador
* Requisits tècnics
* El projecte es manté fidel a les [pràctiques establertes](https://community.kde.org/Policies) habituals en projectes similars a KDE
* Totes les dades de codi font s'allotgen en la infraestructura disponible i es poden escriure per part de tots els comptes de col·laboradors de KDE
* Els serveis en línia associats amb el projecte estan allotjats en la infraestructura de KDE o tenen un pla d'acció que garanteix la continuïtat que aprova l'equip d'administració de sistemes de KDE
* Drets d'autors, marques comercials i patents
* Respectar la [Política de llicències de KDE](https://community.kde.org/Policies/LicensingPolicy)
* Respectar les directrius de marca de KDE
* Si els autors del programari l'abandonen o desapareixen, accepten transferir la marca comercial al mantenidor següent
* Si el codi està cobert per patents registrades pel propi projecte, aquestes patents han de ser llicenciades lliurement
---
menu:
main:
name: Manifest
weight: 1
title: Manifest KDE
---
<div class="text">We are a community of technologists, designers, writers and advocates who work to ensure freedom for all people through our software. Because of this work we have come to value:</div>
<span class="value">Open Governance</span> to ensure engagement in our leadership and decision processes;
<span class="value">Free Software</span> to ensure the result of our work is available to all people for all time;
<span class="value">Inclusivity</span> to ensure that all people are welcome to join us and participate;
<span class="value">Innovation</span> to ensure that new ideas constantly emerge to better serve people;
<span class="value">Common Ownership</span> to ensure that we stay united;
<span class="value">End-User Focus</span> to ensure our work is useful to all people.
<div class="text">That is, in pursuit of our goal, we have found these items essential to define and stay true to ourselves.</div>
<div class="addendum">From those values we derived the <a href="../benefits">benefits</a> and <a href="../commitments">commitments</a> of a KDE Project.</div>
---
layout: other
menu:
main:
name: Závazky
weight: 3
other: benefits
title: Commitments of a KDE Project
---
The KDE Project designation carries with it certain commitments:
* Respect the [KDE Code of Conduct](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Support the [KDE Vision](https://community.kde.org/KDE/Vision) and [KDE Mission](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* There is no mandatory Contributor License Agreement
* Technical requirements
* The project stays true to [established practices](https://community.kde.org/Policies) common to similar KDE projects
* All source materials are hosted on infrastructure available to and writable by all KDE contributor accounts
* Online services associated with the project are either hosted on KDE infrastructure or have an action plan that ensures continuity which is approved by the KDE system administration team
* Copyrights, trademarks and patents
* [KDE licensing policy](https://community.kde.org/Policies/Licensing_Policy) are respected
* KDE branding guidelines are respected
* If the authors of the software abandon it or disappear, they agree to transfer the trademark to the next maintainer
* If the code is covered by patents registered by the project itself, those patents must be licensed freely
---
menu:
main:
name: Manifiesto
weight: 1
title: El manifiesto de KDE
---
<div class="text">Somos una comunidad de tecnólogos, diseñadores, escritores y defensores que trabajan para garantizar la libertad de todas las personas a través de nuestro software. Gracias a este trabajo hemos llegado a valorar:</div>
La <span class="value">gobernanza abierta</span> para garantizar la participación en nuestro liderazgo y procesos de decisión;
El <span class="value">software libre</span> para garantizar que el resultado de nuestro trabajo esté disponible para todas las personas en todo momento;
La <span class="value">inclusividad</span> para garantizar que todas las personas sean bienvenidas a unirse a nosotros y a participar;
La <span class="value">innovación</span> para garantizar que surjan ideas constantemente para servir mejor a las personas;
La <span class="value">propiedad comunitaria</span> para garantizar que permanezcamos unidos;
El <span class="value">enfoque en el usuario final</span> para garantizar que nuestro trabajo sea útil para todas las personas.
<div class="text">Es decir, al perseguir nuestro objetivo hemos encontrado que estos elementos son esenciales para definirnos y permanecer fieles a nosotros mismos.</div>
<div class="addendum">De esos valores hemos derivado los <a href="../benefits">beneficios</a> y los <a href="../commitments">compromisos</a> de un «Proyecto de KDE».</div>
---
layout: other
menu:
main:
name: Beneficios
weight: 2
other: commitments
title: Ventajas de un proyecto de KDE
---
Ser parte de la comunidad internacional de KDE conlleva ciertos beneficios:
* Permanecer sobre hombros de gigantes
* Hacer uso de la infraestructura de KDE para el alojamiento de proyectos
* Beneficiarse de la experiencia de los administradores de sistemas de KDE
* Obtener ayuda de la comunidad más grande en el desarrollo, documentación, traducción, prueba, gestión de errores, etc.
* Aprovechar las oportunidades de integrarse en un gran ecosistema de productos para el usuario final
* Interacción con equipos que tienen valores comunes, lo que lleva a la polinización cruzada de ideas e innovaciones
* Disfrutar de la representación y del apoyo de KDE e.V.
* Participar en Akademy y en otros eventos de KDE
* Recibir apoyo económico y organizativo
* Saber que sus marcas registradas se pueden asegurar
* Saber que sus deseos sobre licencias se pueden proteger a través del [Acuerdo de licencia fiduciaria](https://ev.kde.org/rules/fla/)
* Aumentar su visibilidad a través de la reputación de la comunidad de KDE y de las herramientas de promoción de KDE, como:
* publicación de anuncios de proyectos en el Dot y empleo de otros canales de promoción de KDE
* tener su proyecto accesible a través de un subdominio bajo kde.org
* tener un canal de IRC \#kde-<nombre del proyecto\> en la red de chat Libera
* usar KDE como una marca paraguas para asociarse con la comunidad de KDE para la comunicación en sitios web y otros canales
---
layout: other
menu:
main:
name: Compromisos
weight: 3
other: benefits
title: Compromisos de un proyecto de KDE
---
La designación de «Proyecto de KDE» conlleva ciertos compromisos:
* Respetar el [Código de conducta de KDE](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Apoyar la [Visión de KDE](https://community.kde.org/KDE/Vision) y la [Misión de KDE](https://community.kde.org/KDE/Mission)
* No existe un acuerdo de licencia de colaborador obligatorio
* Requisitos técnicos
* El proyecto se mantiene fiel a las [prácticas establecidas](https://community.kde.org/Policies) comunes a proyectos de KDE similares
* Todos los materiales fuente se alojan en una infraestructura disponible para todas las cuentas de colaboradores de KDE, donde también tienen permiso de escritura
* Los servicios en línea asociados con el proyecto están alojados en la infraestructura de KDE o tienen un plan de acción que asegura la continuidad aprobado por el equipo de administración del sistema de KDE
* Derechos de autor, marcas registradas y patentes
* Se respeta la [política de licencias de KDE](https://community.kde.org/Policies/Licensing_Policy)
* Se respetan las directrices de marca de KDE
* Si los autores del software lo abandonan o desaparecen, aceptan transferir la marca comercial al siguiente mantenedor
* Si el código está amparado por patentes registradas por el propio proyecto, dichas patentes se deben licenciar libremente
---
menu:
main:
name: Manifeste
weight: 1
title: Le manifeste de KDE
---
<div class="text">Nous sommes une communauté de technologues, de concepteurs, des écrivains, des avocats, travaillant pour garantir la liberté de toutes les personnes, grâce à nos logiciels. Grâce à tout ce travail, nous avons appris à apprécier :</div>
<span class="value">Gouvernance ouverte</span> pour garantir l'engagement dans nos processus de gouvernance et de décision ;
<span class="value">Logiciels libres</span> pour garantir que le résultat de notre travail soit disponible pour tout le monde et à tout moment ;
<span class="value">Inclusivité</span> pour garantir que toutes les personnes sont les bienvenues à nous rejoindre et à participer ;
<span class="value">Innovation</span> pour s'assurer que de nouvelles idées émergent constamment pour mieux servir les personnes ;
<span class="value">Propriété commune</span> pour s'assurer que nous restons unis ;
<span class="value">Focus sur les personnes utilisatrices finales</span> pour garantir que notre travail est utile à tout le monde.
<div class="text">Ainsi, en cohérence par rapport à notre objectif, nous avons trouvé ces éléments essentiels pour définir et rester fidèles à nous-mêmes. </div> n</div>
<div class="addendum">A partir de ces valeurs, nous avons défini des <a href="../benefits">bénéfices</a> et des <a href="../commitments">engagements</a> d'un projet KDE.</div>
---
layout: other
menu:
main:
name: Bénéfices
weight: 2
other: commitments
title: Bénéfices d'un projet KDE
---
Faire partie de la communauté internationale de KDE implique certains avantages :
* Se tenir sur les épaules de géants
* Utiliser l'infrastructure de KDE pour l'hébergement de projets
* Bénéficier du retour d'expérience des administrateurs système (« sysadmin ») de KDE
* Obtenez de l'aide en provenance de la plus grande communauté, concernant le développement, la documentation, la traduction, les tests, la gestion des bogues, etc.
* Utiliser des possibilités d'intégration avec un vaste écosystème de produits destinés aux personnes utilisatrices finales.
* Interaction entre des équipes partageant des valeurs communes, ce qui conduit à la fertilisation croisée des idées et des innovations ;
* Profitez de la représentation et du soutien de KDE e.V.
* Participer aux sessions « Akademy » et aux autres évènements de KDE
* Recevoir un soutien financier et organisationnel
* Sachez que vos marques peuvent être protégées
* Sachez que vos souhaits en matière de licence peuvent être protégés par [l'Accord concernant le contrat de licence fiduciaire](https://ev.kde.org/rules/fla/)
* Augmentez votre visibilité grâce à la réputation de la communauté KDE et aux outils de promotion de KDE tels que :
* publier des annonces de projets sur le canal « Dot » et utiliser d'autres canaux de promotion de KDE
* rendre votre projet accessible par un sous-domaine sous le domaine « kde.org »
* avoir un canal « IRC » \#kde-<projectname\> sur le réseau « Libera Chat »
* l'utilisation de KDE comme marque chapeau pour regrouper sur la communauté KDE les actions de communication sur les sites Internet et sur les autres canaux
---
layout: other
menu:
main:
name: Engagements
weight: 3
other: benefits
title: Engagements d'un projet KDE
---
La désignation comme projet de KDE implique certains engagements :
* Respecter le [Code de conduite de KDE](https://kde.org/code-of-conduct/)
* Soutenez la [vision de KDE](https://community.kde.org/KDE/Vision) et la [mission de KDE](https://community.kde.org/KDE/Vision)
* Il n'y a aucun accord de licence obligatoire pour les contributeurs
* Exigences techniques
* Le projet reste fidèle aux [pratiques établies](https://community.kde.org/Policies) et communes aux projets similaires de KDE
* Tous les éléments concernant les sources sont hébergés sur une infrastructure accessible et ouverte en écriture pour tous les comptes des personnes contributrices à KDE.
* Les services en ligne associés au projet sont, soit hébergés sur l'infrastructure de KDE ou disposent d'un plan d'action assurant la continuité, approuvé par l'équipe d'administration du système KDE
* Droits d'auteur, marques et brevets
* [Les politiques de licences de KDE](https://community.kde.org/Policies/Licensing_Policy) sont respectées.
* Les directives relatives à l'image de marque de KDE sont respectées
* Si les personnes en charge d'un logiciel l'abandonnent ou s'en vont, elles s'engagent à transférer la marque à une autre personne pour la maintenance
* Si le code est couvert par des brevets enregistrés par le projet lui-même, ces brevets doivent faire l'objet d'une licence libre ;
---
menu:
main:
name: Manifesto
weight: 1
title: Le manifesto de KDE
---
<div class="text">We are a community of technologists, designers, writers and advocates who work to ensure freedom for all people through our software. Because of this work we have come to value:</div>
<span class="value">Open Governance</span> to ensure engagement in our leadership and decision processes;
<span class="value">Free Software</span> to ensure the result of our work is available to all people for all time;
<span class="value">Inclusivity</span> to ensure that all people are welcome to join us and participate;
<span class="value">Innovation</span> to ensure that new ideas constantly emerge to better serve people;
<span class="value">Common Ownership</span> to ensure that we stay united;
<span class="value">End-User Focus</span> to ensure our work is useful to all people.
<div class="text">That is, in pursuit of our goal, we have found these items essential to define and stay true to ourselves.</div>