Commit 31cb59f5 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 47bddfef
Pipeline #179796 skipped
......@@ -90,7 +90,7 @@ languages:
weight: 4
params:
description: Multiplataforma, ràpid i ple de característiques, Okular permet
llegir documents PDF, còmics i llibres EPub, visualitzar imatges, visualitzar
llegir documents PDF, còmics i llibres EPub, visualisar imatges, visualisar
documents Markdown, i molt més.
title: Okular
weight: 2
......
......@@ -20,19 +20,19 @@ Podeu baixar i compilar Okular d'esta manera:
1. `make`
1. `make install`
Si instal·leu Okular a un camí diferent del directori d'instal·lació del sistema, és possible que calga executar `source build/prefix.sh; okular` de manera que se seleccioni la instància correcta d'Okular i les biblioteques.
Si instaleu Okular a un camí diferent del directori d'instalació del sistema, és possible que calga executar `source build/prefix.sh; okular` de manera que se seleccioni la instància correcta d'Okular i les biblioteques.
## Paquets opcionals
Hi ha diversos paquets opcionals que es poden instal·lar per a tindre més característiques a Okular. Alguns poden estar empaquetats per la vostra distribució, però atres potser no. Si voleu evitar problemes, quedeu-vos amb els paquets de la vostra distribució.
Hi ha diversos paquets opcionals que es poden instalar per a tindre més característiques a Okular. Alguns poden estar empaquetats per la vostra distribució, pero atres potser no. Si voleu evitar problemes, quedeu-vos amb els paquets de la vostra distribució.
* Poppler (dorsal de PDF): Per a compilar el dorsal de PDF, cal la [biblioteca Poppler](http://poppler.freedesktop.org), amb la versió mínima requerida 0.24
* Libspectre: Per tal de compilar i utilitzar este dorsal de PostScript (PS), cal la «libspectre» >= 0.2. Si la vostra distribució no l'empaqueta, o la versió empaquetada no és suficient, podeu baixar-la des d'[ací](https://libspectre.freedesktop.org).
* Libspectre: Per tal de compilar i utilisar este dorsal de PostScript (PS), cal la «libspectre» >= 0.2. Si la vostra distribució no l'empaqueta, o la versió empaquetada no és suficient, podeu baixar-la des d'[ací](https://libspectre.freedesktop.org).
* DjVuLibre: Per a compilar el dorsal de DjVu, cal DjVuLibre >= 3.5.17. Com passa amb la Libspectre, la podeu aconseguir des de la vostra distribució o [ací](http://djvulibre.djvuzone.org).
* libTIFF: Es requereix per a admetre TIFF/fax. Actualment no hi ha cap versió mínima requerida, així que qualsevol versió bastant recent de la biblioteca disponible a la vostra distribució hauria de funcionar. En cas de problemes, no dubteu a contactar amb els desenvolupadors d'Okular.
* libTIFF: Es requereix per a admetre TIFF/fax. Actualment no hi ha cap versió mínima requerida, aixina que qualsevol versió bastant recent de la biblioteca disponible a la vostra distribució hauria de funcionar. En cas de problemes, no dubteu a contactar amb els desenvolupadors d'Okular.
* libCHM: Cal per a compilar el dorsal de CHM. Com passa amb la «libTIFF», no hi ha cap requisit de versió mínima.
* Libepub: Si cal admetre EPub, podeu instal·lar esta biblioteca a partir de la vostra distribució o des de [SourceForge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
* Libepub: Si cal admetre EPub, podeu instalar esta biblioteca a partir de la vostra distribució o des de [SourceForge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
## Desinstal·lació d'Okular
## Desinstalació d'Okular
Okular es pot desinstal·lar executant `make uninstall` al directori `build`. Açò eliminarà l'aplicació del sistema. No eliminarà cap dada que hàgeu mirat, creat o modificat amb Okular.
Okular es pot desinstalar executant `make uninstall` al directori `build`. Açò eliminarà l'aplicació del sistema. No eliminarà cap dada que hàgeu mirat, creat o modificat amb Okular.
......@@ -9,8 +9,8 @@ title: Contacte
Podeu contactar amb l'equip d'Okular de moltes maneres:
* Llista de correu: Per a coordinar el desenvolupament d'Okular, s'utilitza la [llista de correu okular-devel](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) a kde.org. Podeu utilitzar-la per a comentar el desenvolupament del nucli de l'aplicació, però també són benvinguts els comentaris quant als dorsals existents o nous.
* IRC: Per al xat general usem l'IRC [#okular](irc://irc.libera.chat/#okular) i el [#kde-devel](irc://irc.libera.chat/#kde-devel) a la [xarxa Libera](https://libera.chat/). Podreu trobar alguns dels desenvolupadors d'Okular que rondin per allí.
* Matrix: El xat mencionat abans també es pot accedir des de la xarxa Matrix mitjançant [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Fòrum: Si preferiu utilitzar un fòrum, podeu utilitzar el [fòrum d'Okular](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) dins dels [Fòrums de la Comunitat KDE](http://forum.kde.org/).
* Llista de correu: Per a coordinar el desenvolupament d'Okular, s'utilisa la [llista de correu okular-devel](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) a kde.org. Podeu utilisar-la per a comentar el desenvolupament del nucli de l'aplicació, pero també són benvinguts els comentaris quant als dorsals existents o nous.
* IRC: Per al chat general usem l'IRC [#okular](irc://irc.libera.chat/#okular) i el [#kde-devel](irc://irc.libera.chat/#kde-devel) a la [ret Libera](https://libera.chat/). Podreu trobar alguns dels desenvolupadors d'Okular que rondin per allí.
* Matrix: El chat mencionat abans també es pot accedir des de la ret Matrix mitjançant [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Fòrum: Si preferiu utilisar un fòrum, podeu utilisar el [fòrum d'Okular](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) dins dels [Fòrums de la Comunitat KDE](http://forum.kde.org/).
* Errors i peticions: Els errors i els desitjos s'han de reportar al [seguidor d'errors de KDE](https://bugs.kde.org). Si voleu ajudar, podreu trobar un llista dels errors principals [ací](https://community.kde.org/Okular).
......@@ -16,11 +16,11 @@ sources:
construir a partir del codi font, podeu revisar la [secció Construcció](/build-it).
name: Codi font del llançament
src_icon: /reusable-assets/ark.svg
- description: El lloc recomanat des del qual instal·lar Okular és la [Microsoft Store](https://www.microsoft.com/store/apps/9n41msq1wnm8).
- description: El lloc recomanat des del qual instalar Okular és la [Microsoft Store](https://www.microsoft.com/store/apps/9n41msq1wnm8).
Els nostres desenvolupadors han provat la versió que hi ha allí i la Microsoft
Store proporciona actualitzacions ajustades quan es publiquen versions noves.
Si per a qualsevol motiu estrany no podeu utilitzar la Microsoft Store proveu
la versió estable de la [construcció nocturna publicada](https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Release_win64/).
Si per a qualsevol motiu estrany no podeu utilisar la Microsoft Store proveu la
versió estable de la [construcció nocturna publicada](https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Release_win64/).
També hi ha les [construccions nocturnes experimentals](https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Nightly_win64/),
per la qual seran benvingudes les proves i els informes d'error.
name: Windows
......
......@@ -3,12 +3,12 @@ faq:
- answer: Els paquets d'Okular a Ubuntu (i també el Kubuntu) estan compilats sense
suport per estos dos formats. El motiu s'explica en [este](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277007)
informe del Launchpad.
question: En utilitzar Ubuntu, no puc llegir documents CHM ni EPub, encara que estan
instal·lats «okular-extra-backends» i «libchm1». Per què?
- answer: Perquè no hi ha cap servei de veu en este sistema. Instal·leu la biblioteca
question: En utilisar Ubuntu, no puc llegir documents CHM ni EPub, encara que estan
instalats «okular-extra-backends» i «libchm1». Per què?
- answer: Perquè no hi ha cap servei de veu en este sistema. Instaleu la biblioteca
Speech de les Qt i s'haurien d'activar
question: Per què hi ha opcions de veu en gris en el menú d'eines?
- answer: Instal·leu el paquet «poppler-data»
- answer: Instaleu el paquet «poppler-data»
question: Hi ha caràcters que no es renderitzen i en activar la depuració hi ha
línies que mencionen «Missing language pack for xxx»
layout: faq
......
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2010-08-10
title: Publicat Okular 0.11
---
S'ha publicat la versió 0.11 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.5 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta xicotetes esmenes d'errors i característiques i és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.11 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.5 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta xicotetes esmenes d'errors i característiques i és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2011-01-26
title: Publicat Okular 0.12
---
S'ha publicat la versió 0.12 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.6 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta xicotetes esmenes d'errors i característiques i és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.12 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.6 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta xicotetes esmenes d'errors i característiques i és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2011-07-27
title: Publicat Okular 0.13
---
S'ha publicat la versió 0.13 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.7 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta xicotetes esmenes d'errors i característiques i és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.13 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.7 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta xicotetes esmenes d'errors i característiques i és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2012-01-25
title: Publicat Okular 0.14
---
S'ha publicat la versió 0.14 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.8 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta noves característiques com la selecció millorada de text als documents amb columnes, l'eina de selecció de taules, renderització de LaTeX en anotacions, suport millorat de la incrustació (p. ex. per a utilitzar-lo a Kile), una disposició millor per a pàgines oposades, gestió intel·ligent del salvapantalla/gestió d'energia, suport millorat d'etiquetes de pàgina, configuració predeterminada del zoom, impressió apaïsada millorada, etc. Trobareu la llista no completa dels errors i característiques al <a href="https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.8.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=">bugzilla</a>. Okular 0.14 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.14 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.8 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta noves característiques com la selecció millorada de text als documents amb columnes, l'eina de selecció de taules, renderització de LaTeX en anotacions, suport millorat de la incrustació (p. ex. per a utilisar-lo a Kile), una disposició millor per a pàgines oposades, gestió inteligent del salvapantalla/gestió d'energia, suport millorat d'etiquetes de pàgina, configuració predeterminada del zoom, impressió apaïsada millorada, etc. Trobareu la llista no completa dels errors i característiques al <a href="https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.8.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=">bugzilla</a>. Okular 0.14 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2012-08-01
title: Publicat Okular 0.15
---
S'ha publicat la versió 0.15 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.9 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta característiques noves com la capacitat d'emmagatzemar anotacions amb els documents PDF, més suport per a les pel·lícules PDF, punts múltiples per pàgina i atres millores secundàries. Trobareu la llista no completa dels errors i característiques al <a href="https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=">bugzilla</a>. Okular 0.15 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.15 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.9 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta característiques noves com la capacitat d'almagasenar anotacions amb els documents PDF, més suport per a les películes PDF, punts múltiples per pàgina i atres millores secundàries. Trobareu la llista no completa dels errors i característiques al <a href="https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=">bugzilla</a>. Okular 0.15 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2013-02-06
title: Publicat Okular 0.16
---
S'ha publicat la versió 0.16 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.10 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta característiques noves com la capacitat de fer zoom a un nivell més gran als documents PDF, un visor basat en Active per als dispositius de tauleta, més suport per a les pel·lícules PDF, l'àrea de visualització segueix la selecció, i millores a l'edició d'anotacions. Okular 0.16 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.16 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.10 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta característiques noves com la capacitat de fer zoom a un nivell més gran als documents PDF, un visor basat en Active per als dispositius de tauleta, més suport per a les películes PDF, l'àrea de visualització segueix la selecció, i millores a l'edició d'anotacions. Okular 0.16 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2013-08-16
title: Publicat Okular 0.17
---
S'ha publicat la versió 0.17 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.11 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta característiques noves com la implementació de desfer/refer per als formularis i anotacions, i eines configurables de revisió. Okular 0.17 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.17 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.11 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta característiques noves com la implementació de desfer/refer per als formularis i anotacions, i eines configurables de revisió. Okular 0.17 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2013-12-12
title: Publicat Okular 0.18
---
S'ha publicat la versió 0.18 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.12 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta característiques noves com la implementació d'àudio/vídeo als fitxers EPub, i també millores a les característiques existents com la busca i la impressió. Okular 0.18 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.18 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.12 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta característiques noves com la implementació d'àudio/vídeo als fitxers EPub, i també millores a les característiques existents com la busca i la impressió. Okular 0.18 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2014-04-16
title: Publicat Okular 0.19
---
S'ha publicat la versió 0.19 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.13 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta característiques noves com l'admissió de pestanyes a la interfície, l'ús de ppp de pantalla de manera que la mida de la pàgina coincidisca amb la mida real del paper, millores a l'entorn de treball de Desfer/Refer i atres característiques/refinaments. Okular 0.19 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.19 d'Okular conjuntament amb la publicació 4.13 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta característiques noves com l'admissió de pestanyes a la interfície, l'ús de ppp de pantalla de manera que la mida de la pàgina coincidisca amb la mida real del paper, millores a l'entorn de treball de Desfer/Refer i atres característiques/refinaments. Okular 0.19 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2014-12-17
title: Publicat Okular 0.21
---
S'ha publicat la versió 0.21 d'Okular conjuntament amb la publicació 14.12 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta característiques noves com la busca inversa «latex-synctex» als DVI i xicotetes esmenes d'error. Okular 0.21 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.21 d'Okular conjuntament amb la publicació 14.12 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta característiques noves com la busca inversa «latex-synctex» als DVI i xicotetes esmenes d'error. Okular 0.21 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2015-04-15
title: Publicat Okular 0.22
---
S'ha publicat la versió 0.22 d'Okular conjuntament amb la publicació 15.04 de les Aplicacions de KDE. Okular 0.22 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.22 d'Okular conjuntament amb la publicació 15.04 de les Aplicacions de KDE. Okular 0.22 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2015-08-19
title: Publicat Okular 0.23
---
S'ha publicat la versió 0.23 d'Okular conjuntament amb la publicació 15.08 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta la implementació de la transició d'esvaïment en el mode presentació, així com esmenes d'errors relacionades amb les anotacions i la reproducció de vídeo. Okular 0.23 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.23 d'Okular conjuntament amb la publicació 15.08 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta la implementació de la transició d'esvaïment en el modo presentació, aixina com esmenes d'errors relacionades amb les anotacions i la reproducció de vídeo. Okular 0.23 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2015-12-16
title: Publicat Okular 0.24
---
S'ha publicat la versió 0.24 d'Okular conjuntament amb la publicació 15.12 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta xicotetes esmenes d'errors i millores. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-15.12.0.php#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-15.12.0.php#okular</a>. Okular 0.24 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.24 d'Okular conjuntament amb la publicació 15.12 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta xicotetes esmenes d'errors i millores. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-15.12.0.php#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-15.12.0.php#okular</a>. Okular 0.24 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2016-08-18
title: Publicat Okular 0.26
---
S'ha publicat la versió 0.26 d'Okular conjuntament amb la publicació 16.08 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta canvis molt petits. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.08.0#okular</a>. Okular 0.26 és una actualització recomanada per a tothom que utilitze Okular.
S'ha publicat la versió 0.26 d'Okular conjuntament amb la publicació 16.08 de les Aplicacions de KDE. Esta publicació presenta canvis molt petits. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.08.0#okular</a>. Okular 0.26 és una actualització recomanada per a tothom que utilise Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2006-11-02
title: Publicat Okular 0.5.81 en versió instantània inestable
---
L'equip d'Okular anuncia amb satisfacció la publicació d'una versió instantània d'Okular que compila contra la <a href="http://dot.kde.org/1162475911/">Second KDE 4 Developers Snapshot</a>. Esta instantània encara no és completament funcional, ja que hi ha moltes coses per a polir i finalitzar, però sou lliure de provar-la i proporcionar els comentaris que vulgueu. Trobareu el paquet de la instantània a <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2</a>. Doneu una ullada a la pàgina de <a href="download.php">baixada</a> per a assegurar que teniu totes les biblioteques necessàries.
L'equip d'Okular anuncia amb satisfacció la publicació d'una versió instantània d'Okular que compila contra la <a href="http://dot.kde.org/1162475911/">Second KDE 4 Developers Snapshot</a>. Esta instantània encara no és completament funcional, ya que hi ha moltes coses per a polir i finalitzar, pero sou lliure de provar-la i proporcionar els comentaris que vulgueu. Trobareu el paquet de la instantània a <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2</a>. Doneu una ullada a la pàgina de <a href="download.php">baixada</a> per a assegurar que teniu totes les biblioteques necessàries.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment