Commit 4278a7d3 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent c17feb8a
Pipeline #97400 skipped
......@@ -10,11 +10,7 @@ title: راسلنا
You can contact the Okular team in many ways:
* Mailing list: To coordinate okular development, we use the [okular-devel mailing list](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) at kde.org. You can use it to talk about the development of the core application, and feedback about existent or new backends is appreciated.
* IRC: For general chat, we use the IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) and [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) on the [Freenode network](http://www.freenode.net/). Some of the Okular developers can be found hanging there.
* Matrix: The aforementioned chat can also be accessed over the Matrix network via [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Forum: If you prefer to use a forum you can use the [Okular forum](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) inside the bigger [KDE Community Forums](http://forum.kde.org/).
* Bugs and Wishes: Bugs and Wishes should be reported to the [KDE bug tracker](https://bugs.kde.org/). If you want to help, you can find a list of top bugs [here](https://community.kde.org/Okular).
......@@ -10,11 +10,7 @@ title: Osoba
You can contact the Okular team in many ways:
* Mailing list: To coordinate okular development, we use the [okular-devel mailing list](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) at kde.org. You can use it to talk about the development of the core application, and feedback about existent or new backends is appreciated.
* IRC: For general chat, we use the IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) and [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) on the [Freenode network](http://www.freenode.net/). Some of the Okular developers can be found hanging there.
* Matrix: The aforementioned chat can also be accessed over the Matrix network via [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Forum: If you prefer to use a forum you can use the [Okular forum](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) inside the bigger [KDE Community Forums](http://forum.kde.org/).
* Bugs and Wishes: Bugs and Wishes should be reported to the [KDE bug tracker](https://bugs.kde.org/). If you want to help, you can find a list of top bugs [here](https://community.kde.org/Okular).
......@@ -13,12 +13,12 @@ Si voleu compilar l'Okular, cal tindre establit un entorn de compilació, que en
Podeu baixar i compilar l'Okular d'aquesta manera:
1. `git clone https://invent.kde.org/graphics/okular.git`
2. `cd okular`
3. `mkdir build`
4. `cd build`
5. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
6. `make`
7. `make install`
1. `cd okular`
1. `mkdir build`
1. `cd build`
1. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
1. `make`
1. `make install`
Si instal·leu l'Okular a un camí diferent del directori d'instal·lació del sistema, és possible que calga executar `source build/prefix.sh; okular` de manera que se seleccioni la instància correcta de l'Okular i les biblioteques.
......
......@@ -5,16 +5,12 @@ menu:
weight: 4
title: Contacte
---
<img src="/images/konqi-dev.png" align="right" alt="Konqi, la mascota de KDE" style="height: 200px;"/>
<img src="/images/konqi-dev.png" align="right" alt="Konqi, the KDE mascot" style="height: 200px;"/>
Podeu contactar amb l'equip de l'Okular de moltes maneres:
* Llista de correu: Per a coordinar el desenvolupament de l'Okular, s'utilitza la [llista de correu okular-devel](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) a kde.org. Podeu usar-la per a comentar el desenvolupament del nucli de l'aplicació, però també són benvinguts els comentaris quant als dorsals existents o nous.
* IRC: Per al xat general usem l'IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) i el [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) a la [xarxa Freenode](http://www.freenode.net/). Podreu trobar alguns dels desenvolupadors de l'Okular que rondin per allí.
* Matrix: El xat mencionat abans també es pot accedir des de la xarxa Matrix mitjançant [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Fòrum: Si preferiu usar un fòrum, podeu usar el [fòrum de l'Okular](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) dins dels [Fòrums de la Comunitat KDE](http://forum.kde.org/).
* Errors i peticions: Els errors i els desitjos s'han de reportar al [seguidor d'errors de KDE](https://bugs.kde.org). Si voleu ajudar, podreu trobar un llista dels errors principals [ací](https://community.kde.org/Okular).
......@@ -13,12 +13,12 @@ Si voleu compilar l'Okular, cal tenir establert un entorn de compilació, que en
Podeu baixar i compilar l'Okular d'aquesta manera:
1. `git clone https://invent.kde.org/graphics/okular.git`
2. `cd okular`
3. `mkdir build`
4. `cd build`
5. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
6. `make`
7. `make install`
1. `cd okular`
1. `mkdir build`
1. `cd build`
1. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
1. `make`
1. `make install`
Si instal·leu l'Okular a un camí diferent del directori d'instal·lació del sistema, és possible que calgui executar `source build/prefix.sh; okular` de manera que se seleccioni la instància correcta de l'Okular i les biblioteques.
......
......@@ -5,16 +5,12 @@ menu:
weight: 4
title: Contacte
---
<img src="/images/konqi-dev.png" align="right" alt="Konqi, la mascota de KDE" style="height: 200px;"/>
<img src="/images/konqi-dev.png" align="right" alt="Konqi, the KDE mascot" style="height: 200px;"/>
Podeu contactar amb l'equip de l'Okular de moltes maneres:
* Llista de correu: Per a coordinar el desenvolupament de l'Okular, s'utilitza la [llista de correu okular-devel](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) a kde.org. Podeu usar-la per a comentar el desenvolupament del nucli de l'aplicació, però també són benvinguts els comentaris quant als dorsals existents o nous.
* IRC: Per al xat general usem l'IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) i el [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) a la [xarxa Freenode](http://www.freenode.net/). Podreu trobar alguns dels desenvolupadors de l'Okular que rondin per allí.
* Matrix: El xat mencionat abans també es pot accedir des de la xarxa Matrix mitjançant [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Fòrum: Si preferiu usar un fòrum, podeu usar el [fòrum de l'Okular](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) dins dels [Fòrums de la Comunitat KDE](http://forum.kde.org/).
* Errors i peticions: Els errors i els desitjos s'han de reportar al [seguidor d'errors de KDE](https://bugs.kde.org). Si voleu ajudar, podreu trobar un llista dels errors principals [aquí](https://community.kde.org/Okular).
......@@ -13,12 +13,12 @@ If you want to compile Okular, you need to have a compilation environment set up
Okular si můžete stáhnout a zkompilovat takto:
1. `git clone https://invent.kde.org/graphics/okular.git`
2. `cd okular`
3. `mkdir build`
4. `cd build`
5. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
6. `make`
7. `make install`
1. `cd okular`
1. `mkdir build`
1. `cd build`
1. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
1. `make`
1. `make install`
If you install Okular in a different path than your system install directory it is possible that you need to run `source build/prefix.sh; okular` so that the correct Okular instance and libraries are picked up.
......
......@@ -10,11 +10,7 @@ title: Kontakt
Tým Okularu můžete kontaktovat mnoha způsoby:
* Mailing list: To coordinate okular development, we use the [okular-devel mailing list](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) at kde.org. You can use it to talk about the development of the core application, and feedback about existent or new backends is appreciated.
* IRC: For general chat, we use the IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) and [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) on the [Freenode network](http://www.freenode.net/). Some of the Okular developers can be found hanging there.
* Matrix: The aforementioned chat can also be accessed over the Matrix network via [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Forum: If you prefer to use a forum you can use the [Okular forum](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) inside the bigger [KDE Community Forums](http://forum.kde.org/).
* Bugs and Wishes: Bugs and Wishes should be reported to the [KDE bug tracker](https://bugs.kde.org/). If you want to help, you can find a list of top bugs [here](https://community.kde.org/Okular).
......@@ -13,12 +13,12 @@ Wenn Sie Okular selbst kompilieren möchten, brauchen Sie Entwicklungsumgebung,
Sie können Okular so herunterladen und kompilieren:
1. `git clone https://invent.kde.org/graphics/okular.git`
2. `cd okular`
3. `mkdir build`
4. `cd build`
5. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
6. `make`
7. `make install`
1. `cd okular`
1. `mkdir build`
1. `cd build`
1. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
1. `make`
1. `make install`
Falls Sie Okular in einem anderen Pfad als Ihre systemweite Installation installieren, ist es möglicherweise nötig, „source build/prefix.sh; okular“ auszuführen, damit die richtigen Instanzen von Okular und den Bibliotheken verwendet werden.
......
......@@ -10,11 +10,7 @@ title: Kontakt
Sie können mit dem Okular-Team auf verschiedene Art und Weise in Kontakt treten:
* Mailingliste: Um die Entwicklung von Okular zu koordinieren, wird die [Mailingliste okular-devel](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) von kde.org benutzt. Sie können sie verwenden, um über die Entwicklung der Kernanwendung zu diskutieren und Rückmeldungen zu existierenden oder neuen Anzeigemodulen sind gern gesehen.
* IRC: Als Chat werden die Kanäle [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) und [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) im [Freenode-Netzwerk](http://www.freenode.net/) benutzt. Dort können Sie mit einigen der Okular-Entwickler sprechen.
* Matrix: den vorher genannten Chat erreichen Sie auch im Matrix-Netzwerk unter [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Forum: Möchten Sie lieber ein Forum benutzen, gehen Sie zum [Okular-Forum](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251), ein Teil der vielen [KDE-Community-Foren](http://forum.kde.org/).
* Fehler und Wünsche können im [KDE-Fehlerverfolgungssystem](http://bugs.kde.org) berichtet werden. Möchten Sie mitmachen, dann starten Sie mit der Liste der wichtigsten [Fehler](https://community.kde.org/Okular).
......@@ -13,12 +13,12 @@ title: Μεταγλώττιση του Okular από τον πηγαίο κώδ
Μπορείτε να κάνετε λήψη και να μεταγλωττίσετε το Okular με αυτόν τον τρόπο:
1. `git clone https://invent.kde.org/graphics/okular.git`
2. `cd okular`
3. `mkdir build`
4. `cd build`
5. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
6. `make`
7. `make install`
1. `cd okular`
1. `mkdir build`
1. `cd build`
1. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
1. `make`
1. `make install`
Αν εγκαταστήσατε το Okular σε διαφορετική διαδρομή από εκείνη του καταλόγου εγκατάστασης του συστήματος, ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε `source build/prefix.sh; okular` ώστε να χρησιμοποιηθεί η σωστή διεργασία του Okular και οι σωστές βιβλιοθήκες.
......
......@@ -10,11 +10,7 @@ title: Επικοινωνία
You can contact the Okular team in many ways:
* Mailing list: To coordinate okular development, we use the [okular-devel mailing list](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) at kde.org. You can use it to talk about the development of the core application, and feedback about existent or new backends is appreciated.
* IRC: For general chat, we use the IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) and [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) on the [Freenode network](http://www.freenode.net/). Some of the Okular developers can be found hanging there.
* Matrix: The aforementioned chat can also be accessed over the Matrix network via [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Forum: If you prefer to use a forum you can use the [Okular forum](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) inside the bigger [KDE Community Forums](http://forum.kde.org/).
* Bugs and Wishes: Bugs and Wishes should be reported to the [KDE bug tracker](https://bugs.kde.org/). If you want to help, you can find a list of top bugs [here](https://community.kde.org/Okular).
......@@ -13,12 +13,12 @@ Si quiere compilar Okular, debe disponer de un entorno de compilación previamen
Puede descargar y compilar Okular de este modo:
1. `git clone https://invent.kde.org/graphics/okular.git`
2. `cd okular`
3. `mkdir build`
4. `cd build`
5. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
6. `make`
7. `make install`
1. `cd okular`
1. `mkdir build`
1. `cd build`
1. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
1. `make`
1. `make install`
Si instala Okular en una ruta distinta al directorio de instalación de su sistema, es posible que necesite ejecutar `source build/prefix.sh; okular` para que se escojan las instancia y bibliotecas correctas de Okular.
......
......@@ -5,16 +5,12 @@ menu:
weight: 4
title: Contacto
---
<img src="/images/konqi-dev.png" align="right" alt="Konqi, la mascota de KDE" style="height: 200px;"/>
<img src="/images/konqi-dev.png" align="right" alt="Konqi, the KDE mascot" style="height: 200px;"/>
Puede contactar con el equipo de Okular de diversas maneras:
* Lista de distribución: Para coordinar el desarrollo de Okular usamos la [lista de distribución okular-devel](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) en kde.org. Puede usarla para hablar sobre el desarrollo de la aplicación principal, y se agradece cualquier observación sobre motores nuevos o sobre los existentes.
* IRC: Para conversaciones generales usamos IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) y [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) en la [red Freenode](http://www.freenode.net/). Ahí puede encontrar ocasionalmente a algunos de los desarrolladores de Okular.
* Matrix: También puede acceder a la sala de charla anterior sobre la red Matrix usando [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Foro: Si prefiere usar un foro, puede visitar el [foro de Okular](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) dentro de los [Foros de la comunidad KDE](http://forum.kde.org/).
* Errores y peticiones: Los errores y las peticiones se deben notificar en el [sistema de seguimiento de fallos de KDE](https://bugs.kde.org/). Si desea ayudarnos, puede encontrar la lista de los fallos más importantes [aquí](https://community.kde.org/Okular).
......@@ -10,11 +10,7 @@ title: Kontakt
You can contact the Okular team in many ways:
* Mailing list: To coordinate okular development, we use the [okular-devel mailing list](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) at kde.org. You can use it to talk about the development of the core application, and feedback about existent or new backends is appreciated.
* IRC: For general chat, we use the IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) and [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) on the [Freenode network](http://www.freenode.net/). Some of the Okular developers can be found hanging there.
* Matrix: The aforementioned chat can also be accessed over the Matrix network via [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Forum: If you prefer to use a forum you can use the [Okular forum](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) inside the bigger [KDE Community Forums](http://forum.kde.org/).
* Bugs and Wishes: Bugs and Wishes should be reported to the [KDE bug tracker](https://bugs.kde.org/). If you want to help, you can find a list of top bugs [here](https://community.kde.org/Okular).
......@@ -10,11 +10,7 @@ title: Kontaktua
You can contact the Okular team in many ways:
* Mailing list: To coordinate okular development, we use the [okular-devel mailing list](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) at kde.org. You can use it to talk about the development of the core application, and feedback about existent or new backends is appreciated.
* IRC: For general chat, we use the IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) and [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) on the [Freenode network](http://www.freenode.net/). Some of the Okular developers can be found hanging there.
* Matrix: The aforementioned chat can also be accessed over the Matrix network via [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Forum: If you prefer to use a forum you can use the [Okular forum](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) inside the bigger [KDE Community Forums](http://forum.kde.org/).
* Bugs and Wishes: Bugs and Wishes should be reported to the [KDE bug tracker](https://bugs.kde.org/). If you want to help, you can find a list of top bugs [here](https://community.kde.org/Okular).
......@@ -13,12 +13,12 @@ Jos Okularin haluaa kääntää, tarvitaan käännösympäristö, jollaisen jake
Okularin voi ladata ja kääntää näin:
1. `git clone https://invent.kde.org/graphics/okular.git`
2. `cd okular`
3. `mkdir build`
4. `cd build`
5. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
6. `make`
7. `make install`
1. `cd okular`
1. `mkdir build`
1. `cd build`
1. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
1. `make`
1. `make install`
Jos Okularin asentaa järjestelmän asennuskansiosta poikkeavaan sijaintiin, voi joutua ajamaan ”source build/prefix.sh; okular”, jotta oikea Okular-instanssi ja -kirjastot tulevat valituiksi.
......
......@@ -5,16 +5,12 @@ menu:
weight: 4
title: Yhteydenotot
---
<img src="/images/konqi-dev.png" align="right" alt="Konqi, KDE:n maskotti" style="height: 200px;"/>
<img src="/images/konqi-dev.png" align="right" alt="Konqi, the KDE mascot" style="height: 200px;"/>
Okularin kehitysryhmään saa yhteyden monin tavoin:
* Postituslista: Okularin kehityksen koordinoimiseen käytämme kde.orgissa [okular-devel-postituslistaa](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel). Sitä voi käyttää keskusteluun pääsovelluksen kehityksestä. Palautetta nykyisistä ja uusista taustajärjestelmistä arvostetaan.
* IRC: Yleiseen keskusteluun käytämme [FreeNode-verkossa](http://www.freenode.net) IRCiä [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) ja [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel). Niistä voi löytää Okularin kehittäjiäkin.
* Matrix: Yllä mainittuun keskusteluun pääsee myös Matrix-verkosta [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Keskustelualue: Jos suosit keskustelualuetta, voit käyttää [Okular-foorumia](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251), joka on osa laajempaa [KDE-yhteisöfoorumia](http://forum.kde.org/).
* Ohjelmavirheet ja toiveet: Ohjelmavirheistä ja toiveista tulisi ilmoittaa (englanniksi) [KDE:n vianseurantajärjestelmään](https://bugs.kde.org/). Jos haluat auttaa, luettelon pahimmista virheistä löytää (täältä)[https://community.kde.org/Okular).
......@@ -13,12 +13,12 @@ Si vous voulez compiler Okular, vous avez besoin d'avoir un environnement de com
Vous pouvez télécharger et compiler Okular comme suit :
1. `git clone https://invent.kde.org/graphics/okular.git`
2. `cd okular`
3. `mkdir build`
4. `cd build`
5. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
6. `make`
7. `make install`
1. `cd okular`
1. `mkdir build`
1. `cd build`
1. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
1. `make`
1. `make install`
Si vous installez Okular dans un emplacement différent que votre emplacement d'installation du système, il est possible que vous deviez exécuter « source build/prefix.sh ; okular` », afin que l'instance correcte d'Okular et de ses bibliothèques soient prises en compte.
......
......@@ -10,11 +10,7 @@ title: Contact
Vous pouvez contacter l'équipe d'Okular de plusieurs façons :
* Liste de discussions : pour coordonner le développement de Okular, la [liste de discussion « okular-devel » ](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) sur kde.org est utilisée. Vous pouvez y discuter du développement du cœur de l'application et du retour d'expérience concernant les moteurs existants ou nouveaux est apprécié.
* IRC : pour une discussion générale, utilisez l'IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) et [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) sur le [réseau « Freenode » ](http://www.freenode.net/). Certains développeurs d'Okular peuvent y être trouvés.
* Matrix : le salon mentionné peut être aussi atteint sur le réseau Matrix grâce à [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Forum : si vous préférez utiliser un forum, vous pouvez utiliser le [forum d'Okular](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) parmi les plus importants [forums de la communauté KDE](http://forum.kde.org/).
* Bogues et souhaits : ils doivent être signalés dans le [gestionnaire de bogues de KDE](http://bugs.kde.org). Si vous voulez contribuer, vous pouvez trouver une liste des bogues principaux [ici](https://community.kde.org/Okular).
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment