Commit 4487eda2 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 14af7a17
......@@ -6,9 +6,9 @@ menu:
weight: 2
title: Budowanie Okulara ze źródeł na Linuksie
---
<span style="background-color:#e8f4fa">If you are looking for the pre-compiled packages, visit the [download page](/download/). You can check the packaging status [here](https://repology.org/project/okular/versions)</span>
<span style="background-color:#e8f4fa">Jeśli szukasz uprzednio zbudowanych pakietów, to odwiedź [stronę pobierania](/download/). Stan pakowania możesz sprawdzić [tutaj](https://repology.org/project/okular/versions)</span>
If you want to compile Okular, you need to have a compilation environment set up, which, in general, should be provided by your distribution. In case you want to compile the development version of Okular, please refer to Build from source at KDE's Community Wiki.
Jeśli chcesz zbudować Okulara, to musisz mieć ustawione środowisko do budowania, które w ogólności powinno ci być zapewnione przez twoją dystrybucję. Jeśli chcesz budować wersję rozwojową Okulara, to przejdź do działu budowania z kodu źródłowego na Wiki Społeczności KDE.
Możesz pobrać i skompilować Okulara w następujący sposób:
......@@ -28,7 +28,7 @@ There are some optional packages you could install in order to have some more fu
* Poppler (silnik PDF): Do zbudowania silnika PDF potrzebujesz [biblioteki Poppler](http://poppler.freedesktop.org), dla której wymagana wersja to co najmniej 0.24
* Libspectre: Aby zbudować i używać silnika PostScipt (PS), potrzebujesz >= 0.2. Jeśli twoje distro go nie zawiera lub dostarczana wersja nie jest wystarczająca, to możesz ją pobrać [stąd](http://libspectre.freedesktop.org)
* DjVuLibre: To compile the DjVu backend, you need DjVuLibre >= 3.5.17. As with Libspectre, you can get it from your distro or [here](http://djvulibre.djvuzone.org).
* DjVuLibre: Aby zbudować silnik DjVu, potrzebujesz DjVuLibre >= 3.5.17. Tak jak w przypadku Libspectre, możesz pobrać ją ze swojego distro lub [tutaj](http://djvulibre.djvuzone.org).
* libTIFF: This is required for TIFF/fax support. Currently there is no minimum required version, so any quite recent version of the library available from your distro should work. In case of trouble, do not hesitate to contact the Okular developers.
* libCHM: This is needed to compile the CHM backend. As with libTIFF, there is no minimum version requirement
* Libepub: If you need EPub support, you can install this library from your distro or from [sourceforge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
* libCHM: Jest to potrzebne do zbudowania silnika CHM. Tak jak z libTIFF, nie ma wymagania na najstarszą wersję
* Libepub: Jeśli potrzebujesz obsługi EPub, to możesz wgrać tę bibliotekę ze swojego distro lub z [sourceforge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
......@@ -9,11 +9,11 @@ title: Kontakt
Z twórcami Okular możesz skontaktować się na wiele sposobów:
* Mailing list: To coordinate okular development, we use the [okular-devel mailing list](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) at kde.org. You can use it to talk about the development of the core application, and feedback about existent or new backends is appreciated.
* Lista rozmów: Do zarządzania rozwojem okulara, używamy [listy rozmów okular-devel](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) na kde.org. Możesz jej użyć do rozmowy o rozwoju głównej aplikacji oraz wyrażenia opinii o istniejących lub nowych silnikach.
* IRC: For general chat, we use the IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) and [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) on the [Freenode network](http://www.freenode.net/). Some of the Okular developers can be found hanging there.
* IRC: Do ogólnych rozmów używamy IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) oraz [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) w [sieci Freenode](http://www.freenode.net/). Można tam znaleźć niektórych twórców Okulara.
* Matrix: The aforementioned chat can also be accessed over the Matrix network via [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Matrix: Do uprzednio wspomnianego miejsca rozmów można także dotrzeć poprzez sieć Matrix na [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Forum: Jeśli wolisz używać forum, to możesz używać [Forum Okulara](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) wewnątrz większych [For społeczności KDE](http://forum.kde.org/).
......
---
intro: Okular is available as a precompiled package in a wide range of platforms.
You can check the package status for your Linux distro on the right or keep reading
for info on other operating systems
intro: Okular jest dostępny jako uprzednio zbudowany pakiet na wielu platformach.
Możesz sprawdzić stan pakietu dla swojej dystrybucji Linuksa po prawej lub przeczytać
szczegóły nt. innych systemów operacyjnych.
layout: download
menu:
main:
......@@ -11,20 +11,19 @@ options:
- image: /images/tux.png
image_alt: Tux
name: Linux
text: Okular is already available on most Linux distributions. You can install it
from the [KDE Software Center](https://apps.kde.org/okular).
text: Okular jest już dostępny na większości dystrybucji Linuksowych. Możesz go
wgrać z [Ośrodka Oprogramowania KDE](https://apps.kde.org/okular).
- image: /images/flatpak.png
image_alt: Logo Flatpaka
name: Flatpak
text: You can install the latest [Okular Flatpak](https://flathub.org/apps/details/org.kde.okular)
from Flathub. Experimental Flatpaks with nightly builds of Okular can be [installed
from the KDE Flatpak repository](https://community.kde.org/Guidelines_and_HOWTOs/Flatpak#Applications
).
text: Możesz wgrać najnowszego [Flatpaka Okulara](https://flathub.org/apps/details/org.kde.okular)
z Flathuba. Rozwojowe Flatpaki lub Okulara budowanego nocą można [wgrać z repozytorium
KDE](https://community.kde.org/Guidelines_and_HOWTOs/Flatpak#Applications ).
- image: /images/ark.svg
image_alt: Logo Arka
name: Wydanie źródeł
text: Okular is released regularly as part of KDE Gear. If you want to build from
source, you can check the [Build It section](/build-it).
text: Okular jest wydawany regularnie jako część Zestawu KDE. Jeśli chcesz go zbudować
ze źródła, to zajrzyj do [działu budowania](/build-it).
- image: /images/windows.svg
image_alt: Windows logo
name: Windows
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ faq:
zainstalowanych pakietów okular-extra-backends i libchm1. Dlaczego?
- answer: Ponieważ nie masz usługi mowy na swoim systemie, wgraj bibliotekę mowy Qt,
a możliwość ta powinna stać się dla ciebie dostępna
question: Dlaczego opcje mowy w menu Narzędzia są wyszarzone?
- answer: Zainstaluj pakiet poppler-data
question: Dlaczego ustawienia mowy w menu Narzędzia są wyszarzone?
- answer: Wgraj pakiet poppler-data
question: Pewne znaki nie są wyświetlane i przy włączeniu debugowania pewne wiersze
pokazują 'Brakuje pakietu językowego dla xxx'
layout: faq
......
---
intro: Okular supports a wide variety of document formats and use cases. This page
always refers to the stable series of Okular, currently Okular 20.12
intro: Okular obsługuje wiele formatów dokumentów i przypadków używania. Ta strona
zawsze odnosi się do stabilnych wydań Okulara, obecnie Okulara 20.12
layout: formats
menu:
main:
......
......@@ -2,18 +2,18 @@
date: 2008-07-29
title: Okular 0.7 wydany
---
The Okular team is proud to announce a new version of Okular, released as part of <a href="http://www.kde.org/announcements/4.1/">KDE 4.1</a>. Some of the new features and improvements include (in random order):
Zespół Okulara ma zaszczyt ogłosić nową wersję Okulara, wydaną jako część <a href="http://www.kde.org/announcements/4.1/">KDE 4.1</a>. Wśród nowych możliwości i usprawnień znajdują się (w losowej kolejności):
* Possibility to save a PDF document with the changes to the form fields
* Presentation mode: support for more than one screen, and possibility to disable transitions
* The zoom level is stored per-document now
* Enhanced text-to-speech support, that can be used to read the whole document, a specific page or the text selection
* Backward direction for text search
* Improved support for forms
* Preliminary (really basic and most probably incomplete) support for JavaScript in PDF documents
* Support for file attachment annotations
* Possibility to remove the white border of pages when viewing pages
* New backend for EPub documents
* OpenDocument Text backend: support for encrypted documents, list and tables improvements
* XPS backend: various loading and rendering improvements, should be much more usable now
* PS backend: various improvements, mainly due to the newer libspectre required
* Możliwość zapisu dokumentu PDF ze zmianami do pól formularzy.
* Tryb prezentacji: obsługa dla więcej niż jednego ekranu i możliwość wyłączenia przejść
* Poziom powiększenia jest od teraz zapamiętywany osobno dla każdego dokumentu
* Usprawniona obsługa tekstu-na-mowę, której można używać do odczytu całego dokumentu, danej strony lub zaznaczonego tekstu
* Wyszukiwanie tekstu wstecz
* Usprawniona obsługa formularzy
* Wstępny (naprawdę podstawowa i najprawdopodobniej niepełna) obsługa JavaScript w dokumentach PDF
* Obsługa opisu w postaci plików załączanych
* Możliwość usunięcia białego obramowania stron podczas ich przeglądania
* Nowy silnik dla dokumentów EPub
* Silnik tekstu OpenDocument: obsługa zaszyfrowanych dokumentów, usprawnienia do list oraz tabel
* Silnik XPS: różne usprawnienia do wczytywania i wyświetlania, od teraz powinno być bardziej użyteczne
* Silnik PS: różne usprawnienia, gównie ze względu na wymaganie nowszego libspectre
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2020-12-10
title: Okular 20.12 wydany
---
The 20.12 version of Okular has been released. This release introduces various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 is a recommended update for everyone using Okular.
Wydano wersję 20.12 Okulara. To wydanie usuwa małe błędy i daje nowe małe możliwości w wielu miejscach. Pełny dziennik zmian możesz zobaczyć na <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 jest zalecanym uaktualnieniem dla wszystkich używających tego programu.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2007-07-10
title: aKademy 2007 - prezentacja Okular (materiały online)
---
The Okular talk given by Pino Toscano at <a href="http://akademy2007.kde.org">aKademy 2007</a> is now online. There are both <a href="http://akademy2007.kde.org/conference/slides/okular.pdf">slides</a> and <a href="http://home.kde.org/~akademy07/videos/2-05-Okular:simply_a_document_viewer.ogg">video</a> available.
Wystąpienie nt. Okulara wygłoszone przez Pino Toscano na <a href="http://akademy2007.kde.org">aKademy 2007</a> od teraz jest w internecie. Dostępne są zarówno <a href="http://akademy2007.kde.org/conference/slides/okular.pdf">strony z prezentacji</a> oraz<a href="http://home.kde.org/~akademy07/videos/2-05-Okular:simply_a_document_viewer.ogg">filmy</a>.
......@@ -6,6 +6,8 @@ Apps.DVI:
other: DVI
Apps.DjVu:
other: DjVu
Apps.DjVuLibre:
other: '[DjVuLibre](http://djvulibre.djvuzone.org)'
Apps.DocumentRights:
other: Prawa do dokumentu
Apps.Documents:
......@@ -66,24 +68,96 @@ Apps.Tiff:
other: TIFF
Apps.XPS:
other: XPS
Apps.chmlib:
other: '[chmlib](http://www.jedrea.com/chmlib)'
Apps.epub:
other: '[epub](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools)'
Apps.libTIFF:
other: '[libTIFF](http://www.remotesensing.org/libtiff)'
Apps.libspectre:
other: '[libspectre](http://libspectre.freedesktop.org)'
Apps.no:
other: Nie
Apps.poppler:
other: '[poppler](http://poppler.freedesktop.org)'
Apps.yes:
other: Tak
Home.SupportsFormats:
other: Obsługa wielu formatów
Home.SupportsFormats.description:
other: Okular obsługuje wiele formatów, do których zalicza się PDF, EPub, DjVU oraz
MD dla dokumentów; JPEG, PNG, GIF, Tiff, WebP dla obrazów; CBR oraz CBZ dla komiksów;
oraz wiele, wiele więcej.
Home.SupportsFormats.seemore:
other: Zobacz tabelę zgodności formatów
Home.advancedinterface:
other: Rozbudowany interfejs użytkownika
Home.advancedinterface.alt_img:
other: Zrzut ekranu z Okulara, pokazujący jego tryb opisywania.
Home.advancedinterface.features:
other: Okular daje wiele możliwości do łatwego zarządzania dokumentami.
Home.alt_img:
other: Zrzuty ekranu Okulara
Home.annotate:
other: Pisz na swoich PDFach
Home.annotate.description:
other: Dzięki trybowi opisywania Okulara, możesz łatwo dodawać uwagi w wierszu oraz
wysuwne, podświetlać oraz podkreślać tekst, a nawet dodawać własny tekst.
Home.ataglance:
other: Twoja treść, z dala
Home.ataglance.alt_img1:
other: Pasek treści Okulara, wyświetla spis treści dokumentu.
Home.ataglance.alt_img2:
other: Pasek miniatur Okulara pokazuje miniaturę każdej strony dokumentu.
Home.ataglance.description:
other: Poruszanie się po twoich treściach jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki
paskowi miniatur Okulara, możesz przeglądać graficznie część dokumentu, której
szukasz. Dzięki paskowi zawartości, możesz szukać rozdziału, którego potrzebujesz,
w całym dokumencie.
Home.description:
other: Wieloplatformowy, szybki i wyładowany możliwościami, Okular umożliwia ci
odczytywanie dokumentów PDF, komiksów, książek EPub, przeglądanie obrazów, obrazowanie
dokumentów Markdown oraz wiele więcej.
Home.download_it:
other: Odwiedź stronę pobierania.
Home.downloadbutton:
other: Pobierz
Home.esign:
other: Pierwszorzędna obsługa podpisywania
Home.esign.alt_img:
other: Okular pokazujący podpisanego PDFa.
Home.esign.description:
other: Możesz oglądać i potwierdzać zgodność podpisów cyfrowych osadzonych w PDFach,
sprawdzać czy nadal są ważne i wykrywać jakiekolwiek zmiany od czasu podpisania
dokumentu. Możesz nawet podpisać PDFa samemu!
Home.figcaption:
other: Ilustracja autorstwa [David Revoy CC-BY-SA-4.0](https://www.peppercarrot.com/)
Home.freesoftware:
other: Darmowe oprogramowanie
Home.freesoftware.alt_img:
other: Logo dla inicjatywy wolności PDF
Home.freesoftware.description:
other: Okular jest wydawany na warunkach [GPLv2+](https://spdx.org/licenses/GPL-2.0-or-later.html),
a przez to jest w pełni darmowym oprogramowaniem.
Home.motto:
other: Wszechstronna przeglądarka dokumentów
Home.recentnews:
other: Najświeższe aktualności
Home.recentnews.read-more:
other: Przeczytaj więcej
Home.recentnews.view-all:
other: Zobacz wszystkie wieści o rozwoju
Home.selectandview:
other: Zaznaczaj i oglądaj dowolny tekst
Home.selectandview.alt_img1:
other: Tryb zaznaczania Okulara, z możliwością zaznaczania tekstu, obszaru oraz
tabeli.
Home.selectandview.alt_img2:
other: Szkło powiększające tekst Okulara.
Home.selectandview.description:
other: Dzięki trybowi zaznaczania Okulara, możesz kopiować i wklejać niemalże cokolwiek
z twoich dokumentów w inne miejsce. A gdy tekst, który próbujesz przeczytać, jest
zbyt mały to możesz użyć trybu szkła powiększającego.
Home.try_it:
other: Wypróbuj Okulara już teraz!
Search.NoResults:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment