Commit 5a1325e0 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent aebd096c
......@@ -33,6 +33,6 @@ Obstaja nekaj neobveznih paketov, ki jih lahko namestite, da bi bilo v Okularju
* libCHM: To je potrebno za prevod zaledja CHM. Tako kot pri libTIFF tudi tukaj ni zahteve po minimalni različici
* Libepub: Če potrebujete podporo za EPub, lahko to knjižnico namestite iz distribucije ali iz [sourceforge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
## Uninstalling Okular
## Odstranjevanje Okularja
You can uninstall Okular by running `make uninstall` in your `build` dir. This will remove the application from your system. It will not remove any user data you have viewed, created, or modified with Okular.
Okular lahko odstranite tako, da v imeniku `build` zaženete` make uninstall`.To bo odstranilo aplikacijo iz vašega sistema. Ne bo pa odstranil nobenega uporabniškega podatka, ki ste si ga ogledali, ustvarili ali spremenili z Okularjem.
......@@ -144,6 +144,12 @@ Home.freesoftware:
other: Prosto programje
Home.freesoftware.alt_img:
other: Logo iniciative prostega PDFa
Home.freesoftware.description:
other: Okular je izdan pod licenco [GPLv2+](https://spdx.org/licenses/GPL-2.0-or-later.html)
in je tako popolnoma prosto programje. Poiščite izvorno kodo vključno z navodili
kako prispevati k programu v [Okular repositorij na KDE's GitLab](https://invent.kde.org/graphics/okular).
Okular tudi v celoti spoštuje vašo zasebnost, vse podrobnosti si oglejte v [KDE
Software Privacy Policy](https://kde.org/privacypolicy-apps/).
Home.made-by-kde:
other: Izdelano v KDE
Home.motto:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment