Commit 664fa04b authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 4487eda2
......@@ -24,11 +24,11 @@ Jeśli wgrywasz Okulara w innym katalogu niż systemowym, to prawdopodobnie musi
## Opcjonalne pakiety
There are some optional packages you could install in order to have some more functionalities in Okular. Some might already be packaged for your distro, but other may not. If you want to avoid any issues, stick to the packages supported by your distribution
Istnieje kilka niewymaganych pakietów, które możesz wgrać, aby zyskać więcej możliwości w Okularze. Niektóre z nich mogą być już w twojej dystrybucji, a innych może tam nie być. Jeśli chcesz uniknąć kłopotów, to trzymaj się pakietów swojej dystrybucji.
* Poppler (silnik PDF): Do zbudowania silnika PDF potrzebujesz [biblioteki Poppler](http://poppler.freedesktop.org), dla której wymagana wersja to co najmniej 0.24
* Libspectre: Aby zbudować i używać silnika PostScipt (PS), potrzebujesz >= 0.2. Jeśli twoje distro go nie zawiera lub dostarczana wersja nie jest wystarczająca, to możesz ją pobrać [stąd](http://libspectre.freedesktop.org)
* DjVuLibre: Aby zbudować silnik DjVu, potrzebujesz DjVuLibre >= 3.5.17. Tak jak w przypadku Libspectre, możesz pobrać ją ze swojego distro lub [tutaj](http://djvulibre.djvuzone.org).
* libTIFF: This is required for TIFF/fax support. Currently there is no minimum required version, so any quite recent version of the library available from your distro should work. In case of trouble, do not hesitate to contact the Okular developers.
* libTIFF: Jest to wymagane do obsługi TIFF/fax. Obecnie nie minimalnej wymaganej wersji, więc wszelkie stosunkowo aktualne wydania biblioteki dostępne dla twojej dystrybucji powinny działać. W przypadku kłopotów zachęcamy do kontaktu z twórcami Okulara.
* libCHM: Jest to potrzebne do zbudowania silnika CHM. Tak jak z libTIFF, nie ma wymagania na najstarszą wersję
* Libepub: Jeśli potrzebujesz obsługi EPub, to możesz wgrać tę bibliotekę ze swojego distro lub z [sourceforge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
......@@ -25,13 +25,13 @@ options:
text: Okular jest wydawany regularnie jako część Zestawu KDE. Jeśli chcesz go zbudować
ze źródła, to zajrzyj do [działu budowania](/build-it).
- image: /images/windows.svg
image_alt: Windows logo
image_alt: Logo Windowsa
name: Windows
text: Have a look at the [KDE on Windows initiative](https://community.kde.org/Windows)
for information on how to install KDE Software on Windows. The stable release
is available on the [Microsoft Store](https://www.microsoft.com/store/apps/9n41msq1wnm8).
There are also [experimental nightly builds](https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Nightly_win64/),
for which testing and bug reports would be welcome.
text: Spójrz na [inicjatywę KDE na Windowsie](https://community.kde.org/Windows),
jeśli chcesz wiedzieć jak wgrać oprogramowanie KDE na Windowsie. Stabilne wydanie
jest dostępne w [Sklepie Microsoft](https://www.microsoft.com/store/apps/9n41msq1wnm8).
Istnieją także [wydania budowane w nocy](https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Nightly_win64/),
dla których testy i zgłoszenia o błędach będą mile widziane.
sassFiles:
- /sass/download.scss
title: Pobierz
......
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2006-11-02
title: Okular 0.5.81 (wersja niestabilna) wydany
---
The Okular team is proud to announce the release of a snapshot of Okular that compiles against the <a href="http://dot.kde.org/1162475911/">Second KDE 4 Developers Snapshot</a>. This snapshot is not completely functional, yet, as we have lots of things to polish and finish, but you are free to test it and provide as much feedback as you want. You can find the snapshot package at <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2</a>. Have a look at the <a href="download.php">download</a> page to be sure you have all the necessary libraries.
Zespół Okular dumnie ogłasza wydanie migawki Okulara dla <a href="http://dot.kde.org/1162475911/">Second KDE 4 Developers Snapshot</a>. Migawka wciąż nie jest całkowicie funkcjonalna, mamy wiele rzeczy do dopracowania, ale jeśli chcecie, możecie ją przetestować i dostarczyć jak najwięcej informacji zwrotnych. Pakiet można znaleźć na <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2</a>. Odwiedź także stronę <a href="download.php">pobierania</a> i upewnij się, że masz wszystkie niezbędne biblioteki.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2006-08-27
title: Okular 0.5 (wersja niestabilna) wydany
---
The Okular team is proud to announce the release of a snapshot of Okular that compiles against the <a href="http://dot.kde.org/1155935483/">KDE 4 'Krash' snapshot</a>. This snapshot is still not completely functional as we have lots of things to polish and finish but you are free to test it and provide as much feedback as you want. You can find the snapshot package at <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.tar.bz2</a>. Have a look at the <a href="download.php">download</a> page to be sure you have all the necessary libraries.
Zespół Okular dumnie ogłasza wydanie migawki Okular dla <a href="http://dot.kde.org/1155935483/">KDE 4 'Krash' snapshot</a>. Migawka wciąż nie jest całkowicie funkcjonalna, mamy wiele rzeczy do dopracowania, ale jeśli chcecie, możecie ją przetestować i dostarczyć jak najwięcej informacji zwrotnych. Pakiet można znaleźć na <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.tar.bz2</a>. Odwiedź także stronę <a href="download.php">pobierania</a> i upewnij się, że masz wszystkie niezbędne biblioteki.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2020-04-23
title: Okular 1.10 wydany
---
The 1.10 version of Okular has been released. This release introduces kinetic scrolling, tab management improvements, improvements to the Mobile UI and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 is a recommended update for everyone using Okular.
Wydano wersję 1.10 Okulara. To wydanie wprowadza kinetyczne przewijanie, usprawnienia do zarządzania kartami, usprawnienia do interfejsu na urządzeniach przenośny i wiele innych poprawek w różnych miejscach. Pełny dziennik zmian możesz obejrzeć na <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Zaleca się uaktualnienie do Okulara 1.10 wszystkim użytkownikom.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2020-08-13
title: Okular 1.11 wydany
---
The 1.11 version of Okular has been released. This release introduces a new annotation user interface and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 is a recommended update for everyone using Okular.
Wydano wersję 1.11 Okulara. To wydanie wprowadza nowy interfejs opisywania dokumentów i wiele innych poprawek w różnych miejscach. Pełny dziennik zmian możesz obejrzeć na <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Zaleca się uaktualnienie do Okulara 1.11 wszystkim użytkownikom.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2021-04-22
title: Okular 21.04 wydany
---
The 21.04 version of Okular has been released. This release introduces Digital Signing of PDF files and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular'>https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular</a>. Okular 21.04 is a recommended update for everyone using Okular.
Wydano wersję 21.04 Okulara. To wydanie wprowadza cyfrowe podpisywanie plików PDF i wiele innych poprawek w różnych miejscach. Pełny dziennik zmian możesz obejrzeć na <a href='https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular'>https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular</a>. Zaleca się uaktualnienie do Okulara 21.04 wszystkim użytkownikom.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2007-01-31
title: Okular dołączył do projektu The Season of Usability
---
The Okular team is proud to announce Okular has been one of the applications selected to participate in the <a href="http://www.openusability.org/season/0607/">Season of Usability</a> project, run by usability experts at <a href="http://www.openusability.org">OpenUsability</a>. From here we want to welcome Sharad Baliyan to the team and thank Florian Graessle and Pino Toscano for their continued work on improving Okular.
Zespół Okular dumnie ogłasza, że Okular jest jedną z aplikacji wybranych do udziału w projekcie <a href="http://www.openusability.org/season/0607/">Season of Usability</a>, prowadzonym przez ekspertów użyteczności z <a href="http://www.openusability.org">OpenUsability</a>. Z tego miejsca chcemy przywitać w zespole Sharada Baliyana oraz podziękować Florianowi Graessle i Pino Toscano za kontynuowanie ich pracy nad ulepszaniem Okular.
......@@ -2,6 +2,8 @@ Apps.Annotations:
other: Adnotacje
Apps.CHM:
other: CHM
Apps.Comic Book:
other: Komiks
Apps.DVI:
other: DVI
Apps.DjVu:
......@@ -20,6 +22,8 @@ Apps.ExtractText:
other: Wydobywanie tekstu
Apps.Fax:
other: Fax
Apps.Fiction Book:
other: Książka o fikcji
Apps.Font:
other: Szczegóły czcionki
Apps.Forms:
......@@ -30,6 +34,8 @@ Apps.Images:
other: Obrazy
Apps.InverseSearch:
other: Wyszukiwanie odwrotne
Apps.InverseSearch.FormatsDone:
other: pdfsync, synctex
Apps.Links:
other: Odnośniki
Apps.Loading:
......@@ -80,6 +86,8 @@ Apps.no:
other: Nie
Apps.poppler:
other: '[poppler](http://poppler.freedesktop.org)'
Apps.wip:
other: Praca w trakcie
Apps.yes:
other: Tak
Home.SupportsFormats:
......@@ -139,6 +147,8 @@ Home.freesoftware.alt_img:
Home.freesoftware.description:
other: Okular jest wydawany na warunkach [GPLv2+](https://spdx.org/licenses/GPL-2.0-or-later.html),
a przez to jest w pełni darmowym oprogramowaniem.
Home.made-by-kde:
other: Stworzone przez KDE
Home.motto:
other: Wszechstronna przeglądarka dokumentów
Home.recentnews:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment