Commit 7bf744b3 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT regenerate from .po

parent 99a46b30
......@@ -118,10 +118,10 @@ $text["Free Software PDF readers"] = "Lectors de PDF fets amb programari lliure"
$text["Okular news"] = "Notícies de l'Okular";
$text["Okular 1.10 released"] = "Publicat l'Okular 1.10";
$text["April 23, 2020"] = "23 d'abril de 2020";
$text["The 1.10 version of Okular has been released. This release introduces kinetic scrolling, tab management improvements, improvements to the Mobile UI and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 1.10 de l'Okular. Aquesta publicació presenta el desplaçament cinètic, millores a la gestió de les pestanyes, millores a la IU mòbil i diverses correccions i funcionalitats menors. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. L'Okular 1.10 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
$text["The 1.10 version of Okular has been released. This release introduces kinetic scrolling, tab management improvements, improvements to the Mobile UI and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 1.10 de l'Okular. Aquesta publicació presenta el desplaçament cinètic, millores a la gestió de les pestanyes, millores a la IU mòbil i diverses correccions i funcionalitats secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. L'Okular 1.10 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
$text["Okular 1.9 released"] = "Publicat l'Okular 1.9";
$text["December 12, 2019"] = "12 de desembre de 2019";
$text["The 1.9 version of Okular has been released. This release introduces cb7 support for ComicBook archives, improved JavaScript support for PDF files among various other fixes and small features. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular</a>. Okular 1.9 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 1.9 de l'Okular. Aquesta publicació presenta el suport per als arxius de ComicBook «cb7», un suport millorar del JavaScript per als fitxers PDF, i altres correccions i millores menors. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular</a>. L'Okular 1.9 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
$text["The 1.9 version of Okular has been released. This release introduces cb7 support for ComicBook archives, improved JavaScript support for PDF files among various other fixes and small features. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular</a>. Okular 1.9 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 1.9 de l'Okular. Aquesta publicació presenta el suport per als arxius de ComicBook «cb7», un suport millorar del JavaScript per als fitxers PDF, i altres correccions i millores secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular</a>. L'Okular 1.9 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
$text["Okular 1.8 released"] = "Publicat l'Okular 1.8";
$text["August 15, 2019"] = "15 d'agost de 2019";
$text["The 1.8 version of Okular has been released together with KDE Applications 19.08 release. This release introduces the feature of setting Line Annotation endings among various other fixes and small features. You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=19.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=19.08.0#okular</a>. Okular 1.8 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 1.8 de l'Okular conjuntament amb la publicació 19.08 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació introdueix la característica per a configurar les finalitzacions de l'anotació de línia entre altres esmenes i característiques petites. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=19.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=19.08.0#okular</a>. L'Okular 1.8 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
......@@ -178,7 +178,7 @@ $text["October 10, 2012"] = "10 d'octubre de 2012";
$text["We now have a subforum inside the KDE Community Forums. You can find it at <a href=\"http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251\">http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251</href>."] = "Ara tenim un subfòrum dins els fòrums de la Comunitat KDE. El podeu trobar a <a href=\"http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251\">http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251</href>.";
$text["Okular 0.15 released"] = "Publicat l'Okular 0.15";
$text["August 1, 2012"] = "1 d'agost de 2012";
$text["The 0.15 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.9 release. This release introduces new features like the ability to store annotations with PDF documents, more support for PDF movies, multiple bookmarks per page and some other minor improvements. You can find a non complete list of bugs and features in <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. Okular 0.15 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 0.15 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.9 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves funcionalitats com la capacitat d'emmagatzemar anotacions amb els documents PDF, més suport per les pel·lícules PDF, punts múltiples per pàgina i altres millores menors. Podeu trobar la llista no completa dels errors i funcionalitats al <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. L'Okular 0.15 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
$text["The 0.15 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.9 release. This release introduces new features like the ability to store annotations with PDF documents, more support for PDF movies, multiple bookmarks per page and some other minor improvements. You can find a non complete list of bugs and features in <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. Okular 0.15 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 0.15 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.9 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves funcionalitats com la capacitat d'emmagatzemar anotacions amb els documents PDF, més suport per les pel·lícules PDF, punts múltiples per pàgina i altres millores secundàries. Podeu trobar la llista no completa dels errors i funcionalitats al <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. L'Okular 0.15 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
$text["Okular 0.14 released"] = "Publicat l'Okular 0.14";
$text["January 25, 2012"] = "25 de gener de 2012";
$text["The 0.14 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.8 release. This release introduces new features like improved text selection in documents with columns, table selection tool, LaTex rendering in annotations, improved embedded support (for use in e.g. Kile), better layouting for faced pages, smarter screensaver/powermanagement handling, improved page label support, default zoom configuration, improved Landscape printing, etc. You can find a non complete list of bugs and features in <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.8.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. Okular 0.14 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 0.14 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.8 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves funcionalitats com la selecció millorada de text als documents amb columnes, l'eina de selecció de taules, renderització del LaTex en anotacions, suport millorat de la incrustació (p. ex. per ús al Kile), una disposició millor per pàgines oposades, gestió intel·ligent de l'estalvi de pantalla/gestió d'energia, suport millorat d'etiquetes de pàgina, configuració predeterminada del zoom, impressió apaïsada millorada, etc. Podeu trobar la llista no completa dels errors i funcionalitats al <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.8.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. L'Okular 0.14 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
......@@ -214,10 +214,10 @@ $text["January 27, 2009"] = "27 de gener de 2009";
$text["The Okular team is proud to announce a new version of Okular, released as part of <a href=\"http://www.kde.org/announcements/4.2/\">KDE 4.2</a>. Some of the new features and improvements include (in random order): <ul type=\"disc\"> <li>Add a Document Archiving possibility</li> <li>Start a search from the current page</li> <li>Preliminar support for videos in PDF documents</li> <li>Presentation mode improvements: screen saver inhibition, and black screen mode</li> <li>More stamp annotations</li> <li>Support for Lilypond's \"point-and-click\" links</li> <li>Editor configuration for inverse search</li> <li>Export to OpenDocument Text and HTML for ODT, Fictionbook and EPub backends (requires Qt 4.5)</li> <li>New backend for G3/G4 fax documents</li> <li>DjVu backend: memory management improvements</li> <li>OpenDocument Text backend: various improvements</li> <li>... other small features and fixes</li> </ul> And, of course, many bugs were fixed."] = "L'equip de l'Okular anuncia amb satisfacció una versió nova de l'Okular, publicada com a part del <a href=\"http://www.kde.org/announcements/4.2/\">KDE 4.2</a>. Entre les funcionalitats i millores noves s'inclouen (en ordre aleatori): <ul type=\"disc\"> <li>Afegeix la possibilitat d'arxivat d'un document</li> <li>Inicia la cerca des de la pàgina actual</li> <li>Suport preliminar per als vídeos als documents PDF</li> <li>Millores al mode presentació: inhibició de l'estalvi de pantalla, i mode pantalla negra</li> <li>Més anotacions de segell</li> <li>Implementació dels enllaços «apunta i clic» del Lilypond's</li> <li>Configuració de l'editor per a la cerca inversa</li> <li>Exportació a OpenDocument Text i HTML per als dorsals ODT, Fictionbook i EPub (requereix les Qt 4.5)</li> <li>Dorsal nou per als documents de fax G3/G4</li> <li>Dorsal DjVu: millores a la gestió de la memòria</li> <li>Dorsal OpenDocument Text: millores diverses</li> <li>... altres funcionalitats i esmenes petites</li> </ul> I, per suposat, s'han esmenat molts errors.";
$text["Okular 0.7.3 released"] = "Publicat l'Okular 0.7.3";
$text["November 4, 2008"] = "4 de novembre de 2008";
$text["The third maintenance release of the KDE 4.1 series includes Okular 0.7.3. It includes some minor fixes in the user interface and in the text search. You can read all the fixed issues at <a href=\"http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_2to4_1_3.php#okular\">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_2to4_1_3.php</a>"] = "La tercera publicació de manteniment de les sèries 4.1 del KDE conté l'Okular 0.7.3. Inclou diversos esmenes menors a la interfície d'usuari i a la cerca de text. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href=\"http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_2to4_1_3.php#okular\">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_2to4_1_3.php</a>";
$text["The third maintenance release of the KDE 4.1 series includes Okular 0.7.3. It includes some minor fixes in the user interface and in the text search. You can read all the fixed issues at <a href=\"http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_2to4_1_3.php#okular\">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_2to4_1_3.php</a>"] = "La tercera publicació de manteniment de les sèries 4.1 del KDE conté l'Okular 0.7.3. Inclou diversos esmenes secundàries a la interfície d'usuari i a la cerca de text. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href=\"http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_2to4_1_3.php#okular\">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_2to4_1_3.php</a>";
$text["Okular 0.7.2 released"] = "Publicat l'Okular 0.7.2";
$text["October 3, 2008"] = "3 d'octubre de 2008";
$text["The second maintenance release of the KDE 4.1 series includes Okular 0.7.2. It includes some minor fixes in the TIFF and Comicbook backends and the change to \"Fit Width\" as default zoom level. You can read all the fixed issues at <a href=\"http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php#okular\">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php</a>"] = "La segona publicació de manteniment de les sèries 4.1 del KDE conté l'Okular 0.7.2. Inclou diversos esmenes menors als dorsals TIFF i Comicbook i el canvi a «Ajusta a l'amplada de pàgina»com a nivell de zoom predeterminat. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href=\"http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php#okular\">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php</a>";
$text["The second maintenance release of the KDE 4.1 series includes Okular 0.7.2. It includes some minor fixes in the TIFF and Comicbook backends and the change to \"Fit Width\" as default zoom level. You can read all the fixed issues at <a href=\"http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php#okular\">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php</a>"] = "La segona publicació de manteniment de les sèries 4.1 del KDE conté l'Okular 0.7.2. Inclou diversos esmenes secundàries als dorsals TIFF i Comicbook i el canvi a «Ajusta a l'amplada de pàgina»com a nivell de zoom predeterminat. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href=\"http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php#okular\">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php</a>";
$text["Okular 0.7.1 released"] = "Publicat l'Okular 0.7.1";
$text["September 3, 2008"] = "3 de setembre de 2008";
$text["The first maintenance release of the KDE 4.1 series includes Okular 0.7.1. It includes some crash fixes among other minor fixes. You can read all the fixed issues at <a href=\"http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1to4_1_1.php#okular\">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1to4_1_1.php</a>"] = "La primera publicació de manteniment de les sèries 4.1 del KDE conté l'Okular 0.7.1. Inclou diverses esmenes de fallades entre altres esmenes petites. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href=\"http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1to4_1_1.php#okular\">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1to4_1_1.php</a>";
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment