Commit 7e50931c authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT regenerate from .po

parent cf09d1b6
This diff is collapsed.
...@@ -16,6 +16,7 @@ $text["Binary packages"] = "Pakiety binarne"; ...@@ -16,6 +16,7 @@ $text["Binary packages"] = "Pakiety binarne";
$text["The recommended way for end-user installations of Okular is using binary packages:"] = "Zalecany dla użytkownika końcowego sposób instalacji Okular to użycie pakietów binarnych: "; $text["The recommended way for end-user installations of Okular is using binary packages:"] = "Zalecany dla użytkownika końcowego sposób instalacji Okular to użycie pakietów binarnych: ";
$text["For GNU/Linux and the BSDs use the package manager to find the Okular package (might be part of the broader kdegraphics package) and install it."] = "Jeśli używasz GNU/Linux lub BSD skorzystaj z menedżera pakietów, aby znaleźć i zainstalować Okular (może być częścią większego pakietu kdegraphics)."; $text["For GNU/Linux and the BSDs use the package manager to find the Okular package (might be part of the broader kdegraphics package) and install it."] = "Jeśli używasz GNU/Linux lub BSD skorzystaj z menedżera pakietów, aby znaleźć i zainstalować Okular (może być częścią większego pakietu kdegraphics).";
$text["For Windows have a look at the <a href='https://community.kde.org/Windows'>KDE on Windows Initiative</a> webpage for information on how to install KDE Software on Windows. The stable release is available on the <a href='https://www.microsoft.com/store/apps/9N41MSQ1WNM8'>Microsoft Store</a>. There are <a href='https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Nightly_win64/'>experimental nightly builds</a> as well. Please test and send patches."] = "Jeśli używasz Windowsa, to zajrzyj na <a href='https://community.kde.org/Windows'>Inicjatywa KDE na Windowsie</a> po szczegóły na temat wgrywania oprogramowania KDE na Windowsie. Stabilne wydanie jest dostępne w <a href='https://www.microsoft.com/store/apps/9N41MSQ1WNM8'>Sklepie Microsoft</a>. Znajdują się tam także <a href='https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Nightly_win64/'>eksperymentalne nocne budowy</a>. Zalecamy ich wypróbowanie i przesłanie nam łatek."; $text["For Windows have a look at the <a href='https://community.kde.org/Windows'>KDE on Windows Initiative</a> webpage for information on how to install KDE Software on Windows. The stable release is available on the <a href='https://www.microsoft.com/store/apps/9N41MSQ1WNM8'>Microsoft Store</a>. There are <a href='https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Nightly_win64/'>experimental nightly builds</a> as well. Please test and send patches."] = "Jeśli używasz Windowsa, to zajrzyj na <a href='https://community.kde.org/Windows'>Inicjatywa KDE na Windowsie</a> po szczegóły na temat wgrywania oprogramowania KDE na Windowsie. Stabilne wydanie jest dostępne w <a href='https://www.microsoft.com/store/apps/9N41MSQ1WNM8'>Sklepie Microsoft</a>. Znajdują się tam także <a href='https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Nightly_win64/'>eksperymentalne nocne budowy</a>. Zalecamy ich wypróbowanie i przesłanie nam łatek.";
$text["For macOS have a look at the <a href='https://community.kde.org/Mac'>KDE on macOS</a> webpage for information on how to install KDE Software on macOS."] = "Jeśli używasz macOS, zajrzyj na <a href='https://community.kde.org/Mac'>KDE dla macOS</a> po szczegóły na temat wgrywania oprogramowania KDE na macOS.";
$text["Packaging status"] = "Stan pakietów"; $text["Packaging status"] = "Stan pakietów";
$text["N.B: The table above refers to the KDE Applications release version that Okular was part of. The actual Okular version as reported by the About dialog is different, e.g. Okular 1.2.1 was released as part of KDE Applications 17.08.1 and would should up with such number in the table."] = "Tabela powyżej odnosi się do wersji wydań Aplikacji KDE, których częścią był Okular. Obecna wersja Okulara, zgłaszana przez okno dialogowe o Okularze, jest inna, np. Okular 1.2.1 został wydany jako część Aplikacji KDE 17.08.1 i z takim numerem powinien pojawić się w tabeli."; $text["N.B: The table above refers to the KDE Applications release version that Okular was part of. The actual Okular version as reported by the About dialog is different, e.g. Okular 1.2.1 was released as part of KDE Applications 17.08.1 and would should up with such number in the table."] = "Tabela powyżej odnosi się do wersji wydań Aplikacji KDE, których częścią był Okular. Obecna wersja Okulara, zgłaszana przez okno dialogowe o Okularze, jest inna, np. Okular 1.2.1 został wydany jako część Aplikacji KDE 17.08.1 i z takim numerem powinien pojawić się w tabeli.";
$text["Compiling Okular from source"] = "Kompilowanie Okulara ze źródeł"; $text["Compiling Okular from source"] = "Kompilowanie Okulara ze źródeł";
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment