Commit 98156871 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent eb744e0d
---
menu:
main:
name: Build It
name: Koostaminen
parent: about
weight: 2
title: Okularin kääntäminen lähdekoodista Linuxissa
......
......@@ -5,16 +5,16 @@ menu:
weight: 4
title: Yhteydenotot
---
<img src="/images/konqi-dev.png" align="right" alt="Konqi, the KDE mascot" style="height: 200px;"/>
<img src="/images/konqi-dev.png" align="right" alt="Konqi, KDE:n maskotti" style="height: 200px;"/>
Okularin kehitysryhmään saa yhteyden monin tavoin:
* Mailing list: To coordinate okular development, we use the [okular-devel mailing list](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) at kde.org. You can use it to talk about the development of the core application, and feedback about existent or new backends is appreciated.
* Postituslista: Okularin kehityksen koordinoimiseen käytämme kde.orgissa [okular-devel-postituslistaa](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel). Sitä voi käyttää keskusteluun pääsovelluksen kehityksestä. Palautetta nykyisistä ja uusista taustajärjestelmistä arvostetaan.
* IRC: For general chat, we use the IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) and [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) on the [Freenode network](http://www.freenode.net/). Some of the Okular developers can be found hanging there.
* IRC: Yleiseen keskusteluun käytämme [FreeNode-verkossa](http://www.freenode.net) IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) ja [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel). Niistä voi löytää Okularin kehittäjiäkin.
* Matrix: The aforementioned chat can also be accessed over the Matrix network via [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Matrix: Yllä mainittuun keskusteluun pääsee myös Matrix-verkosta [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Forum: If you prefer to use a forum you can use the [Okular forum](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) inside the bigger [KDE Community Forums](http://forum.kde.org/).
* Keskustelualue: Jos suosit keskustelualuetta, voit käyttää [Okular-foorumia](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251), joka on osa laajempaa [KDE-yhteisöfoorumia](http://forum.kde.org/).
* Bugs and Wishes: Bugs and Wishes should be reported to the [KDE bug tracker](https://bugs.kde.org/). If you want to help, you can find a list of top bugs [here](https://community.kde.org/Okular).
* Ohjelmavirheet ja toiveet: Ohjelmavirheistä ja toiveista tulisi ilmoittaa (englanniksi) [KDE:n vianseurantajärjestelmään](https://bugs.kde.org/). Jos haluat auttaa, luettelon pahimmista virheistä löytää (täältä)[https://community.kde.org/Okular).
---
intro: Okular is available as a precompiled package in a wide range of platforms.
You can check the package status for your Linux distro on the right or keep reading
for info on other operating systems
intro: Okularin saa esikäännettynä pakettina laajalle joukolle alustoja. Oikealta
voi tarkistaa Linux-jakelun pakettien tilan, ja muista käyttöjärjestelmistä löytää
tietoa tuonnempaa
layout: download
menu:
main:
......@@ -11,28 +11,24 @@ options:
- image: /images/tux.png
image_alt: Tux
name: Linux
text: Okular is already available on most Linux distributions. You can install it
from the [KDE Software Center](https://apps.kde.org/okular).
text: Okularin saa jo useimpiin Linux-jakeluihin. Sen voi asentaa [KDE-ohjelmakeskuksesta](https://apps.kde.org/okular).
- image: /images/flatpak.png
image_alt: Flatpak logo
image_alt: Flatpakin logo
name: Flatpak
text: You can install the latest [Okular Flatpak](https://flathub.org/apps/details/org.kde.okular)
from Flathub. Experimental Flatpaks with nightly builds of Okular can be [installed
from the KDE Flatpak repository](https://community.kde.org/Guidelines_and_HOWTOs/Flatpak#Applications
).
text: Flathubista voi asentaa viimeisimmän [Okular-flatpakin](https://flathub.org/apps/defailts/org.kde.okular).
Kokeelliset flatpakit Okularin öisistä koosteista voi [asentaa KDE Flatpak -asennuslähteestä](https://community.kde.org/Guidelines_and_HOWTOs/Flatpak#Applications).
- image: /images/ark.svg
image_alt: Ark logo
name: Release Sources
text: Okular is released regularly as part of KDE Gear. If you want to build from
source, you can check the [Build It section](/build-it).
image_alt: Arkin logo
name: Julkaisulähteet
text: Okularia julkaistaan säännöllisesti osana KDE Geariä. Jos haluat koostaa sen
lähteistä, vilkaise [Koostaminen-osiota](/build-it).
- image: /images/windows.svg
image_alt: Windows-logo
name: Windows
text: Have a look at the [KDE on Windows initiative](https://community.kde.org/Windows)
for information on how to install KDE Software on Windows. The stable release
is available on the [Microsoft Store](https://www.microsoft.com/store/apps/9n41msq1wnm8).
There are also [experimental nightly builds](https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Nightly_win64/),
for which testing and bug reports would be welcome.
text: Asentaaksesi KDE-ohjelmia Windowsiin vilkaise <a href='http://windows.kde.org/'>KDE
on Windows Initiative</a> -sivustoa. Vakaa versio löytyy [Microsoft Storesta](https://www.microsoft.com/store/apps/9n41msqwnm8).
On myös [kokeellisia öisiä koosteita](https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Nightly_win64/),
joiden testaus ja virheistä ilmoittaminen on tervetullutta.
sassFiles:
- /sass/download.scss
title: Lataa
......
---
faq:
- answer: Ubuntu (thus Kubuntu as well) packages of Okular are compiled without support
for these two formats. The reason is explained in [this](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277007)
Launchpad report.
question: When using Ubuntu, I cannot read CHM and EPub documents, even if I have
okular-extra-backends and libchm1 installed. Why?
- answer: Because you don't have a speech service on your system. Install the Qt Speech
library and they should be enabled
question: Why are the speak options in the Tools menu grayed out?
- answer: Ubuntun (ja siten Kubuntunkin) Okular-paketit ovat käännetty ilman näiden
tiedostomuotojen tukea. Syy selitetään [tässä](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277077)
Launchpad-tiedotteessa.
question: Ubuntussa CHM- ja ePub-asiakirjoja ei voi lukea, vaikka okular-extra-backend-ja
libchml-paketit on asennettu. Miksei?
- answer: Koska järjestelmässä ei ole KDE:n puhesynteesityökaluja. Asenna Qt Speech
-kirjasto, jonka jälkeen niiden pitäisi tulla käyttöön
question: Miksi työkaluvalikon Puhu-valinnat näkyvät harmaina?
- answer: Asenna poppler-data -paketti
question: Joitakin merkkejä ei piirretty, ja kun virheenpaikannus otettiin käyttöön,
joillakin riveillä mainitaan ”kieleltä xxx puuttuva kielipaketti”
......
......@@ -4,10 +4,10 @@ intro: Okular tukee laajaa tiedostomuotojen ja käyttötapojen valikoimaa. Täm
layout: formats
menu:
main:
name: Document Format
name: Tiedostomuoto
parent: about
weight: 1
sassFiles:
- /sass/table.scss
title: Document Format Handlers Status
title: Tiedostomuotojen käsittelyn tila
---
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2016-08-18
title: Okular 0.26 julkaistiin
---
The 0.26 version of Okular has been released together with KDE Applications 16.08 release. This release introduces very small changes, you can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.08.0#okular</a>. Okular 0.26 is a recommended update for everyone using Okular.
Okularin versio 0.26 on julkaistu KDE:n sovellusten 16.08-julkaisuversiossa. Tässä julkaisuversiossa esitellään hyvin pieniä muutoksia; täyden muutoslokin voi nähdä osoitteesta <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.08.0#okular</a>. Okular 0.26 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2006-11-02
title: Okularin epävakaa kehitysversio 0.5.81 julkaistiin
---
The Okular team is proud to announce the release of a snapshot of Okular that compiles against the <a href="http://dot.kde.org/1162475911/">Second KDE 4 Developers Snapshot</a>. This snapshot is not completely functional, yet, as we have lots of things to polish and finish, but you are free to test it and provide as much feedback as you want. You can find the snapshot package at <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2</a>. Have a look at the <a href="download.php">download</a> page to be sure you have all the necessary libraries.
Okularin kehitysryhmä kertoo ylpeänä julkaisseensa Okularista uuden tilannekuvan, joka on tarkoitettu käännettäväksi <a href="http://dot.kde.org/1162475911/">toisen KDE 4 -kehitystilannekuvan</a> kanssa. Tilannekuva ei ole vielä täysin käyttökelpoinen, koska hiottavaa ja viimeisteltävää on paljon, mutta kokeile vapaasti ja anna palautetta niin paljon kuin haluat. Tilannekuvapaketin löytää osoitteesta <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2</a>. Tarkista <a href="download.php">lataussivulta</a>, että sinulla on kaikki tarvittavat kirjastot.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2006-08-27
title: Okularin epävakaa kehitysversio 0.5 julkaistiin
---
The Okular team is proud to announce the release of a snapshot of Okular that compiles against the <a href="http://dot.kde.org/1155935483/">KDE 4 'Krash' snapshot</a>. This snapshot is still not completely functional as we have lots of things to polish and finish but you are free to test it and provide as much feedback as you want. You can find the snapshot package at <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.tar.bz2</a>. Have a look at the <a href="download.php">download</a> page to be sure you have all the necessary libraries.
Okularin kehitysryhmä kertoo ylpeänä julkaisseensa Okularista uuden tilannekuvan, joka on tarkoitettu käännettäväksi <a href="http://dot.kde.org/1155935483/">KDE 4 Krash” -kehitysversion</a> kanssa. Tilannekuva ei ole vielä täysin käyttökelpoinen, koska hiottavaa ja viimeisteltävää on paljon, mutta kokeile vapaasti ja anna palautetta niin paljon kuin haluat. Tilannekuvapaketin löytää osoitteesta <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.tar.bz2</a>. Tarkista <a href="download.php">lataussivulta</a>, että sinulla on kaikki tarvittavat kirjastot.
......@@ -2,11 +2,11 @@
date: 2008-07-29
title: Okular 0.7 julkaistiin
---
The Okular team is proud to announce a new version of Okular, released as part of <a href="http://www.kde.org/announcements/4.1/">KDE 4.1</a>. Some of the new features and improvements include (in random order):
Okular-työryhmä esittelee ylpeänä Okularin uuden version, joka on julkaistu osana <a href="http://www.kde.org/announcements/4.1/">KDE 4.1:tä</a>. Uusia ominaisuuksia ja parannuksia ovat (satunnaisjärjestyksessä):
* Possibility to save a PDF document with the changes to the form fields
* Presentation mode: support for more than one screen, and possibility to disable transitions
* The zoom level is stored per-document now
* Mahdollisuus tallentaa PDF-tiedosto lomakekenttien muutoksineen
* Esitystila: useiden näyttöjen tuki sekä mahdollisuus poistaa siirtymät käytöstä
* Lähennystaso tallennetaan nyt tiedostoittain
* Parannettu puhesynteesituki: voi käyttää koko tiedoston, määräsivun tai tekstivalinnan lukemiseen
* Tekstihaut käänteiseen suuntaan
* Paranneltu lomaketuki
......
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2016-12-15
title: Okular 1.0 julkaistiin
---
The 1.0 version of Okular has been released together with KDE Applications 16.12 release. This release is now based in KDE Frameworks 5, you can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.12.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.12.0#okular</a>. Okular 1.0 is a recommended update for everyone using Okular.
Okularin versio 1.0 on julkaistu KDE:n sovellusten 16.12-julkaisuversiossa. Tämä julkaisu perustuu KDE Frameworks 5:een. Täyden muutoslokin voi nähdä osoitteesta <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-16.12.0.php#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-16.12.0.php#okular</a>. Okular 1.0 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2020-04-23
title: Okular 1.10 julkaistiin
---
The 1.10 version of Okular has been released. This release introduces kinetic scrolling, tab management improvements, improvements to the Mobile UI and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 is a recommended update for everyone using Okular.
Okularin versio 1.10 on julkaistu. Tässä julkaisussa esitellään kineettinen vieritys, välilehtihallinnan ja mobiilikäyttöliittymän parannuksia sekä monia pienempiä yleisiä virheenkorjauksia ja ominaisuuksia. Täyden muutoslokin voi nähdä osoitteesta <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2017-04-20
title: Okular 1.1 julkaistiin
---
The 1.1 version of Okular has been released together with KDE Applications 17.04 release. This release introduces annotation resize functionality, support for automatic calculation of form contents, touch screen improvements and more! You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.04.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.04.0#okular</a>. Okular 1.1 is a recommended update for everyone using Okular.
Okularin versio 1.1 on julkaistu KDE:n sovellusten 17.04-julkaisuversiossa. Tässä julkaisuversiossa esitellään mahdollisuus muuttaa merkintöjen kokoa, lomakkeen sisällön automaattisen laskennan tuki, kosketusnäyttöparannuksia ja paljon muuta! Täyden muutoslokin voi nähdä osoitteesta <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.04.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.04.0#okular</a>. Okular 1.1 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2017-08-17
title: Okular 1.2 julkaistiin
---
The 1.2 version of Okular has been released together with KDE Applications 17.08 release. This release introduces minor bugfixes and improvements. You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.08.0#okular</a>. Okular 1.2 is a recommended update for everyone using Okular.
Okularin versio 1.2 on julkaistu KDE:n sovellusten 17.08-julkaisuversiossa. Tässä julkaisuversiossa esitellään pieniä yleisiä virheenkorjauksia ja ominaisuuksia. Täyden muutoslokin voi nähdä osoitteesta <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.08.0#okular</a>. Okular 1.2 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2017-12-14
title: Okular 1.3 julkaistiin
---
The 1.3 version of Okular has been released together with KDE Applications 17.12 release. This release introduces changes to how saving annotations and form data works, supports partial rendering updates for files that take long time to render, makes text links interactive on text selection mode, adds a Share option in the File menu, adds Markdown support and fixes some issues regarding HiDPI support. You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.12.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.12.0#okular</a>. Okular 1.3 is a recommended update for everyone using Okular.
Okularin versio 1.3 on julkaistu KDE:n sovellusten 17.12-julkaisuversiossa. Tässä julkaisuversiossa esitellään muutoksia siihen, miten merkinnät tallennetaan ja miten lomakkeet toimivat, osittaishahmonnustuki hitaasti hahmonnettaville tiedostoille, vuorovaikutteiset tekstilinkit tekstivalintatilassa, Tiedosto-valikon uusi Jaa-kohta, Markdown-tuki sekä korjauksia HiDPI-tuen ongelmiin. Täyden muutoslokin voi nähdä osoitteesta <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.12.0.php#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.12.0.php#okular</a>. Okular 1.3 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2018-04-19
title: Okular 1.4 julkaistiin
---
The 1.4 version of Okular has been released together with KDE Applications 18.04 release. This release introduces improved JavaScript support in PDF files and supports PDF rendering cancelling, which means that if you have a complex PDF file and you change the zoom while it's rendering it will cancel immediately instead of waiting for the render to finish. You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.04.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.04.0#okular</a>. Okular 1.4 is a recommended update for everyone using Okular.
Okularin versio 1.4 on julkaistu KDE:n sovellusten 18.04-julkaisuversiossa. Tässä julkaisuversiossa esitellään PDF-tiedostojen parannettu JavaScript-tuki sekä PDF-hahmonnuksen perumisen tuki, mikä tarkoittaa, että kun monimutkaista PDF-tiedostoa yrittää lähentää sen vielä hahmontuessa, hahmonnus peruuntuu heti eikä vasta valmistuttuaan. Täyden muutoslokin voi nähdä osoitteesta <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.04.0.php#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.04.0.php#okular</a>. Okular 1.4 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2018-08-16
title: Okular 1.5 julkaistiin
---
The 1.5 version of Okular has been released together with KDE Applications 18.08 release. This release introduces Form improvements among various other fixes and small features. You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.08.0#okular</a>. Okular 1.5 is a recommended update for everyone using Okular.
Okularin versio 1.5 on julkaistu KDE:n sovellusten 18.08-julkaisuversiossa. Tässä julkaisuversiossa esitellään lomakeparannuksia monien pienempien yleisten virheenkorjausten ja ominaisuuksien ohessa. Täyden muutoslokin voi nähdä osoitteesta <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.08.0.php#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.08.0.php#okular</a>. Okular 1.5 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2018-12-13
title: Okular 1.6 julkaistiin
---
The 1.6 version of Okular has been released together with KDE Applications 18.12 release. This release introduces the new Typewriter annotation tool among various other fixes and small features. You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=18.12.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=18.12.0#okular</a>. Okular 1.6 is a recommended update for everyone using Okular.
Okularin versio 1.6 on julkaistu KDE:n sovellusten 18.12-julkaisuversiossa. Tässä julkaisuversiossa esitellään uusi kirjoituskone-merkintätyökalu sekä monia pieniä yleisiä virheenkorjauksia ja ominaisuuksia. Täyden muutoslokin voi nähdä osoitteesta <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.12.0.php#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.12.0.php#okular</a>. Okular 1.6 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2019-12-12
title: Okular 1.9 julkaistiin
---
The 1.9 version of Okular has been released. This release introduces cb7 support for ComicBook archives, improved JavaScript support for PDF files among various other fixes and small features. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular</a>. Okular 1.9 is a recommended update for everyone using Okular.
Okularin versio 1.9 on julkaistu. Tässä julkaisuversiossa esitellään ComicBook-arkistojen cb7-tuki, PDF-tiedostojen JavaScript-tuki sekä useita pienempiä yleisiä virheenkorjauksia ja ominaisuuksia. Täyden muutoslokin voi nähdä osoitteesta <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular</a>. Okular 1.9 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2020-12-10
title: Okular 20.12 julkaistiin
---
The 20.12 version of Okular has been released. This release introduces various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 is a recommended update for everyone using Okular.
Okularin versio 20.12 on julkaistu. Tässä julkaisuversiossa esitellään pieniä yleisiä virhekorjauksia ja ominaisuuksia. Täyden muutoslokin voi nähdä osoitteesta <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0.php#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0.php#okular</a>. Okular 20.12 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2021-04-22
title: Okular 21.04 julkaistiin
---
The 21.04 version of Okular has been released. This release introduces Digital Signing of PDF files and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular'>https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular</a>. Okular 21.04 is a recommended update for everyone using Okular.
Okularin versio 21.04 on julkaistu. Tässä julkaisussa esitellään PDF-tiedostojen digitaalinen allekirjoitus sekä pienempiä yleisiä virheenkorjauksia ja ominaisuuksia. Täyden muutoslokin voit katsoa osoitteessa <a href='https://kde.org/announcements/releases/21.04.0/#okular'>https://kde.org/announcements/releases/21.04.0/#okular</a>. Okular 21.04 on suositeltu päivitys kaikille Okularin käyttäjille.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment