Commit ad382355 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent bab31b18
Pipeline #78713 skipped
......@@ -37,14 +37,14 @@ sassFiles:
- /sass/download.scss
title: Baixada
---
## Installation
## Instal·lació
To install Okular follow the instructions of the platform you are using for how to install software. Most platforms have a graphical installer which can be used to install software packages. In many cases it will automatically be opened when clicking the download or install link for your platform.
Per a instal·lar l'Okular seguiu les instruccions de la plataforma que useu quant a la instal·lació de programari. La majoria de les plataformes tenen un instal·lador gràfic que es pot utilitzar per a instal·lar paquets de programari. En molts casos s'obrirà automàticament en fer clic a l'enllaç de baixada o instal·lació de la vostra plataforma.
If you are using Linux, Okular might already be pre-installed on your system as part of a default selection. If not, you can install it with the package management tool of your Linux distribution. See its documentation for details.
Si empreu el Linux, l'Okular ja podria estar preinstal·lat en el sistema com a part de la selecció predeterminada. Si no, el podeu instal·lar amb l'eina de gestió de paquets de la vostra distribució Linux. Vegeu la seua documentació per als detalls.
In many cases you will have the opportunity to install Okular in a modular way, so you can decide to install support for specific formats separately or install translations for the user interface. Choose the modules according to your needs and preferences.
En molts casos tindreu l'oportunitat d'instal·lar l'Okular d'una manera modular, de manera que podreu decidir instal·lar el funcionament per a formats específics separadament o instal·lar les traduccions per a la interfície d'usuari. Trieu el mòduls segons les vostres necessitats i preferències.
## Uninstallation
## Desinstal·lació
To uninstall Okular follow the instructions of the package management tool you have used to install Okular. This will remove the Okular application. It will not touch data you have viewed, created, or modified with Okular.
Per a desinstal·lar l'Okular seguiu les instruccions de l'eina de gestió de paquets que heu usat per a instal·lar l'Okular. Això eliminarà l'aplicació Okular. No tocarà les dades que heu vist, creat o modificat amb l'Okular.
......@@ -37,14 +37,14 @@ sassFiles:
- /sass/download.scss
title: Baixada
---
## Installation
## Instal·lació
To install Okular follow the instructions of the platform you are using for how to install software. Most platforms have a graphical installer which can be used to install software packages. In many cases it will automatically be opened when clicking the download or install link for your platform.
Per a instal·lar l'Okular seguiu les instruccions de la plataforma que useu quant a la instal·lació de programari. La majoria de les plataformes tenen un instal·lador gràfic que es pot utilitzar per a instal·lar paquets de programari. En molts casos s'obrirà automàticament en fer clic a l'enllaç de baixada o instal·lació de la vostra plataforma.
If you are using Linux, Okular might already be pre-installed on your system as part of a default selection. If not, you can install it with the package management tool of your Linux distribution. See its documentation for details.
Si empreu el Linux, l'Okular ja podria estar preinstal·lat en el sistema com a part de la selecció predeterminada. Si no, el podeu instal·lar amb l'eina de gestió de paquets de la vostra distribució Linux. Vegeu la seva documentació per als detalls.
In many cases you will have the opportunity to install Okular in a modular way, so you can decide to install support for specific formats separately or install translations for the user interface. Choose the modules according to your needs and preferences.
En molts casos tindreu l'oportunitat d'instal·lar l'Okular d'una manera modular, de manera que podreu decidir instal·lar el funcionament per a formats específics separadament o instal·lar les traduccions per a la interfície d'usuari. Trieu el mòduls segons les vostres necessitats i preferències.
## Uninstallation
## Desinstal·lació
To uninstall Okular follow the instructions of the package management tool you have used to install Okular. This will remove the Okular application. It will not touch data you have viewed, created, or modified with Okular.
Per a desinstal·lar l'Okular seguiu les instruccions de l'eina de gestió de paquets que heu usat per a instal·lar l'Okular. Això eliminarà l'aplicació Okular. No tocarà les dades que heu vist, creat o modificat amb l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2008-02-05
title: Publicat l'Okular 0.6.1
---
La primera publicació de manteniment de les sèries 4.0 del KDE conté l'Okular 0.6.1. Inclou diverses esmenes d'errors, incloent una millora per a no tronar a baixar fitxers en desar, millores d'usabilitat, etc. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0to4_0_1.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0to4_0_1.php</a>
La primera publicació de manteniment de les sèries 4.0 del KDE conté l'Okular 0.6.1. Inclou diverses esmenes d'errors, incloent una millora per a no tornar a baixar fitxers en desar, millores d'usabilitat, etc. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0to4_0_1.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0to4_0_1.php</a>
......@@ -36,14 +36,14 @@ sassFiles:
- /sass/download.scss
title: Descarga
---
## Installation
## Instalación
To install Okular follow the instructions of the platform you are using for how to install software. Most platforms have a graphical installer which can be used to install software packages. In many cases it will automatically be opened when clicking the download or install link for your platform.
Para instalar Okular, siga las instrucciones de la plataforma que esté usando para instalar software. La mayoría de las plataformas disponen de un instalador gráfico que se puede usar para instalar paquetes de software. En muchos casos se abrirá automáticamente al pulsar el enlace de descarga o de instalación para su plataforma.
If you are using Linux, Okular might already be pre-installed on your system as part of a default selection. If not, you can install it with the package management tool of your Linux distribution. See its documentation for details.
Si está usando Linux, es posible que Okular ya esté preinstalado en su sistema como parte de la selección predeterminada. En caso contrario, puede instalarlo con la herramienta de gestión de paquetes de su distribución Linux. Consulte su documentación para más detalles.
In many cases you will have the opportunity to install Okular in a modular way, so you can decide to install support for specific formats separately or install translations for the user interface. Choose the modules according to your needs and preferences.
En muchos casos tendrá la oportunidad de instalar Okular de una forma modular, en la que podrá decidir si se instala el soporte para determinados formatos de forma separada o si se instalan las traducciones de la interfaz de usuario. Elija los módulos según sus necesidades y preferencias personales.
## Uninstallation
## Desinstalación
To uninstall Okular follow the instructions of the package management tool you have used to install Okular. This will remove the Okular application. It will not touch data you have viewed, created, or modified with Okular.
Para desinstalar Okular, siga las instrucciones de la herramienta de gestión de paquetes que haya usado para instalar Okular. Solo se eliminará la aplicación Okular, pero no se verá afectado ningún archivo que haya visualizado, creado o modificado con Okular.
......@@ -37,14 +37,14 @@ sassFiles:
- /sass/download.scss
title: Downloaden
---
## Installation
## Installatie
To install Okular follow the instructions of the platform you are using for how to install software. Most platforms have a graphical installer which can be used to install software packages. In many cases it will automatically be opened when clicking the download or install link for your platform.
Om Okular te installeren volg de instructies van het platform dat u gebruikt voor hoe software te installeren. De meeste platforms hebben een grafisch installatieprogramma die gebruikt kan worden om softwarepakketten te installeren. In veel gevallen zal het automatisch geopend worden door te klikken op de koppeling voor downloaden of installeren voor uw platform.
If you are using Linux, Okular might already be pre-installed on your system as part of a default selection. If not, you can install it with the package management tool of your Linux distribution. See its documentation for details.
Als u Linux gebruikt, zou Okular al vooraf geïnstalleerd kunnen zijn op uw systeem als onderdeel van een standaard selectie. Zo niet, dan kunt u het installeren met het hulpmiddel voor pakketbeheer van uw Linux distributie. Zie zijn documentatie voor details.
In many cases you will have the opportunity to install Okular in a modular way, so you can decide to install support for specific formats separately or install translations for the user interface. Choose the modules according to your needs and preferences.
In vele gevallens zult u de mogelijkheid hebben om Okular op een modulaire manier te installeren, zodat u kunt beslissen om ondersteuning voor specifieke formaten separaat te installeren of vertalingen voor het gebruikersinterface te installeren. Kies de modulen volgens wat u nodig heeft en volgens uw voorkeur.
## Uninstallation
## Installatie ongedaan maken
To uninstall Okular follow the instructions of the package management tool you have used to install Okular. This will remove the Okular application. It will not touch data you have viewed, created, or modified with Okular.
Om de installatie van Okular ongedaan te maken volgt u de instructies van het hulpmiddel voor pakketbeheer dat u hebt gebruikt om Okular te installeren. Dit zal de toepassing uit uw systeem verwijderen. Het zal geen gebruikersgegevens, die u hebt bekeken, aangemaakt of gewijzigd met Okular, verwijderen.
......@@ -39,12 +39,12 @@ title: Nerladdning
---
## Installation
To install Okular follow the instructions of the platform you are using for how to install software. Most platforms have a graphical installer which can be used to install software packages. In many cases it will automatically be opened when clicking the download or install link for your platform.
För att installera Okular följ instruktionerna i pakethanteringsverktyget du använder för att installera programvara. De flesta plattformar har ett grafiskt installationsverktyg som kan användas för att installera programvarupaket. I många fall öppnas det automatiskt när nerladdnings. eller installationslänken för plattformen klickas.
If you are using Linux, Okular might already be pre-installed on your system as part of a default selection. If not, you can install it with the package management tool of your Linux distribution. See its documentation for details.
Om du använder Linux, kanske Okular redan är förinstallerat på systemet som en del av ett förvalt urval. Om inte, kan du installera den med Linux-distributionens pakethanteringsverktyg. Se dess dokumentation för detaljerad information.
In many cases you will have the opportunity to install Okular in a modular way, so you can decide to install support for specific formats separately or install translations for the user interface. Choose the modules according to your needs and preferences.
I många fall har du möjlighet att installera Okular på ett modulärt sätt, så att du kan välja att installera stöd för specifika format separat, eller installera översättningar av användargränssnittet. Välj modulerna enligt dina behov och önskemål.
## Uninstallation
## Avinstallation
To uninstall Okular follow the instructions of the package management tool you have used to install Okular. This will remove the Okular application. It will not touch data you have viewed, created, or modified with Okular.
För att avinstallera Okular följ instruktionerna i pakethanteringsverktyget som du har använt för att installera Okular. Det tar bort programmet Okular. Det tar inte bort någon användardata som du har tittat på, skapat, eller ändrat med Okular.
......@@ -38,14 +38,14 @@ sassFiles:
- /sass/download.scss
title: Отримання
---
## Installation
## Встановлення
To install Okular follow the instructions of the platform you are using for how to install software. Most platforms have a graphical installer which can be used to install software packages. In many cases it will automatically be opened when clicking the download or install link for your platform.
Щоб встановити Okular, виконайте настанови щодо встановлення програмного забезпечення для платформи, якою ви користуєтеся. Для більшості платформ передбачено графічний засіб встановлення, яким можна скористатися для встановлення пакунків програмного забезпечення. У багатьох випадках його буде автоматично відкрито у відповідь на клацання на посиланні для отримання даних або встановлення для вашої платформи.
If you are using Linux, Okular might already be pre-installed on your system as part of a default selection. If not, you can install it with the package management tool of your Linux distribution. See its documentation for details.
Якщо ви користуєтеся Linux, Okular може бути вже встановлено у вашій системі як частину типового набору пакунків системи. Якщо програму не встановлено, ви можете встановити її за допомогою засобу для керування пакунками вашого дистрибутива Linux. Ознайомтеся із документацією, щоб дізнатися більше.
In many cases you will have the opportunity to install Okular in a modular way, so you can decide to install support for specific formats separately or install translations for the user interface. Choose the modules according to your needs and preferences.
У багатьох випадках ви можете встановити Okular у модульний спосіб, коли ви можете вирішувати, чи слід встановлювати підтримку певних форматів даних або перекладів. Виберіть модулі відповідно до ваших потреб та уподобань.
## Uninstallation
## Вилучення
To uninstall Okular follow the instructions of the package management tool you have used to install Okular. This will remove the Okular application. It will not touch data you have viewed, created, or modified with Okular.
Щоб вилучити Okular, виконайте настанови для засобу керування пакунками, яким ви користувалися для встановлення Okular. У результаті пакунок із програмою Okular буде вилучено. При цьому дані, які було переглянуто, створено або змінено за допомогою Okular, лишаться недоторканними.
......@@ -134,7 +134,7 @@ Home.download_it:
Home.downloadbutton:
other: Baixada
Home.esign:
other: Suport de primera classe per a les signatures
other: Suport de primera classe de signatures
Home.esign.alt_img:
other: L'Okular mostrant un PDF signat.
Home.esign.description:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment