Commit d46673db authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent 9d514289
Pipeline #121248 skipped
---
date: 2021-08-12
title: Okular 21.08 wydany
---
Wydano wersję 21.08 Okulara. To wydanie zawiera różne małe poprawki i daje nowe możliwości w wielu miejscach. Pełny dziennik zmian możesz obejrzeć na <a href='https://kde.org/announcements/changelogs/gear/21.08.0/#okular'>https://kde.org/announcements/changelogs/gear/21.08.0/#okular</a>. Zaleca się uaktualnienie do Okulara 21.08 wszystkim użytkownikom.
---
date: 2021-12-09
title: Okular 21.12 wydany
---
Wydano wersję 21.12 Okulara. Główną cechą tego wydania jest właściwa obsługa stempli w plikach PDF. Są tu także różne małe poprawki i nowe możliwości. Pełny dziennik zmian możesz obejrzeć na <a href='https://kde.org/announcements/changelogs/gear/21.12.0/#okular'>https://kde.org/announcements/changelogs/gear/21.12.0/#okular</a>. Zaleca się uaktualnienie do Okulara 21.12 wszystkim użytkownikom.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment