Commit dd6fc22c authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent f1fb527e
......@@ -263,8 +263,15 @@ languages:
sl:
contentDir: content-trans/sl
languageCode: sl
languageName: Slovensko
menu:
main: []
main:
- identifier: about
name: About
weight: 2
- name: Donate
url: https://kde.org/donations
weight: 4
weight: 2
sv:
contentDir: content-trans/sv
......
......@@ -22,7 +22,7 @@ Hi ha diversos paquets opcionals que es poden instal·lar per a tenir més carac
* Poppler (dorsal de PDF): Per a compilar el dorsal de PDF, cal la [biblioteca Poppler](http://poppler.freedesktop.org), amb la versió mínima requerida 0.24
* Libspectre: Per tal de compilar i usar aquest dorsal de PostScript (PS), cal la «libspectre» >= 0.2. Si la vostra distribució no l'empaqueta, o la versió empaquetada no és suficient, podeu baixar-la des d'[aquí](https://libspectre.freedesktop.org).
* DjVuLibre: Per a compilar el dorsal de DjVu, cal DjVuLibre >= 3.5.17. Com amb la Libspectre, la podeu aconseguir de la vostra distribució o [aquí](http://djvulibre.djvuzone.org).
* DjVuLibre: Per a compilar el dorsal de DjVu, cal DjVuLibre >= 3.5.17. Com passa amb la Libspectre, la podeu aconseguir des de la vostra distribució o [aquí](http://djvulibre.djvuzone.org).
* libTIFF: Es requereix per a admetre TIFF/fax. Actualment no hi ha cap versió mínima requerida, així que qualsevol versió bastant recent de la biblioteca disponible a la vostra distribució hauria de funcionar. En cas de problemes, no dubteu a contactar amb els desenvolupadors de l'Okular.
* libCHM: Cal per a compilar el dorsal de CHM. Com amb la «libTIFF», no hi ha cap requisit de versió mínima.
* libCHM: Cal per a compilar el dorsal de CHM. Com passa amb la «libTIFF», no hi ha cap requisit de versió mínima.
* Libepub: Si cal admetre EPub, podeu instal·lar aquesta biblioteca a partir de la vostra distribució o des de [SourceForge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
......@@ -9,7 +9,7 @@ title: Contacte
Podeu contactar amb l'equip de l'Okular de moltes maneres:
* Llista de correus: Per a coordinar el desenvolupament de l'Okular, s'utilitza la [llista de correu okular-devel](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) a kde.org. Podeu usar-la per a comentar el desenvolupament del nucli de l'aplicació, però també són benvinguts els comentaris quant als dorsals existents o nous.
* Llista de correu: Per a coordinar el desenvolupament de l'Okular, s'utilitza la [llista de correu okular-devel](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) a kde.org. Podeu usar-la per a comentar el desenvolupament del nucli de l'aplicació, però també són benvinguts els comentaris quant als dorsals existents o nous.
* IRC: Per al xat general usem l'IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) i el [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) a la [xarxa Freenode](http://www.freenode.net/). Podreu trobar alguns dels desenvolupadors de l'Okular que rondin per allí.
......
---
intro: L'Okular és disponible com a paquet precompilat en una gran varietat de plataformes.
Podeu comprovar l'estat del paquet per a la vostra distribució de Linux a la dreta
intro: L'Okular està disponible com a paquet precompilat en una gran varietat de plataformes.
Podeu comprovar l'estat del paquet per a la vostra distribució de Linux de la dreta,
o continueu llegint per a informació en altres sistemes operatius
layout: download
menu:
......@@ -11,8 +11,8 @@ options:
- image: /images/tux.png
image_alt: Tux
name: Linux
text: L'Okular ja és disponible a la majoria de les distribucions de Linux. El podeu
instal·lar des del [Centre de programari de KDE](https://apps.kde.org/okular).
text: L'Okular ja està disponible a la majoria de les distribucions de Linux. El
podeu instal·lar des del [Centre de programari de KDE](https://apps.kde.org/okular).
- image: /images/flatpak.png
image_alt: Logotip del Flatpak
name: Flatpak
......
---
faq:
- answer: Els paquets de l'Okular a l'Ubuntu (i també el Kubuntu) estan compilats
sense admetre aquests dos formats. El motiu s'explica en [aquest](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277007)
sense suport per aquests dos formats. El motiu s'explica en [aquest](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277007)
informe del Launchpad.
question: En usar Ubuntu, no puc llegir documents CHM ni EPub, encara que estan
question: En usar l'Ubuntu, no puc llegir documents CHM ni EPub, encara que estan
instal·lats «okular-extra-backends» i «libchm1». Perquè?
- answer: Perquè no hi ha cap servei de veu en aquest sistema. Instal·leu la biblioteca
Speech de les Qt i s'haurien d'activar
......
......@@ -22,7 +22,7 @@ Hi ha diversos paquets opcionals que es poden instal·lar per a tenir més carac
* Poppler (dorsal de PDF): Per a compilar el dorsal de PDF, cal la [biblioteca Poppler](http://poppler.freedesktop.org), amb la versió mínima requerida 0.24
* Libspectre: Per tal de compilar i usar aquest dorsal de PostScript (PS), cal la «libspectre» >= 0.2. Si la vostra distribució no l'empaqueta, o la versió empaquetada no és suficient, podeu baixar-la des d'[aquí](https://libspectre.freedesktop.org).
* DjVuLibre: Per a compilar el dorsal de DjVu, cal DjVuLibre >= 3.5.17. Com amb la Libspectre, la podeu aconseguir de la vostra distribució o [aquí](http://djvulibre.djvuzone.org).
* DjVuLibre: Per a compilar el dorsal de DjVu, cal DjVuLibre >= 3.5.17. Com passa amb la Libspectre, la podeu aconseguir des de la vostra distribució o [aquí](http://djvulibre.djvuzone.org).
* libTIFF: Es requereix per a admetre TIFF/fax. Actualment no hi ha cap versió mínima requerida, així que qualsevol versió bastant recent de la biblioteca disponible a la vostra distribució hauria de funcionar. En cas de problemes, no dubteu a contactar amb els desenvolupadors de l'Okular.
* libCHM: Cal per a compilar el dorsal de CHM. Com amb la «libTIFF», no hi ha cap requisit de versió mínima.
* libCHM: Cal per a compilar el dorsal de CHM. Com passa amb la «libTIFF», no hi ha cap requisit de versió mínima.
* Libepub: Si cal admetre EPub, podeu instal·lar aquesta biblioteca a partir de la vostra distribució o des de [SourceForge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
......@@ -9,7 +9,7 @@ title: Contacte
Podeu contactar amb l'equip de l'Okular de moltes maneres:
* Llista de correus: Per a coordinar el desenvolupament de l'Okular, s'utilitza la [llista de correu okular-devel](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) a kde.org. Podeu usar-la per a comentar el desenvolupament del nucli de l'aplicació, però també són benvinguts els comentaris quant als dorsals existents o nous.
* Llista de correu: Per a coordinar el desenvolupament de l'Okular, s'utilitza la [llista de correu okular-devel](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) a kde.org. Podeu usar-la per a comentar el desenvolupament del nucli de l'aplicació, però també són benvinguts els comentaris quant als dorsals existents o nous.
* IRC: Per al xat general usem l'IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) i el [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) a la [xarxa Freenode](http://www.freenode.net/). Podreu trobar alguns dels desenvolupadors de l'Okular que rondin per allí.
......
---
intro: L'Okular és disponible com a paquet precompilat en una gran varietat de plataformes.
Podeu comprovar l'estat del paquet per a la vostra distribució de Linux a la dreta
intro: L'Okular està disponible com a paquet precompilat en una gran varietat de plataformes.
Podeu comprovar l'estat del paquet per a la vostra distribució de Linux de la dreta,
o continueu llegint per a informació en altres sistemes operatius
layout: download
menu:
......@@ -11,8 +11,8 @@ options:
- image: /images/tux.png
image_alt: Tux
name: Linux
text: L'Okular ja és disponible a la majoria de les distribucions de Linux. El podeu
instal·lar des del [Centre de programari de KDE](https://apps.kde.org/okular).
text: L'Okular ja està disponible a la majoria de les distribucions de Linux. El
podeu instal·lar des del [Centre de programari de KDE](https://apps.kde.org/okular).
- image: /images/flatpak.png
image_alt: Logotip del Flatpak
name: Flatpak
......@@ -35,7 +35,7 @@ options:
per a les quals s'agraeixen les proves i els informes d'errors.
sassFiles:
- /sass/download.scss
title: Baixa
title: Baixada
---
---
faq:
- answer: Els paquets de l'Okular a l'Ubuntu (i també el Kubuntu) estan compilats
sense admetre aquests dos formats. El motiu s'explica en [aquest](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277007)
sense suport per aquests dos formats. El motiu s'explica en [aquest](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277007)
informe del Launchpad.
question: En usar Ubuntu, no puc llegir documents CHM ni EPub, encara que estan
question: En usar l'Ubuntu, no puc llegir documents CHM ni EPub, encara que estan
instal·lats «okular-extra-backends» i «libchm1». Perquè?
- answer: Perquè no hi ha cap servei de veu en aquest sistema. Instal·leu la biblioteca
Speech de les Qt i s'haurien d'activar
......
---
menu:
main:
name: Build It
name: Compilación
parent: about
weight: 2
title: Compilación del código fuente de Okular en Linux
---
<span style="background-color:#e8f4fa">If you are looking for the pre-compiled packages, visit the [download page](/download/). You can check the packaging status [here](https://repology.org/project/okular/versions)</span>
<span style="background-color:#e8f4fa">Si está buscando paquetes precompilados, visite la [página de descarga](/download/). Puede comprobar el estado de empaquetado [aquí](https://repology.org/project/okular/versions).</span>
If you want to compile Okular, you need to have a compilation environment set up, which, in general, should be provided by your distribution. In case you want to compile the development version of Okular, please refer to Build from source at KDE's Community Wiki.
Si quiere compilar Okular, debe disponer de un entorno de compilación previamente configurado, algo que generalmente debe proporcionar su distribución. En el caso de que desee compilar la versión de desarrollo de Okular, consulte cómo compilar a partir del código fuente en la Wiki de la Comunidad de KDE.
Puede descargar y compilar Okular de este modo:
......@@ -18,12 +18,11 @@ Si instala Okular en una ruta distinta al directorio de instalación de su siste
## Paquetes opcionales
There are some optional packages you could install in order to have some more functionalities in Okular. Some might already be packaged for your distro, but other may not. If you want to avoid any issues, stick to the packages supported by your distribution
* Poppler (PDF backend): To compile the PDF backend, you need [the Poppler library](http://poppler.freedesktop.org), for which the minimum version required is 0.24
* Libspectre: In order to compile and use this PostScipt (PS) backend, you need libspectre >= 0.2. If your distro does not package it, or the packaged version is not enough, you can download it [here](http://libspectre.freedesktop.org)
* DjVuLibre: To compile the DjVu backend, you need DjVuLibre >= 3.5.17. As with Libspectre, you can get it from your distro or [here](http://djvulibre.djvuzone.org).
* libTIFF: This is required for TIFF/fax support. Currently there is no minimum required version, so any quite recent version of the library available from your distro should work. In case of trouble, do not hesitate to contact the Okular developers.
* libCHM: This is needed to compile the CHM backend. As with libTIFF, there is no minimum version requirement
* Libepub: If you need EPub support, you can install this library from your distro or from [sourceforge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
Existen varios paquetes opcionales que puede instalar para que Okular tenga más funcionalidades. Algunos de ellos ya los proporciona su distribución, aunque es posible que otros no. Si quiere evitar posibles problemas, use solo los paquetes que proporciona su distribución.
* Poppler (motor PDF): Para compilar el motor PDF necesitará [la biblioteca Poppler](http://poppler.freedesktop.org), para la que se requiere al menos la versión 0.24.
* Libspectre: Para compilar y usar este motor PostScript (PS), necesita libspectre >= 0.2. Si su distribución no lo distribuye, o la versión empaquetada no es suficiente, puede descargarla de [aquí](http://libspectre.freedesktop.org).
* DjVuLibre: Para compilar el motor DjVu, necesita DjVuLibre >= 3.5.17. Al igual que Libspectre, se puede obtener de su distribución o de [aquí](http://djvulibre.djvuzone.org).
* libTIFF: Necesario para TIFF/fax. En la actualidad no se requiere ninguna versión mínima, por lo que debería funcionar cualquier versión reciente de la biblioteca proporcionada por su distribución. En caso de encontrar algún problema, no dude en contactar con los desarrolladores de Okular.
* libCHM: Necesaria para compilar el motor CHM. Como con libTIFF, no existe ningún requisito de versión mínima.
* Libepub: Si necesita usar EPub, puede instalar esta biblioteca desde su distribución o desde [sourceforge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
......@@ -9,13 +9,12 @@ title: Contacto
Puede contactar con el equipo de Okular de diversas maneras:
* Mailing list: To coordinate okular development, we use the [okular-devel mailing list](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) at kde.org. You can use it to talk about the development of the core application, and feedback about existent or new backends is appreciated.
* Lista de distribución: Para coordinar el desarrollo de Okular usamos la [lista de distribución okular-devel](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/okular-devel) en kde.org. Puede usarla para hablar sobre el desarrollo de la aplicación principal, y se agradece cualquier observación sobre motores nuevos o sobre los existentes.
* IRC: For general chat, we use the IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) and [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) on the [Freenode network](http://www.freenode.net/). Some of the Okular developers can be found hanging there.
* IRC: Para conversaciones generales usamos IRC [#okular](irc://irc.kde.org/#okular) y [#kde-devel](irc://irc.kde.org/#kde-devel) en la [red Freenode](http://www.freenode.net/). Ahí puede encontrar ocasionalmente a algunos de los desarrolladores de Okular.
* Matrix: The aforementioned chat can also be accessed over the Matrix network via [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Matrix: También puede acceder a la sala de charla anterior sobre la red Matrix usando [#okular:kde.org](https://matrix.to/#/#okular:kde.org).
* Forum: If you prefer to use a forum you can use the [Okular forum](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) inside the bigger [KDE Community Forums](http://forum.kde.org/).
* Bugs and Wishes: Bugs and Wishes should be reported to the [KDE bug tracker](https://bugs.kde.org/). If you want to help, you can find a list of top bugs [here](https://community.kde.org/Okular).
* Foro: Si prefiere usar un foro, puede visitar el [foro de Okular](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) dentro de los [Foros de la comunidad KDE](http://forum.kde.org/).
* Errores y peticiones: Los errores y las peticiones se deben notificar en el [sistema de seguimiento de fallos de KDE](https://bugs.kde.org/). Si desea ayudarnos, puede encontrar la lista de los fallos más importantes [aquí](https://community.kde.org/Okular).
---
intro: Okular is available as a precompiled package in a wide range of platforms.
You can check the package status for your Linux distro on the right or keep reading
for info on other operating systems
intro: Okular está disponible como paquete precompilado en una amplia variedad de
plataformas. Puede comprobar el estado del paquete para su distribución Linux a
la derecha o seguir leyendo para obtener información sobre otros sistemas operativos.
layout: download
menu:
main:
......@@ -11,20 +11,19 @@ options:
- image: /images/tux.png
image_alt: Tux
name: Linux
text: Okular is already available on most Linux distributions. You can install it
from the [KDE Software Center](https://apps.kde.org/okular).
text: Okular ya está disponible en la mayoría de las distribuciones Linux. Puede
instalarlo desde el [Centro de software de KDE](https://apps.kde.org/okular).
- image: /images/flatpak.png
image_alt: Logotipo de Flatpak
name: Flatpak
text: You can install the latest [Okular Flatpak](https://flathub.org/apps/details/org.kde.okular)
from Flathub. Experimental Flatpaks with nightly builds of Okular can be [installed
from the KDE Flatpak repository](https://community.kde.org/Guidelines_and_HOWTOs/Flatpak#Applications
).
text: Puede instalar el [Flatpak de Okular](https://flathub.org/apps/details/org.kde.okular)
más reciente desde Flathub. Puede instalar flatpaks experimentales con compilaciones
diarias de Okular desde el [repositorio Flatpak de KDE](https://community.kde.org/Guidelines_and_HOWTOs/Flatpak#Applications).
- image: /images/ark.svg
image_alt: Logotipo de Ark
name: Release Sources
text: Okular is released regularly as part of KDE Applications. If you want to build
from source, you can check the [Build It section](/build-it).
name: Fuentes de lanzamientos
text: Okular se publica regularmente como parte de las Aplicaciones de KDE. Si desea
compilarlo a partir de su código fuente, visite la [sección de compilación](/build-it).
- image: /images/windows.svg
image_alt: Logotipo de Windows
name: Windows
......@@ -35,7 +34,7 @@ options:
for which testing and bug reports would be welcome.
sassFiles:
- /sass/download.scss
title: Descargar
title: Descarga
---
---
faq:
- answer: Ubuntu (thus Kubuntu as well) packages of Okular are compiled without support
for these two formats. The reason is explained in [this](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277007)
Launchpad report.
- answer: Los paquetes de Okular que proporciona Ubuntu (así como Kubuntu) están compilados
sin implementar estos dos formatos. El motivo se explica en [este](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277007)
informe de Launchpad.
question: Cuando uso Ubuntu, no puedo leer documentos CHM ni EPub, incluso si tengo
instalados okular-extra-backends y libchm1. ¿Por qué?
- answer: Como no tiene instalado un servicio de habla en su sistema. Instale la biblioteca
de habla de Qt para activarlo.
- answer: Porque no tiene instalado un servicio de habla en su sistema. Instale la
biblioteca de habla de Qt para activarlo.
question: ¿Por qué aparecen deshabilitadas las opciones de habla del menú Herramientas?
- answer: Instale el paquete poppler-data
question: Algunos caracteres no se muestran y, cuando se activa la depuración, en
algunas líneas pone «Falta el paquete de idioma para xxx»
algunas líneas pone «Falta el paquete de idioma para xxx».
layout: faq
menu:
main:
......
......@@ -18,12 +18,11 @@ Als u Okular installeert in een ander pad dan de installatiemap van uw systeem,
## Optionele pakketten
There are some optional packages you could install in order to have some more functionalities in Okular. Some might already be packaged for your distro, but other may not. If you want to avoid any issues, stick to the packages supported by your distribution
Er zijn enige optionele pakketten die u zou kunnen installeren om wat meer functionaliteiten in Okular te hebben. Sommigen zouden al geleverd kunnen zijn in uw distributie, maar andere niet. Als u elk probleem wilt vermijden, blijf dan bij de pakketten ondersteunt door uw distributie
* Poppler (PDF-backend): Om de PDF-backend te compileren hebt u [de Poppler bibliotheek](http://poppler.freedesktop.org) nodig, waarvoor de minimaal vereiste versie 0.24 is.
* Libspectre: Om deze PostScipt (PS) backend te compileren en te gebruiken, hebt u libspectre >= 0.2 nodig. Als uw distributie libspectre niet mee levert of de versie van het pakket is niet hoog genoeg, dan kunt u het [hier](http://libspectre.freedesktop.org) downloaden.
* DjVuLibre: on de DjVu-backend te compileren hebt u DjVuLibre >= 3.5.17 nodig. Net als met Libspectre kunt u het uit uw distributie ophalen of [hier](http://djvulibre.djvuzone.org).
* libTIFF: dit is vereist voor TIFF/fax ondersteuning. Op dit moment is er geen minimaal vereiste versie, dus elke tamelijk recente versie van de bibliotheek, die beschikbaar is in uw distributie zou moeten werken. In geval van problemen daarmee, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ontwikkelaars van Okular.
* libCHM: This is needed to compile the CHM backend. As with libTIFF, there is no minimum version requirement
* Libepub: If you need EPub support, you can install this library from your distro or from [sourceforge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
* libCHM: dit is nodig om de CHM-backend te compileren. Evenals met libTIFF is er geen minimum versie vereist
* Libepub: als u ondersteuning van EPub nodig hebt dan kunt u deze bibliotheek uit uw distributie installeren of uit [sourceforge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
---
intro: Okular is available as a precompiled package in a wide range of platforms.
You can check the package status for your Linux distro on the right or keep reading
for info on other operating systems
intro: Okular is beschikbaar als een voorgecompileerd pakket op een brede reeks platforms.
U kunt de pakketstatus voor uw Linux distributie rechts controleren of blijven lezen
voor informatie op andere besturingssystemen
layout: download
menu:
main:
......@@ -11,28 +11,28 @@ options:
- image: /images/tux.png
image_alt: Tux
name: Linux
text: Okular is already available on most Linux distributions. You can install it
from the [KDE Software Center](https://apps.kde.org/okular).
text: Okular is al beschikbaar op de meeste Linux distributies. U kunt het installeren
uit het [KDE Software centrum](https://apps.kde.org/okular).
- image: /images/flatpak.png
image_alt: Flatpak logo
image_alt: Flatpak-logo
name: Flatpak
text: You can install the latest [Okular Flatpak](https://flathub.org/apps/details/org.kde.okular)
from Flathub. Experimental Flatpaks with nightly builds of Okular can be [installed
from the KDE Flatpak repository](https://community.kde.org/Guidelines_and_HOWTOs/Flatpak#Applications
text: U kunt de laatste [Okular Flatpak](https://flathub.org/apps/details/org.kde.okular)
uit Flathub installeren. Experimentele Flatpaks met nachtelijke builds van Okular
kunnen [geïnstalleerd worden uit de KDE Flatpak opslagruimte](https://community.kde.org/Guidelines_and_HOWTOs/Flatpak#Applications
).
- image: /images/ark.svg
image_alt: Ark logo
image_alt: Ark-logo
name: Uitgavebronnen
text: Okular is released regularly as part of KDE Applications. If you want to build
from source, you can check the [Build It section](/build-it).
text: Okular wordt regelmatig uitgegeven als onderdeel van KDE Applications. Als
u vanaf de broncode wilt bouwen dan kunt u de [sectie bouw het](/build-it) controleren.
- image: /images/windows.svg
image_alt: Windows logo
image_alt: Windows-logo
name: Windows
text: Have a look at the [KDE on Windows initiative](https://community.kde.org/Windows)
for information on how to install KDE Software on Windows. The stable release
is available on the [Microsoft Store](https://www.microsoft.com/store/apps/9n41msq1wnm8).
There are also [experimental nightly builds](https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Nightly_win64/),
for which testing and bug reports would be welcome.
text: Kijk op de webpagina [KDE on Windows initiative](https://community.kde.org/Windows)
voor informatie over hoe KDE Software onder Windows te installeren. De stabiele
uitgave is beschikbaar in de [Microsoft Store](https://www.microsoft.com/store/apps/9N41MSQ1WNM8).
Er zijn ook [experimentele nachtelijke builds](https://binary-factory.kde.org/job/Okular_Nightly_win64/),
waarvoor testen en rapporten voor bugs welkom zijn.
sassFiles:
- /sass/download.scss
title: Downloaden
......
---
faq:
- answer: Ubuntu (thus Kubuntu as well) packages of Okular are compiled without support
for these two formats. The reason is explained in [this](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277007)
Launchpad report.
question: When using Ubuntu, I cannot read CHM and EPub documents, even if I have
okular-extra-backends and libchm1 installed. Why?
- answer: Because you don't have a speech service on your system. Install the Qt Speech
library and they should be enabled
question: Why are the speak options in the Tools menu grayed out?
- answer: Ubuntu (dus ook Kubuntu) pakketten van Okular zijn gecompileerd zonder de
ondersteuning voor deze twee formaten. De reden is in [dit](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277007)
Launchpad rapport uitgelegd.
question: Bij gebruik van Ubuntu kan ik geen CHM- en EPub-documenten lezen, zelfs
als ik okular-extra-backends en libchm1 heb geïnstalleerd. Waarom?
- answer: Omdat u geen spraakservice hebt op uw systeem. Installeer de Qt-spraakbibliotheek
en deze zal zijn ingeschakeld
question: Waarom zijn de spraakopties in het menu Hulpmiddelen grijs?
- answer: Installeer het pakket poppler-data
question: Sommige tekens worden niet weergegeven en bij inschakelen van debug melden
sommige regels mention 'Taalpakket voor xxx ontbreekt'
......
......@@ -2,5 +2,5 @@
date: 2006-11-02
title: Okular 0.5.81 niet stabiele versie vrijgegeven
---
The Okular team is proud to announce the release of a snapshot of Okular that compiles against the <a href="http://dot.kde.org/1162475911/">Second KDE 4 Developers Snapshot</a>. This snapshot is not completely functional, yet, as we have lots of things to polish and finish, but you are free to test it and provide as much feedback as you want. You can find the snapshot package at <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2</a>. Have a look at the <a href="download.php">download</a> page to be sure you have all the necessary libraries.
Het team van Okular is er trots op om de vrijgave van een versie van Okular aan te kondigen die compileert tegen de <a href="http://dot.kde.org/1162475911/">Second KDE 4 Developers Snapshot</a>. Deze versie is nog niet volledig functioneel omdat er nog veel dingen opgepoetst en beëindigd moeten worden, maar u bent vrij om het te testen en zo veel mogelijk terugkoppeling te geven. U kunt het snapshot pakket vinden op <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.81.tar.bz2</a>. Kijk ook eens op de <a href="download.php">download</a>-pagina om er zeker van te zijn dat u alle noodzakelijke bibliotheken hebt.
......@@ -2,5 +2,5 @@
date: 2006-08-27
title: Okular 0.5 niet stabiele versie vrijgegeven
---
The Okular team is proud to announce the release of a snapshot of Okular that compiles against the <a href="http://dot.kde.org/1155935483/">KDE 4 'Krash' snapshot</a>. This snapshot is still not completely functional as we have lots of things to polish and finish but you are free to test it and provide as much feedback as you want. You can find the snapshot package at <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.tar.bz2</a>. Have a look at the <a href="download.php">download</a> page to be sure you have all the necessary libraries.
Het team van Okular is er trots op om de vrijgave van een versie van Okular aan te kondigen die compileert tegen de <a href="http://dot.kde.org/1155935483/">KDE 4 'Krash' snapshot</a>. Deze versie is nog niet volledig functioneel omdat er nog veel dingen opgepoetst en beëindigd moeten worden, maar u bent vrij om het te testen en zo veel mogelijk terugkoppeling te geven. U kunt het snapshot pakket vinden op <a href="ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.tar.bz2">ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/apps/KDE4.x/graphics/okular-0.5.tar.bz2</a>. Kijk ook eens op de <a href="download.php">download</a>-pagina om er zeker van te zijn dat u alle noodzakelijke bibliotheken hebt.
......@@ -2,19 +2,18 @@
date: 2008-07-29
title: Okular 0.7 vrijgegeven
---
The Okular team is proud to announce a new version of Okular, released as part of <a href="http://www.kde.org/announcements/4.1/">KDE 4.1</a>. Some of the new features and improvements include (in random order):
* Possibility to save a PDF document with the changes to the form fields
* Presentation mode: support for more than one screen, and possibility to disable transitions
* The zoom level is stored per-document now
* Enhanced text-to-speech support, that can be used to read the whole document, a specific page or the text selection
* Backward direction for text search
* Improved support for forms
* Preliminary (really basic and most probably incomplete) support for JavaScript in PDF documents
* Support for file attachment annotations
* Possibility to remove the white border of pages when viewing pages
* New backend for EPub documents
* OpenDocument Text backend: support for encrypted documents, list and tables improvements
* XPS backend: various loading and rendering improvements, should be much more usable now
* PS backend: various improvements, mainly due to the newer libspectre required
Het team van Okular is trots om een nieuwe versie van Okular aan te kondigen, vrijgegeven als onderdeel van <a href="http://www.kde.org/announcements/4.1/">KDE 4.1</a>. Enige van de nieuwe mogelijkheden en verbeteringen omvatten (in willekeurige volgorde):
* Mogelijkheid om een PDF-document op te slaan met de wijzigingen in de formuliervelden
* Presentatiemodus: ondersteuning voor meer dan één scherm en mogelijkheid om transities uit te schakelen
* Het zoomniveau wordt nu per-document opgeslagen
* Verbeterde ondersteuning voor tekst-naar-spraak, die gebruikt kan worden om het gehele document, een specifieke pagina of de tekstselectie te lezen
* Achterwaartse richting voor te zoeken tekst
* Verbeterde ondersteuning voor formulieren
* Beginnende (echt basis en zeer waarschijnlijk onvolledige) ondersteuning voor JavaScript in PDF documenten
* Ondersteuning voor annotaties in bijgevoegd bestand
* Mogelijkheid om de witte rand van pagina's te verwijderen bij bekijken van pagina's
* Nieuwe backend voor EPub documenten
* Backend voor OpenDocument Text: ondersteuning voor versleutelde documenten, verbeteringen aan lijsten en tabellen
* XPS-backend: verschillende verbeteringen aan laden en rendering, zou nu veel bruikbaarder moeten zijn
* PS-backend: verschillende verbeteringen, hoofdzakelijk vanwege de vereiste nieuwere libspectre
......@@ -2,5 +2,5 @@
date: 2007-01-31
title: Okular doet mee met "The Season of Usability project"
---
The Okular team is proud to announce Okular has been one of the applications selected to participate in the <a href="http://www.openusability.org/season/0607/">Season of Usability</a> project, run by usability experts at <a href="http://www.openusability.org">OpenUsability</a>. From here we want to welcome Sharad Baliyan to the team and thank Florian Graessle and Pino Toscano for their continued work on improving Okular.
Het team van Okular is er trots op dat Okular is een van de toepassingen die is geselecteerd om mee te doen in het project <a href="http://www.openusability.org/season/0607/">Season of Usability</a>, dat wordt uitgevoerd door experts in bruikbaarheid op <a href="http://www.openusability.org">OpenUsability</a>. Van deze plaats verwelkomen we Sharad Baliyan in het team en danken Florian Graessle en Pino Toscano voor hun voortdurende werk aan het verbeteren van Okular.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment