Commit eb838336 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT regenerate from .po

parent aa5cf44d
......@@ -162,6 +162,7 @@ $text["February 6, 2013"] = "6 de febrer de 2013";
$text["The 0.16 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.10 release. This release introduces new features like the ability to zoom to higher levels in PDF documents, an Active based viewer for your tablet devices, more support for PDF movies, viewport follows selection, and annotation editing improvements. Okular 0.16 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 0.16 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.10 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves funcionalitats com la capacitat de fer zoom a un nivell més gran als documents PDF, un visor basat en Active per als dispositius de tauleta, més suport per a les pel·lícules PDF, l'àrea de visualització segueix la selecció, i millores a l'edició d'anotacions. L'Okular 0.16 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
$text["Okular forums"] = "Fòrums de l'Okular";
$text["October 10, 2012"] = "10 d'octubre de 2012";
$text["We now have a subforum inside the KDE Community Forums. You can find it at <a href=\"http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251\">http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251</a>."] = "Ara tenim un subfòrum dins els fòrums de la Comunitat KDE. El trobareu a <a href=\"http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251\">http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251</a>.";
$text["Okular 0.15 released"] = "Publicat l'Okular 0.15";
$text["August 1, 2012"] = "1 d'agost de 2012";
$text["The 0.15 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.9 release. This release introduces new features like the ability to store annotations with PDF documents, more support for PDF movies, multiple bookmarks per page and some other minor improvements. You can find a non complete list of bugs and features in <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. Okular 0.15 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 0.15 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.9 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves funcionalitats com la capacitat d'emmagatzemar anotacions amb els documents PDF, més suport per a les pel·lícules PDF, punts múltiples per pàgina i altres millores secundàries. Trobareu la llista no completa dels errors i funcionalitats al <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. L'Okular 0.15 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
......
......@@ -162,6 +162,7 @@ $text["February 6, 2013"] = "6 de febrero de 2013";
$text["The 0.16 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.10 release. This release introduces new features like the ability to zoom to higher levels in PDF documents, an Active based viewer for your tablet devices, more support for PDF movies, viewport follows selection, and annotation editing improvements. Okular 0.16 is a recommended update for everyone using Okular."] = "La versión 0.16 de Okular ha sido publicada junto con el lanzamiento de las aplicaciones de KDE 4.10. Esta versión introduce nuevas características, como la posibilidad de ampliación a mayores niveles en documentos PDF, un visor basado en Active para dispositivos de tipo tablet, mejor implementación de vídeos en PDF, el área de visión sigue a la selección y mejoras en la edición de notas. Okular 0.16 es una actualización recomendada para todos los usuarios de Okular.";
$text["Okular forums"] = "Foros de Okular";
$text["October 10, 2012"] = "10 de octubre de 2012";
$text["We now have a subforum inside the KDE Community Forums. You can find it at <a href=\"http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251\">http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251</a>."] = "En la actualidad tenemos un foro dentro de los Foros de la Comunidad KDE. Puede acceder a él en <a href=\"http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251\">http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251</a>.";
$text["Okular 0.15 released"] = "Okular 0.15 publicado";
$text["August 1, 2012"] = "1 de agosto de 2012";
$text["The 0.15 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.9 release. This release introduces new features like the ability to store annotations with PDF documents, more support for PDF movies, multiple bookmarks per page and some other minor improvements. You can find a non complete list of bugs and features in <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. Okular 0.15 is a recommended update for everyone using Okular."] = "La versión 0.15 de Okular se ha publicado junto al lanzamiento de las Aplicaciones de KDE 4.9. Este lanzamiento introduce nuevas funcionalidades, como la posibilidad de almacenar notas junto a los documentos PDF, mejor implementación de las películas PDF, varios marcadores por página y otras mejoras menores. Puede encontrar una lista incompleta de los errores corregidos y de las características implementadas en <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. Okular 0.15 es una actualización recomendada para quienes usen Okular.";
......
......@@ -162,6 +162,7 @@ $text["February 6, 2013"] = "6 februari 2013";
$text["The 0.16 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.10 release. This release introduces new features like the ability to zoom to higher levels in PDF documents, an Active based viewer for your tablet devices, more support for PDF movies, viewport follows selection, and annotation editing improvements. Okular 0.16 is a recommended update for everyone using Okular."] = "De 0.16 versie van Okular is vrijgegeven samen met de vrijgave van KDE Applications 4.10. Deze vrijgave introduceert nieuwe functies zoals het zoomen naar hogere niveaus in PDF documenten, een op Active gebaseerde viewer voor tablets, meer ondersteuning voor PDF-films, gezichtsveld volgt de selectie en verbeteringen aan het bewerken van annotaties. Okular 0.16 wordt aanbevolen aan iedereen die Okular gebruikt.";
$text["Okular forums"] = "Okular-forums";
$text["October 10, 2012"] = "10 oktober 2012";
$text["We now have a subforum inside the KDE Community Forums. You can find it at <a href=\"http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251\">http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251</a>."] = "We hebben nu een subforum in de Forums van de KDE gemeenschap. U kunt deze vinden op <a href=\"http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251\">http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251</a>.";
$text["Okular 0.15 released"] = "Okular 0.15 vrijgegeven";
$text["August 1, 2012"] = "1 augustus 2012";
$text["The 0.15 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.9 release. This release introduces new features like the ability to store annotations with PDF documents, more support for PDF movies, multiple bookmarks per page and some other minor improvements. You can find a non complete list of bugs and features in <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. Okular 0.15 is a recommended update for everyone using Okular."] = "De 0.15 versie van Okular is vrijgegeven samen met KDE Applications 4.9 vrijgave. Deze vrijgave introduceert nieuwe features zoals de mogelijkheid annotaties in PDF documenten meer ondersteuning voor PDF films, meerdere bladwijzers per pagina en enige kleinere verbeteringen. U kunt een niet complete lijst met bugs en features vinden in <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. Okular 0.15 is een aanbevolen update voor iedereen die Okular gebruikt.";
......
......@@ -162,6 +162,7 @@ $text["February 6, 2013"] = "6:e februari, 2013";
$text["The 0.16 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.10 release. This release introduces new features like the ability to zoom to higher levels in PDF documents, an Active based viewer for your tablet devices, more support for PDF movies, viewport follows selection, and annotation editing improvements. Okular 0.16 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Version 0.16 av Okular har givits ut tillsammans med utgåva 4.10 av KDE:s program. Utgåvan introducerar nya funktioner, som möjlighet att zooma till större förstoring i PDF-dokument, en Aktiv-baserad visare för läsplattor, mer stöd för PDF-filmer, visning följer markering, och förbättringar av kommentarredigering. Okular 0.16 är en rekommenderad uppdatering för alla som använder Okular.";
$text["Okular forums"] = "Okulars forum";
$text["October 10, 2012"] = "10:e oktober, 2012";
$text["We now have a subforum inside the KDE Community Forums. You can find it at <a href=\"http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251\">http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251</a>."] = "Nu har vi ett delforum inne i KDE:s gemenskapsforum. Du hittar det på <a href=\"http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251\">http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251</a>.";
$text["Okular 0.15 released"] = "Okular 0.15 utgiven";
$text["August 1, 2012"] = "1:e augusti, 2012";
$text["The 0.15 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.9 release. This release introduces new features like the ability to store annotations with PDF documents, more support for PDF movies, multiple bookmarks per page and some other minor improvements. You can find a non complete list of bugs and features in <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. Okular 0.15 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Version 0.15 av Okular har givits ut tillsammans med KDE:s 4.9 programutgåva Utgåvan introducerar nya funktioner som möjlighet att lagra anmärkningar med PDF-dokument, bättre stöd för PDF-filmer, flera bokmärken per sida och några andra mindre förbättringar. En icke fullständig lista med fel och funktioner finns i <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. Okular 0.15 är en rekommenderad uppdatering för alla som använder Okular.";
......
......@@ -162,6 +162,7 @@ $text["February 6, 2013"] = "6 лютого 2010 року";
$text["The 0.16 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.10 release. This release introduces new features like the ability to zoom to higher levels in PDF documents, an Active based viewer for your tablet devices, more support for PDF movies, viewport follows selection, and annotation editing improvements. Okular 0.16 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Разом з набором програм KDE 4.10 випущено версію 0.16 Okular. У цьому випуску ви зможете скористатися покращеними можливостями з масштабування зображень у документах PDF, засобом перегляду документів на планшетних пристроях, пересуванням поля зору за позначеним фрагментом та покращеннями у редагування анотацій. Рекомендуємо встановити Okular 0.16 всім, хто користується Okular.";
$text["Okular forums"] = "Форум Okular";
$text["October 10, 2012"] = "10 жовтня 2012 року";
$text["We now have a subforum inside the KDE Community Forums. You can find it at <a href=\"http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251\">http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251</a>."] = "Тепер у нас є підфорум у комплексі форумів спільноти KDE. Знайти його можна за адресою <a href=\"http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251\">http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251</a>.";
$text["Okular 0.15 released"] = "Випущено Okular 0.15";
$text["August 1, 2012"] = "1 серпня 2012 року";
$text["The 0.15 version of Okular has been released together with KDE Applications 4.9 release. This release introduces new features like the ability to store annotations with PDF documents, more support for PDF movies, multiple bookmarks per page and some other minor improvements. You can find a non complete list of bugs and features in <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">bugzilla</a>. Okular 0.15 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Разом з випуском набору програм KDE версії 4.9 було випущено версію 0.15 Okular. У цьому випуску реалізовано нові можливості, зокрема можливість зберігання анотацій разом з документами PDF, покращену підтримку відео у PDF, можливість встановлення декількох закладок на одній сторінці та декілька інших незначних покращень. З неповним списком виправлених вад та реалізованих можливостей можна ознайомитися на сторінці <a href=\"https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=\">системи стеження за вадами</a>. Рекомендуємо встановити Okular 0.15 всім, хто користується Okular.";
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment