Commit 85b4287c authored by Phu Nguyen's avatar Phu Nguyen
Browse files

Regenerate with horizontal rules support

parent 743eb25a
......@@ -13,6 +13,8 @@ El Plasma Mobile té com a objectiu contribuir i implementar estàndards oberts,
<img src="/img/konqi/konqi-calling.png" width=250px/>
----
## El puc utilitzar?
Sí! Actualment el Plasma Mobile està preinstal·lat al PinePhone mitjançant el Manjaro ARM. També hi ha altres distribucions per al PinePhone amb el Plasma Mobile disponible.
......
......@@ -32,6 +32,8 @@ Manjaro ARM és la distribució Manjaro, però per a dispositius ARM. Està basa
Per al PinePhone, es pot trobar informació genèrica al [wiki del Pine64](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
----
### postmarketOS
![](/img/pmOS.svg)
......@@ -47,6 +49,8 @@ Per a dispositius que no tenen imatges preconstruïdes, cal gravar la seva memò
* [Dispositius amb bona implementació](https://postmarketos.org/download/)
* [Llista completa de dispositius](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices)
----
### Arch Linux ARM
![](/img/archlinux.png)
......@@ -57,6 +61,8 @@ L'Arch Linux ARM ha estat adaptat al PinePhone i al PineTab per la comunitat Dan
* [Llançaments](https://github.com/dreemurrs-embedded/Pine64-Arch/releases)
----
### openSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
......@@ -67,6 +73,8 @@ openSUSE, antigament SUSE Linux i SuSE Linux Professional, és una distribució
* [PinePhone](https://download.opensuse.org/repositories/devel:/ARM:/Factory:/Contrib:/PinePhone/images/openSUSE-Tumbleweed-ARM-PLAMO-pinephone.aarch64.raw.xz)
----
### Fedora
![](/img/fedora.svg)
......@@ -75,6 +83,8 @@ Aquest és un treball en curs, estigueu a l'aguait!
Uniu-vos al [canal de Matrix](https://matrix.to/#/#mobility:fedoraproject.org) de Fedora Mobility per obtenir detalls sobre el progrés.
----
## Dispositius d'escriptori
### postmarketOS
......@@ -85,12 +95,16 @@ El postmarketOS es pot executar en el QEMU, i per tant, és una opció apropiada
Llegiu-ne més quant [aquí](https://wiki.postmarketos.org/wiki/QEMU_amd64_(qemu-amd64)). Durant el procés de configuració, només cal seleccionar el Plasma Mobile com a entorn d'escriptori.
----
### Arch Linux
![](/img/archlinux.png)
El Plasma Mobile ara està disponible a l'[AUR](https://aur.archlinux.org/packages/plasma-mobile).
----
### Imatge ISO amd64 basada en Neon
![](/img/neon.svg)
......
......@@ -12,6 +12,8 @@ Si us agradaria col·laborar amb l'impressionant programari lliure per a disposi
<img src="/img/konqi/konqi-contribute.png" width=200px/>
----
Grups i canals de la comunitat Plasma Mobile:
### Canals específics del Plasma Mobile:
......
......@@ -13,6 +13,8 @@ Plasma Mobile aims to contribute to and implement open standards, and is develop
<img src="/img/konqi/konqi-calling.png" width=250px/>
----
## Can I use it?
Yes! Plasma Mobile is currently preinstalled on the PinePhone using Manjaro ARM. There are also various other distributions for the PinePhone with Plasma Mobile available.
......
......@@ -32,6 +32,8 @@ Manjaro ARM is the Manjaro distribution, but for ARM devices. It's based on Arch
For the PinePhone, you can find generic information on [Pine64 wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
----
### postmarketOS
![](/img/pmOS.svg)
......@@ -47,6 +49,8 @@ For devices that do not have prebuilt images, you will need to flash it manually
* [Well supported devices](https://postmarketos.org/download/)
* [Full Device List](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices)
----
### Arch Linux ARM
![](/img/archlinux.png)
......@@ -57,6 +61,8 @@ Arch Linux ARM has been ported to the PinePhone and PineTab by the DanctNIX comm
* [Releases](https://github.com/dreemurrs-embedded/Pine64-Arch/releases)
----
### openSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
......@@ -67,6 +73,8 @@ openSUSE, formerly SUSE Linux and SuSE Linux Professional, is a Linux distributi
* [PinePhone](https://download.opensuse.org/repositories/devel:/ARM:/Factory:/Contrib:/PinePhone/images/openSUSE-Tumbleweed-ARM-PLAMO-pinephone.aarch64.raw.xz)
----
### Fedora
![](/img/fedora.svg)
......@@ -75,6 +83,8 @@ This is a work in progress, stay tuned!
Join the Fedora Mobility [matrix channel](https://matrix.to/#/#mobility:fedoraproject.org) to get details on the progress.
----
## Desktop Devices
### postmarketOS
......@@ -85,12 +95,16 @@ postmarketOS is able to be run in QEMU, and thus is a suitable option for trying
Read more about it [here](https://wiki.postmarketos.org/wiki/QEMU_amd64_(qemu-amd64)). During the setup process, simply select Plasma Mobile as the desktop environment.
----
### Arch Linux
![](/img/archlinux.png)
Plasma Mobile is now available on the [AUR](https://aur.archlinux.org/packages/plasma-mobile).
----
### Neon based amd64 ISO image
![](/img/neon.svg)
......
......@@ -12,6 +12,8 @@ If you'd like to contribute to the amazing free software for mobile devices, [jo
<img src="/img/konqi/konqi-contribute.png" width=200px/>
----
Plasma Mobile community groups and channels:
### Plasma Mobile specific channels:
......
......@@ -32,6 +32,8 @@ Manjaro ARM is the Manjaro distribution, but for ARM devices. It's based on Arch
For the PinePhone, you can find generic information on [Pine64 wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
----
### postmarketOS
![](/img/pmOS.svg)
......@@ -47,6 +49,8 @@ For devices that do not have prebuilt images, you will need to flash it manually
* [Well supported devices](https://postmarketos.org/download/)
* [Full Device List](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices)
----
### Arch Linux ARM
![](/img/archlinux.png)
......@@ -57,6 +61,8 @@ Arch Linux ARM has been ported to the PinePhone and PineTab by the DanctNIX comm
* [Releases](https://github.com/dreemurrs-embedded/Pine64-Arch/releases)
----
### openSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
......@@ -67,6 +73,8 @@ openSUSE, formerly SUSE Linux and SuSE Linux Professional, is a Linux distributi
* [PinePhone](https://download.opensuse.org/repositories/devel:/ARM:/Factory:/Contrib:/PinePhone/images/openSUSE-Tumbleweed-ARM-PLAMO-pinephone.aarch64.raw.xz)
----
### Fedora
![](/img/fedora.svg)
......@@ -75,6 +83,8 @@ This is a work in progress, stay tuned!
Join the Fedora Mobility [matrix channel](https://matrix.to/#/#mobility:fedoraproject.org) to get details on the progress.
----
## Desktop Devices
### postmarketOS
......@@ -85,12 +95,16 @@ postmarketOS is able to be run in QEMU, and thus is a suitable option for trying
Read more about it [here](https://wiki.postmarketos.org/wiki/QEMU_amd64_(qemu-amd64)). During the setup process, simply select Plasma Mobile as the desktop environment.
----
### Arch Linux
![](/img/archlinux.png)
Plasma Mobile is now available on the [AUR](https://aur.archlinux.org/packages/plasma-mobile).
----
### Neon based amd64 ISO image
![](/img/neon.svg)
......
......@@ -12,6 +12,8 @@ If you'd like to contribute to the amazing free software for mobile devices, [jo
<img src="/img/konqi/konqi-contribute.png" width=200px/>
----
Plasma Mobile community groups and channels:
### Plasma Mobile specific channels:
......
......@@ -13,6 +13,8 @@ Plasma Mobile tiene como objetivo contribuir y aplicar los estándares abiertos,
<img src="/img/konqi/konqi-calling.png" width=250px/>
----
## ¿Puedo usarlo?
Sí. Plasma Mobile viene actualmente preinstalado en el PinePhone usando Manjaro ARM. También hay otras distribuciones para el PinePhone con Plasma Mobile disponibles.
......
......@@ -32,6 +32,8 @@ Manjaro ARM es la distribución Manjaro, pero para dispositivos ARM. Está basad
Puede encontrar información general sobre el PinePhone en [Pine64 wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
----
### postmarketOS
![](/img/pmOS.svg)
......@@ -47,6 +49,8 @@ Para los dispositivos que no disponen de imágenes precompiladas, tendrá que «
* [Dispositivos con buen soporte](https://postmarketos.org/download/)
* [Lista completa de dispositivos](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices)
----
### Arch Linux ARM
![](/img/archlinux.png)
......@@ -57,6 +61,8 @@ Arch Linux ARM ha sido portado al PinePhone y PineTab por la comunidad DanctNIX.
* [Lanzamientos](https://github.com/dreemurrs-embedded/Pine64-Arch/releases)
----
### openSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
......@@ -67,6 +73,8 @@ openSUSE, anteriormente SUSE Linux y SuSE Linux Professional, es una distribuci
* [PinePhone](https://download.opensuse.org/repositories/devel:/ARM:/Factory:/Contrib:/PinePhone/images/openSUSE-Tumbleweed-ARM-PLAMO-pinephone.aarch64.raw.xz)
----
### Fedora
![](/img/fedora.svg)
......@@ -75,6 +83,8 @@ Se trata de un trabajo en curso, ¡esté atento!
Únase al [canal matrix](https://matrix.to/#/#mobility:fedoraproject.org) de Fedora Mobility para obtener detalles sobre el progreso.
----
## Dispositivos de escritorio
### postmarketOS
......@@ -85,12 +95,16 @@ postmarketOS se puede ejecutar en QEMU, que es opción adecuada para probar Plas
Lea más sobre ello [aquí](https://wiki.postmarketos.org/wiki/QEMU_amd64_(qemu-amd64)). Durante el proceso de configuración, seleccione Plasma Mobile como entorno de escritorio.
----
### Arch Linux
![](/img/archlinux.png)
Plasma Mobile está disponible en [AUR](https://aur.archlinux.org/packages/plasma-mobile).
----
### Imagen ISO amd64 basada en Neon
![](/img/neon.svg)
......
......@@ -12,6 +12,8 @@ Si desea colaborar con el increíble software libre para dispositivos móviles,
<img src="/img/konqi/konqi-contribute.png" width=200px/>
----
Grupos y canales de la comunidad de Plasma Mobile:
### Canales específicos de Plasma Mobile:
......
......@@ -32,6 +32,8 @@ Manjaro ARM, ARM gailuetarako Manjaro banaketa da. Arch Linux ARM-en oinarrituta
PinePhone-rako, informazio generikoa aurki dezakezu [Pine64 wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions)an.
----
### postmarketOS
![](/img/pmOS.svg)
......@@ -47,6 +49,8 @@ Aurre-eraikitako irudirik ez duten gailuetarako, «pmbootstrap» erabili beharko
* [Euskarri ona duten gailuak](https://postmarketos.org/download/)
* [Gailuen zerrenda osoa](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices)
----
### Arch Linux ARM
![](/img/archlinux.png)
......@@ -57,6 +61,8 @@ Arch Linux ARM has been ported to the PinePhone and PineTab by the DanctNIX comm
* [Releases](https://github.com/dreemurrs-embedded/Pine64-Arch/releases)
----
### openSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
......@@ -67,6 +73,8 @@ openSUSE, behinola SUSE Linux eta SuSE Linux Professional, SUSE Linux GmbH-ek et
* [PinePhone](https://download.opensuse.org/repositories/devel:/ARM:/Factory:/Contrib:/PinePhone/images/openSUSE-Tumbleweed-ARM-PLAMO-pinephone.aarch64.raw.xz)
----
### Fedora
![](/img/fedora.svg)
......@@ -75,6 +83,8 @@ This is a work in progress, stay tuned!
Join the Fedora Mobility [matrix channel](https://matrix.to/#/#mobility:fedoraproject.org) to get details on the progress.
----
## Mahaigaineko gailuak
### postmarketOS
......@@ -85,12 +95,16 @@ postmarketOS QEMUn ibil daiteke, eta beraz Plasma Mobile zure ordenagailuan prob
Irakurri gehiago honi buruz [hemen](https://wiki.postmarketos.org/wiki/QEMU_amd64_(qemu-amd64)). Ezartzeko prozesuan, mahaigaineko ingurune gisa Plasma Mobile aukeratu besterik ez da egin behar.
----
### Arch Linux
![](/img/archlinux.png)
Plasma Mobile is now available on the [AUR](https://aur.archlinux.org/packages/plasma-mobile).
----
### Neon oinarriko amd64 ISO irudia
![](/img/neon.svg)
......
......@@ -12,6 +12,8 @@ If you'd like to contribute to the amazing free software for mobile devices, [jo
<img src="/img/konqi/konqi-contribute.png" width=200px/>
----
Plasma Mobile komunitateko taldeak eta kanalak:
### Plasma Mobilen berariazko kanalak:
......
......@@ -13,6 +13,8 @@ Plasma Mobile a pour objectif de contribuer et d'implémenter des standards ouve
<img src="/img/konqi/konqi-calling.png" width=250px/>
----
## Puis-je l'utiliser ?
Oui ! Plasma Mobile est actuellement préinstallé sur le périphérique « Pinephone » en utilisant la distribution Manjaro ARM. Il y a aussi divers autres distributions pour ce périphérique, incluant Plasma Mobile.
......
......@@ -32,6 +32,8 @@ Manjaro ARM est une distribution Manjaro mais pour périphériques ARM. Elle rep
Pour le PinePhone, vous pouvez trouver des informations générales sur [Pine64 wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
----
### postmarketOS
![](/img/pmOS.svg)
......@@ -47,6 +49,8 @@ Pour les appareils n'ayant pas d'images pré construites, vous devrez le flasher
* [Périphériques largement pris en charge](https://postmarketos.org/download/)
* [Lis](h complète des périphériquesttps://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices)
----
### Arch Linux ARM
![](/img/archlinux.png)
......@@ -57,6 +61,8 @@ Un portage de Arch Linux ARM a été réalisé pour les périphériques « Pine
* [Mises à jour](https://github.com/dreemurrs-embedded/Pine64-Arch/releases)
----
### OpenSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
......@@ -67,6 +73,8 @@ OpenSUSE, anciennement SUSE Linux et SuSE Linux Professionnal, est un distributi
* [PinePhone](https://download.opensuse.org/repositories/devel:/ARM:/Factory:/Contrib:/PinePhone/images/openSUSE-Tumbleweed-ARM-PLAMO-pinephone.aarch64.raw.xz)
----
### Fedora
![](/img/fedora.svg)
......@@ -75,6 +83,8 @@ Ceci est un travail en cours. Restez à l'écoute !
Rejoignez le groupe « Mobilité » de Fedora sur le [canal « Matrix »](https://matrix.to/#/#mobility:fedoraproject.org) pour obtenir des informations sur l'avancement.
----
## Périphériques de bureau
### postmarketOS
......@@ -85,12 +95,16 @@ postmarketOS est capable d'être lancé sous QEMU. Ceci est une option possible
En apprendre plus sur celui-ci [ici](https://wiki.postmarketos.org/wiki/QEMU_amd64_(qemu-amd64)). Durant le processus de configuration, veuillez simplement sélectionner Plasma Mobile comme votre environnement de bureau.
----
### Arch Linux
![](/img/archlinux.png)
Plasma Mobile est maintenant disponible pour [AUR](https://aur.archlinux.org/packages/plasma-mobile).
----
### Image « ISO » reposant sur Neon en « amd 64 »
![](/img/neon.svg)
......
......@@ -12,6 +12,8 @@ Si vous souhaitez contribuer à un incroyable logiciel pour périphériques mobi
<img src="/img/konqi/konqi-contribute.png" width=200px/>
----
Groupes et canaux de la communauté de Plasma Mobile :
### Canaux spécifiques de Plasma Mobile :
......
......@@ -13,6 +13,8 @@ Plasma Mobile aspira a creare e ad implementare degli standard aperti. È svilup
<img src="/img/konqi/konqi-calling.png" width=250px/>
----
## Posso usarlo?
Sì! Plasma Mobile attualmente è preinstallato sul Pinephone, che usa Manjaro ARM. Ci sono anche altre distribuzioni per PinePhone con Plasma Mobile disponibile.
......
......@@ -32,6 +32,8 @@ Manjaro ARM è la distribuzione Manjaro, ma per dispositivi ARM. È basata su Ar
Per il PinePhone puoi trovare delle informazioni generiche nel [wiki di Pine64](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
----
### postmarketOS
![](/img/pmOS.svg)
......@@ -47,6 +49,8 @@ Per i dispositivi che non hanno immagini precostituite, sarà necessario scriver
* [Dispositivi ben supportati](https://postmarketos.org/download/)
* [Elenco completo dei dispositivi](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices)
----
### Arch Linux ARM
![](/img/archlinux.png)
......@@ -57,6 +61,8 @@ Arch Linux ARM è stato convertito per PinePhone e PineTab dalla comunità Danct
* [Rilasci](https://github.com/dreemurrs-embedded/Pine64-Arch/releases)
----
### openSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
......@@ -67,6 +73,8 @@ openSUSE, in precedenza SUSE Linux e SuSE Linux Professional, è una distribuzio
* [PinePhone](https://download.opensuse.org/repositories/devel:/ARM:/Factory:/Contrib:/PinePhone/images/openSUSE-Tumbleweed-ARM-PLAMO-pinephone.aarch64.raw.xz)
----
### Fedora
![](/img/fedora.svg)
......@@ -75,6 +83,8 @@ Lavoro in corso, rimani sintonizzato!
Unisciti al [canale matrix](https://matrix.to/#/#mobility:fedoraproject.org) per avere i dettagli sull'avanzamento.
----
## Dispositivi desktop
### postmarketOS
......@@ -85,12 +95,16 @@ postmarketOS può essere eseguito in QEMU, e quindi è un'opzione adatta per pro
Leggi di più a riguardo [qui](https://wiki.postmarketos.org/wiki/QEMU_amd64_(qemu-amd64)). Durante il processo di configurazione, seleziona semplicemente Plasma Mobile come ambiente desktop.
----
### Arch Linux
![](/img/archlinux.png)
Plasma Mobile è ora disponibile su [AUR](https://aur.archlinux.org/packages/plasma-mobile).
----
### Immagine ISO basata su Neon amd64
![](/img/neon.svg)
......
......@@ -12,6 +12,8 @@ Se vuoi contribuire allo straordinario software libero per dispositivi mobili, [
<img src="/img/konqi/konqi-contribute.png" width=200px/>
----
Gruppi e canali della comunità di Plasma Mobile:
### Canali specifici di Plasma Mobile:
......
......@@ -13,6 +13,8 @@ Plasma 모바일은 공개 표준에 기여하고 구현하는 것을 목표로
<img src="/img/konqi/konqi-calling.png" width=250px/>
----
## 사용할 수 있나요?
네! Plasma 모바일은 PinePhone에 Manjaro ARM 위에 설치되어 있습니다. Plasma 모바일이 탑재된 PinePhone용 다른 배포판도 있습니다.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment