Commit 2a732645 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent c91d84b6
......@@ -22,7 +22,7 @@
<string name="pref_plugin_notifications_desc">Zpřístupněte si upozornění z jiných zařízení</string>
<string name="pref_plugin_receive_notifications">Přijímat oznámení</string>
<string name="pref_plugin_receive_notifications_desc">Přijímat oznámení z jiného zařízení a zobrazovat je v Androidu</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Sdílet s přijmnout</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver">Sdílet a přijmout</string>
<string name="pref_plugin_sharereceiver_desc">Sdílet soubory a odkazy mezi zařízeními</string>
<string name="plugin_not_available">Tato vlastnost není pro vaši verzi Androidu platná</string>
<string name="device_list_empty">Žádná zařízení</string>
......@@ -165,6 +165,7 @@
<string name="device_rename_confirm">Přejmenovat</string>
<string name="refresh">Obnovit</string>
<string name="unreachable_description">Toto spárované zařízení je nedosažitelné. Ujistěte se, že běží ve stejné síti.</string>
<string name="on_data_message">Vypadá to, že jste na mobilním internetovém připojení. KDE Connect funguje pouze na lokální síti.</string>
<string name="no_file_browser">Není nainstalován žádný prohlížeč souborů.</string>
<string name="pref_plugin_telepathy">Poslat SMS</string>
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">Posílejte zprávy ze své pracovní plochy</string>
......
......@@ -67,7 +67,7 @@
<string name="pair_new_device">Nieuw apparaat paren</string>
<string name="unknown_device">Onbekend apparaat</string>
<string name="error_not_reachable">Apparaat niet bereikbaar</string>
<string name="error_already_requested">Paar maken is al gevraagd</string>
<string name="error_already_requested">Paarvorming is al gevraagd</string>
<string name="error_already_paired">Apparaat is al gepaard</string>
<string name="error_could_not_send_package">Kon pakket niet verzenden</string>
<string name="error_timed_out">Tijdslimiet overschreden</string>
......@@ -78,7 +78,7 @@
<string name="encryption_info_msg_no_ssl">Het andere apparaat gebruikt geen recente versie van KDE Connect, de verouderde versleutelingsmethode zal worden gebruikt.</string>
<string name="my_device_fingerprint">De SHA1 vingerafdruk van het certificaat van uw apparaat is:</string>
<string name="remote_device_fingerprint">De SHA1 vingerafdruk van het certificaat van het apparaat op afstand is:</string>
<string name="pair_requested">Paar gevraagd</string>
<string name="pair_requested">Paarvorming gevraagd</string>
<string name="pairing_request_from">Verzoek om een paar te maken van %1s</string>
<string name="received_url_title">Ontvangen koppeling van %1s</string>
<string name="received_url_text">Tap om \'%1s\' te openen</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment