Commit b7df5348 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 440a12f8
......@@ -165,6 +165,7 @@
<string name="device_rename_confirm">Reanomena</string>
<string name="refresh">Refresca</string>
<string name="unreachable_description">Aquest dispositiu aparellat no és accessible. Assegureu-vos que està connectat a la mateixa xarxa.</string>
<string name="on_data_message">Sembla que esteu amb una connexió de dades mòbils. El KDE Connect només funciona amb xarxes locals.</string>
<string name="no_file_browser">No hi ha instal·lat cap explorador de fitxers.</string>
<string name="pref_plugin_telepathy">Envia un SMS</string>
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">Envia missatges de text des de l\'escriptori</string>
......
......@@ -165,6 +165,7 @@
<string name="device_rename_confirm">Rename</string>
<string name="refresh">Refresh</string>
<string name="unreachable_description">This paired device is not reachable. Make sure it is connected to your same network.</string>
<string name="on_data_message">It looks like you are on a mobile data connection. KDE Connect only works on local networks.</string>
<string name="no_file_browser">There are no file browsers installed.</string>
<string name="pref_plugin_telepathy">Send SMS</string>
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">Send text messages from your desktop</string>
......
......@@ -159,6 +159,7 @@
<string name="device_rename_confirm">Zmień nazwę</string>
<string name="refresh">Odśwież</string>
<string name="unreachable_description">To sparowane urządzenie jest nieosiągalne. Upewnij się, że jest podłączone do tej samej sieci.</string>
<string name="on_data_message">Wygląda na to, że korzystasz z internetu mobilnego. KDE Connect działa tylko na lokalnych sieciach.</string>
<string name="no_file_browser">Nie wgrano żadanych przeglądarek plików.</string>
<string name="pref_plugin_telepathy">Wyślij SMS-a</string>
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">Wyślij wiadomość tekstową z komputera</string>
......
......@@ -165,6 +165,7 @@
<string name="device_rename_confirm">Mudar o Nome</string>
<string name="refresh">Actualizar</string>
<string name="unreachable_description">Este dispositivo emparelhado não está acessível. Certifique-se que está ligado à mesma rede que você.</string>
<string name="on_data_message">Parece que está com uma ligação de dados móveis. O KDE Connect só se liga em redes locais.</string>
<string name="no_file_browser">Não existem gestores de ficheiros instalados.</string>
<string name="pref_plugin_telepathy">Enviar um SMS</string>
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">Enviar mensagens de texto a partir do seu ambiente de trabalho</string>
......
......@@ -165,6 +165,7 @@
<string name="device_rename_confirm">Premenovať</string>
<string name="refresh">Obnoviť</string>
<string name="unreachable_description">Toto spárované zariadenie nie je dosiahnuteľné. Prosím, uistite sa, že je pripojené do rovnakej siete.</string>
<string name="on_data_message">Zdá sa, že ste na mobilom dátovom pripojení. KDE Connect funguje iba na lokálnej sieti.</string>
<string name="no_file_browser">Nie sú nainštalované žiadne prehliadače.</string>
<string name="pref_plugin_telepathy">Poslať SMS</string>
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">Posielať textové správy z vášho počítača</string>
......
......@@ -10,6 +10,8 @@
<string name="pref_plugin_clipboard_desc">Dela klippbordets innehåll</string>
<string name="pref_plugin_mousepad">Fjärrinmatning</string>
<string name="pref_plugin_mousepad_desc">Använd telefonen eller surfplattan som mus och tangentbord</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard">Ta emot fjärrtangentnedtryckningar</string>
<string name="pref_plugin_remotekeyboard_desc">Ta emot tangentnedtryckningar från fjärrenheter</string>
<string name="pref_plugin_mpris">Multimediakontroller</string>
<string name="pref_plugin_mpris_desc">Tillhandahåller en fjärrkontroll för mediaspelaren</string>
<string name="pref_plugin_runcommand">Kör kommando</string>
......@@ -30,6 +32,10 @@
<string name="no_permissions">Du måste ge rättighet att komma åt underrättelser</string>
<string name="send_ping">Skicka ping</string>
<string name="open_mpris_controls">Kontroll av multimedia</string>
<string name="remotekeyboard_editing_only_title">Hantera bara fjärrtangenter vid redigering</string>
<string name="remotekeyboard_not_connected">Det finns ingen aktiv fjärrtangentbordsanslutning, upprätta en i KDE-anslut</string>
<string name="remotekeyboard_connected">Fjärrtangentbordsanslutning är aktiv</string>
<string name="remotekeyboard_multiple_connections">Det finns mer än en fjärrtangentbordsanslutning, välj enhet att anpassa</string>
<string name="open_mousepad">Fjärrinmatning</string>
<string name="mousepad_info">Flytta fingret på skärmen för att röra muspekaren. Rör för att klicka, och använd två eller tre fingrar för höger- och mittenknapparna. Använd en längre beröring för drag och släpp.</string>
<string name="mousepad_double_tap_settings_title">Ställ in åtgärd vid två fingerberöringar</string>
......@@ -159,6 +165,7 @@
<string name="device_rename_confirm">Byt namn</string>
<string name="refresh">Uppdatera</string>
<string name="unreachable_description">Den här ihopparade apparaten kan inte nås. Försäkra dig om att den är ansluten till samma nätverk.</string>
<string name="on_data_message">Det verkar som om du använder en mobil dataanslutning. KDE-anslut fungerar bara på lokala nätverk.</string>
<string name="no_file_browser">Det finns inga filbläddrare installerade.</string>
<string name="pref_plugin_telepathy">Skicka SMS</string>
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">Skicka textmeddelanden från skrivbordet</string>
......
......@@ -165,6 +165,7 @@
<string name="device_rename_confirm">Перейменувати</string>
<string name="refresh">Оновити</string>
<string name="unreachable_description">Цей пов’язаний пристрій недоступний. Переконайтеся, що його з’єднано з вашою мережею.</string>
<string name="on_data_message">Здається, мережа працює у режимі мобільного з’єднання. KDE Connect може працювати лише у локальних мережах.</string>
<string name="no_file_browser">Програм для навігації файловою системою не встановлено.</string>
<string name="pref_plugin_telepathy">Надіслати SMS</string>
<string name="pref_plugin_telepathy_desc">Надсилати текстові повідомлення з вашої робочої станції</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment